starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Aktualności

Czy burmistrz podaruje szpitalowi podatek

Zarząd Powiatu zapoznał się z odwołaniem dyrektora Szpitala Powiatowego Michała Milczarka od upomnienia burmistrza miasta nakazującego zapłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 155.977,80 zł. W uzasadnieniu odwołania od decyzji burmistrza dyrektor podkreśla, że szpital będąc samodzielnym zakładem koszty swojej działalności pokrywa ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych. Pomimo wykonywania świadczeń ponad ustalony plan, w ilościach odpowiadających zgłaszalności chorych, kwota finansowania nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania zakładu.Trudną sytuację powoduje również konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia bez względu na koszty. Także „ustawa 203” w zakresie podniesienia pracownikom wynagrodzeń bez zapewnienia jakichkolwiek źró...

Wystąpienie starosty Jóżefa Gołębiowskiego na otwarciu obwodnicy

Na otwarciu obwodnicy przed burmistrzem Bogumiłem Czubackim głos zabierał również starosta Józef Gołębiowski, o czym nie poinformowało "żródło" Urzędu Miejskiego. Dlategpo pozwolę sobie przytoczyć jego krótką wypowiedź."W dniu dzisiejszym oddajemy do użytkowania kolejny odcinek inwestycji drogowej na terenie powiatu sochaczewskiego. Należy w tym miejscu przypomnieć, że staraniem Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z państwowych i unijnych środków budżetowych wybudowano na terenie naszego powiatu takie inwestycje, jak most na Wiśle w Wyszogrodzie, zmodernizowano drogę łączącą ten most z Młodzieszynem, wybudowano obwodnicę Młodzieszyna, zmodernizowano odcinek drogi Ruszki – Żdżarów oraz drogę nr 50 Sochaczew – Żyrardów. In...

Zarząd Powiatu nadal w niepełnym składzie

Zarząd Powiatu nadal w niepełnym składzieSympatycznym akcentem złożenia życzeń imieninowych przez wiceprzewodniczącego Rady Jana Aleksandra Łopatę solenizantom – radnym – Zdzisławowi Tymińskiemu, Tadeuszowi Korysiowi, Januszowi Ciurze oraz Andrzejom – Grabarkowi i Chełpińskiemu, rozpoczęła się 28 listopada XV sesja Rady Powiatu. Radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa i realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Komisja Bezpieczeństwa Rady stwierdziła, że przyjęte i realizowane kierunki działania w zakresie poprawy istniejącego stanu przez merytoryczne instytucje, służby i inspekcje przynoszą oczekiwane pozytywne rezultaty. Stwierdziła także, że bezpośredni wpływ na występujące jeszcze słabe ogniwa ...

Sapard i ciasto bezowe

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach i Starostwo Powiatowe byli organizatorem finałów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarstwie Domowym, które odbyły się 24 listopada w pracowni ODR przy ul. Piłsudskiego. Wzięło w ich udział dziewiętnaście pań i tylko jeden „rodzynek męski”. Reprezentowali po eliminacjach gminnych Teresin, Nową Suchą, Rybno, Młodzieszyn i Sochaczew. Gości przywitał dyrektor Ośrodka Antoni Berdychowski, a uroczyste otwarcie ogłosił wicestarosta Marcin Kubiak. Obecny był dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Adam Lemiesz.Finaliści przez 40 minut wypełniali 30.pytaniowe, wcale nieatwe testy związane z tematyką Olimpiady. Najlepsze wyniki – po 30 prawidłowych odpowiedzi uzyskały panie Zofia Gorzowska z Jasieńca, gmina Rybno i Marzena Tondera z Bielic, gmina Sochaczew, zd...

Most pod ochroną

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu ocenę i warianty remontu lub budowy nowego mostu na rzece Utracie w Chodakowie. Na posiedzenie zaproszone zostały przedstawicielki społecznego komitetu budowy mostu – panie Irena Repsz i Małgorzata Wesołowska. Ponieważ Zarząd wyraził wolę wykonania dokładnej ekspertyzy mostu, Powiatowy Zarząd Dróg zlecił już jej wykonanie. Konieczna będzie przy tym ścisła współpraca z konserwatorem zabytków, gdyż most, a praktycznie dwa, położone obok siebie mosty, stoją w strefie ochronnej chodakowskiego młyna. Prace te przewidziane są w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. M. Wesołowska podkreślała obawy mieszkańców, którzy zaczynają sobie zdawać sprawę, że taka trasa może być dla nich nieszczęśc...

