starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Aktualności

Polagra 2004

Po wielu tegorocznych mazowieckich imprezach, w trakcie których Wydział Promocji Starostwa Powiatowego miał okazję zaprezentować dorobek i plany powiatu sochaczewskiego, tym razem nadszedł czas na targi o skali międzynarodowej. Będzie to „Pawilon Regionów”, w jakim od 7 do 10 października weźmie udział reprezentacja powiatu. „Pawilon” będzie imprezą towarzyszącą Międzynarodowym Targom Poznańskim „Podagra – Farm”. W ubiegłym roku w Polagrze wzięło udział 1.029 wystawców, którzy na 25 tysiącach metrów kwadratowych i 10 hektarach specjalnej powierzchni pokazowej, zaprezentowali swoje oferty. Na stoiskach prezentowały się gminy, powiaty i województwa, a także przedstawiciele małej przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych.Odbyło się także wiele spotkań i konferencji przeznaczonych dla...

Powiatowe półrocze

Realizację przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku przestawiła radnym na ostatniej sesji skarbnik powiatu Danuta Bury. Określony w ustawie budżetowej na 2004 rok plan dochodów w kwocie 42 mln 526 tys. zł po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 42.861.938 zł, z tego wykonanie wyniosło 20.744.086 zł, czyli 48,4 proc. Subwencje zaplanowane w kwocie 22.827.944 zł wykonane zostały w 60,7 proc. (13.847.580 zł), a dotacje zaplanowane na 5.939.730 zł w 52,6 proc.( 3.124.405 zł). Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich wyniosły - od osób fizycznych – na planowane 5.279.576 zł otrzymano 2.241.669, czyli 42,5 proc.; od osób prawnych – na planowane 396.305 zł wykonano 163.062 zł, czyli 41,2 proc.Najważniejsze jednak jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Na...

Szkolenie lekarzy orzeczników

Już w październiku pojawi się możliwość rozpoczęcia współpracy większej ilości lekarzy z powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności. 9 października o godz. 10,oo w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żyrardowie przy pl. Jana Pawła II rozpocznie się szkolenie dla lekarzy – orzeczników. Lekarz taki na poziomie zespołów powiatowych powinien posiadać prawo wykonywania zawodu, a także co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania. Warunkiem zasiadania w składach orzekających jest także odbycie specjalistycznego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Szkolenie jest bezpłatne i trwać będzie ok. 6 godzin. Zakres tematyczny obejmować będzie zagadnienia organizacyjno – prawne związane z orze...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 23 września zatwierdzono umowy sprzedaży środków trwałych Szpitala Powiatowego. Są to nieużywane przez szpital – koparko - ładowarka „Białoruś” oraz stary i niekompletny sterylizator. Zarząd zwrócił uwagę na to, że w szpitalu znajdują się jeszcze urządzenia i materiały, które są nieużywane, niepotrzebne, a przedstawiają pewną wartość. Dlatego należy się ich sukcesywnie pozbywać. Tym bardziej, że szpital stara się o dofinansowanie z funduszy europejskich zakupu oprzyrządowania i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratownictwa (respiratory) oraz Pracowni Endoskopowej (zestaw urządzeń do wykonywania specjalistycznych badań gastroenterologicznych). * Dyrektor ZOZ Michał Milczarek poinformował Zarząd o przebiegu spotkania dyrekcji zakładu z przedstawicielami zwi...

Do czego dołoży PCPR

Wysiłki Zarządu Powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Pełnomocnika Starosty ds. Niepełnosprawnych doprowadziły do otrzymania dodatkowych 250 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te muszą być wykorzystane jeszcze w tym roku, dlatego PCPR przypomina wszystkim niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, że zaistniała możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania. Są to pieniądze, które można wykorzystać na dopłaty do - dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, organizowanych w większości miejscowości uzdrowiskowych na terenie kraju; zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym: stacjonarnych rowerków rehabilitacyjnych, brył rehabilitacyjnych, poręczy i schodów do nauki chodzenia, rotorów, tablic do ćwiczeń manualnych dłoni i innych urządze&#...

Dopłata do masła

Jak się okazuje, instytucje i organizacje niedochodowe mogą otrzymać dopłaty do zakupu masła. Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, jako jeden z mechanizmów, którymi po przystąpieniu Polski do UE administruje, wspiera także wspiera spożycie produktów mlecznych objętych unijnymi działaniami interwencyjnymi. Celem jest utrzymanie poziomu spożycia masła przez określone grupy konsumentów oraz promowanie spożycia tego produktu przez umożliwienie nabywania go po obniżonej cenie przez organizacje i instytucje nie uzyskujące dochodów z prowadzonej działalności. Warunki otrzymania dopłat oraz wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w centrali ARR przy ul. Nowy Świat 6/12 lub oddziale terenowym przy ul. Waszyngtona 143 w Warszawie oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Andrzej Wach

Obradują starostowie

Starostowie województwa mazowieckiego obradowali w dniach 16 i 17 września na Konwencie Powiatów w Ostrowi Mazowieckiej. Powiat sochaczewski reprezentował starosta Józef Gołębiowski. Dwudniowe spotkanie poświęcone było zapoznaniu się i dyskusji nad aktualnym stanem województwa mazowieckiego i jego najpilniejszymi zadaniami. Dyskusja, jak zwykle w części kuluarowa, także jak zwykle toczyła się wokół pieniędzy, a raczej ich braku. Złożone wnioski o dofinansowanie powiatowych i gminnych inwestycji już przekraczają środki przewidziane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego naszego województwa. Starostowie dyskutowali nad konsekwencjami zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów oraz problemami związanymi z funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczyc...

Ślubowanie nauczycieli

W lipcu 11 nauczycieli (wszyscy, którzy się zgłosili) zaliczyło egzamin na stopień nauczyciel mianowanego. 15 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, w obecności starostów – Józefa Gołębiowskiego i Marcina Kubiaka, dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego oraz dyrektorów szkół, otrzymali akty nominacyjne oraz złożyli ślubowanie. W Zespole Szkół w Teresinie mianowania uzyskali – Anna Biernat (język polski), Jan Kamionka, Marcin Odolczyk, Julian Żelewicz (przedmioty zawodowe); w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Załuskowie – Marzena Kobierecka i Ewa Sobczyk (internat); w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Paweł Dymek (historia) i Agnieszka Więcek (matematyka); w Zespole Szkół Specjalnych Renata Karaś (nauczanie zintegrowane); w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształ...

Sesja głównie o pieniądzach

Prawie cztery godziny trwała XXVI sesja Rady Powiatu. 17 września radni w ciągu godziny przyjęli sześć uchwał. Pierwszą były zmiany w budżecie. Dotyczyły: przeznaczenia 17 tysięcy złotych jako dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie prac sanitarno - pielęgnacyjnych w alei zabytkowej w Rybnie; przeniesienia w wydatkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 158 tysięcy złotych na wydatki inwestycyjne - zakup samochodu lekkiego oraz zainstalowanie wentylacji garaży; przyjęcia 13 tysięcy złotych jako dotacji budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej. Po staraniach władz powiatu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej o 90 tysięcy złotych została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej, którą przeznaczono na dofinansowanie remontu dachu w Zespole Szkół CK...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu w dniu 15 września przyjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków na stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych. W skład komisji powołano Marcina Kubiaka – wicestarostę sochaczewskiego, Włodzimierza Chmielewskiego – przedstawiciela Rady Powiatu – przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu oraz Marka Fergińskiego – dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Zadaniem komisji będzie kontrola prawidłowości wypełnionych wniosków oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu kryteriów i propozycji przyznania stypendiów.* W ramach przyjętych wniosków o stypendia przyjęto 150 wniosków studentów, a ze szkół ponadgimnazjalnych zgłoszono ponad 650 wniosków uczniów. * W trakcie posiedzenia Zarządu przeanal...