Obradował Zarząd Powiatu

* Podjęto decyzje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. H. Sawickiej (po Powiatowym Urzędzie Pracy, który przeniesie się do nowych pomieszczeń na ul. Kusocińskiego) oraz przy ul. Licealnej (po Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu). Nieruchomości te rzeczoznawca wycenił odpowiednio na 420 i 340 tysięcy złotych.* W związku z unieważnieniem przetargu na założenie sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Kusocińskiego ogłoszono nowy przetarg.* Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż kolejnego lokalu mieszkalnego przy ul. Gawłowskiej 47 A.* Zarząd zapoznał się ze zmianami koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Chodakowie. W związku z niżem demograficznym za słuszne uznano ograniczenie pierwotnych planów inwestycyjnych. Ostateczne decyzje podjęte zostaną po zatwierdzeniu budżetu i Wi...

Pomoc dla ofiar przemocy

W Powiatowym Cenbtrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji z pracownikami PCPR. Głównym celem, oprócz omówienia działalności i aktualnych problemów pomocy rodzinom patologicznym, była współpraca w ramach Zespołu ds. Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego. Zespół służy potrzebującym bezpłatnymi poradami i konsultacjami prawnymi, psychologicznymi, pedagogicznymi i socjalnymi. Pracownicy PCPR zwrócili się z prośbą o pomoc dzielnicowych w sprawowaniu kontroli nad niektórymi rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w środowiskach społecznie patologicznych, a także osobami starszymi, które w niektórych punktach miasta są szczególnie narażone na przemoc i wulgarne zachowanie ze strony młodych ludzi.Celem pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysowej sytuacji powinno...

XV sesja powiatu bez problemów

Radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa i realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Komisja Bezpieczeństwa Rady stwierdziła, że przyjęte i realizowane kierunki działania w zakresie poprawy istniejącego stanu przez merytoryczne instytucje, służby i inspekcje przynoszą oczekiwane pozytywne rezultaty. Stwierdziła także, że bezpośredni wpływ na występujące jeszcze słabe ogniwa w systemie bezpieczeństwa mają niedostateczne środki finansowe; wyeksploatowany i przestarzały sprzęt, urządzenia oraz obiekty niemodernizowane i niespełniające warunków socjalno – bytowych; braki w przepisach formalno – prawnych, a także braki kadrowe i niespójne struktury organizacyjne. W propozycjach zawarto przygotowanie i przesłanie wniosków do samor...

Fundusze do wykorzystania

Na zaproszenie Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości z Warszawy przeprowadził seminarium skierowane do przedsiębiorców na temat „Fundusze pomocowe UE szansą dla rozwoju przedsiębiorczości”. Spotkanie odbyło się 20 listopada w ZS RCKU, a udział w nim wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Sochaczewskiej na czele z prezesem Stefanem Zdzisławem Tymińskim, radnym Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz reprezentant Urzędu Miejskiego. W pierwszej części dyrektor Instytutu Jarosław Supera przedstawił fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej, które jeszcze są do wykorzystania przez przedsiębiorców do momentu wejścia Polski do UE. Większość prezentacji poświęcona była informacjom na temat funduszy strukturalnych, ...

Faktura za holowanie

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym starostowie wyznaczają podmioty do holowania i parkingi dla holowanych pojazdów na terenie powiatu, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Czynności te wykonywane są na koszt właściciela pojazdu, jeżeli pozostawi on pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; jeżeli kierujący nie okaże wymaganych dokumentów; jeżeli pojazd przekracza dopuszczalne wymiary lub wagę. Pojazd może być też usunięty z drogi na koszt właściciela, w przypadku, gdy kierowała nim osoba będąca w stanie nietrzeźwości lub nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu; gdy stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenia drogi lub narusza wymagania ochrony środowiska; gdy pojazd pozostawiony ...