starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Wersja kontrastowa

Aktualności

Do czego dołoży PCPR

Wysiłki Zarządu Powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Pełnomocnika Starosty ds. Niepełnosprawnych doprowadziły do otrzymania dodatkowych 250 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze te muszą być wykorzystane jeszcze w tym roku, dlatego PCPR przypomina wszystkim niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, że zaistniała możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania. Są to pieniądze, które można wykorzystać na dopłaty do - dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych, organizowanych w większości miejscowości uzdrowiskowych na terenie kraju; zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, w tym: stacjonarnych rowerków rehabilitacyjnych, brył rehabilitacyjnych, poręczy i schodów do nauki chodzenia, rotorów, tablic do ćwiczeń manualnych dłoni i innych urządze&#...

Dopłata do masła

Jak się okazuje, instytucje i organizacje niedochodowe mogą otrzymać dopłaty do zakupu masła. Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, jako jeden z mechanizmów, którymi po przystąpieniu Polski do UE administruje, wspiera także wspiera spożycie produktów mlecznych objętych unijnymi działaniami interwencyjnymi. Celem jest utrzymanie poziomu spożycia masła przez określone grupy konsumentów oraz promowanie spożycia tego produktu przez umożliwienie nabywania go po obniżonej cenie przez organizacje i instytucje nie uzyskujące dochodów z prowadzonej działalności. Warunki otrzymania dopłat oraz wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w centrali ARR przy ul. Nowy Świat 6/12 lub oddziale terenowym przy ul. Waszyngtona 143 w Warszawie oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Andrzej Wach

Obradują starostowie

Starostowie województwa mazowieckiego obradowali w dniach 16 i 17 września na Konwencie Powiatów w Ostrowi Mazowieckiej. Powiat sochaczewski reprezentował starosta Józef Gołębiowski. Dwudniowe spotkanie poświęcone było zapoznaniu się i dyskusji nad aktualnym stanem województwa mazowieckiego i jego najpilniejszymi zadaniami. Dyskusja, jak zwykle w części kuluarowa, także jak zwykle toczyła się wokół pieniędzy, a raczej ich braku. Złożone wnioski o dofinansowanie powiatowych i gminnych inwestycji już przekraczają środki przewidziane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego naszego województwa. Starostowie dyskutowali nad konsekwencjami zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów oraz problemami związanymi z funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczyc...

Ślubowanie nauczycieli

W lipcu 11 nauczycieli (wszyscy, którzy się zgłosili) zaliczyło egzamin na stopień nauczyciel mianowanego. 15 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, w obecności starostów – Józefa Gołębiowskiego i Marcina Kubiaka, dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego oraz dyrektorów szkół, otrzymali akty nominacyjne oraz złożyli ślubowanie. W Zespole Szkół w Teresinie mianowania uzyskali – Anna Biernat (język polski), Jan Kamionka, Marcin Odolczyk, Julian Żelewicz (przedmioty zawodowe); w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Załuskowie – Marzena Kobierecka i Ewa Sobczyk (internat); w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Paweł Dymek (historia) i Agnieszka Więcek (matematyka); w Zespole Szkół Specjalnych Renata Karaś (nauczanie zintegrowane); w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształ...

Sesja głównie o pieniądzach

Prawie cztery godziny trwała XXVI sesja Rady Powiatu. 17 września radni w ciągu godziny przyjęli sześć uchwał. Pierwszą były zmiany w budżecie. Dotyczyły: przeznaczenia 17 tysięcy złotych jako dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie prac sanitarno - pielęgnacyjnych w alei zabytkowej w Rybnie; przeniesienia w wydatkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 158 tysięcy złotych na wydatki inwestycyjne - zakup samochodu lekkiego oraz zainstalowanie wentylacji garaży; przyjęcia 13 tysięcy złotych jako dotacji budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej. Po staraniach władz powiatu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej o 90 tysięcy złotych została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej, którą przeznaczono na dofinansowanie remontu dachu w Zespole Szkół CK...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu w dniu 15 września przyjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Komisji stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków na stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych. W skład komisji powołano Marcina Kubiaka – wicestarostę sochaczewskiego, Włodzimierza Chmielewskiego – przedstawiciela Rady Powiatu – przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu oraz Marka Fergińskiego – dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Zadaniem komisji będzie kontrola prawidłowości wypełnionych wniosków oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu kryteriów i propozycji przyznania stypendiów.* W ramach przyjętych wniosków o stypendia przyjęto 150 wniosków studentów, a ze szkół ponadgimnazjalnych zgłoszono ponad 650 wniosków uczniów. * W trakcie posiedzenia Zarządu przeanal...

Na sprzęt i rehabilitację

Jak poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w wynikustarań Zarządu Powiatu, PCPR i pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, powiat otrzymał na ten rok dodatkowe pieniądze w wysokości 250 tysięcy złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Osoby niepełnosprawne mają więc dodatkową możliwość uzyskania dofinansowania do dwutygodniowych wczasów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych nabytych z dopłatą z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakupu sprzętu w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby dorosłe i dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o grup...

Nowe egzaminy dla kierowców

Od 1 stycznia 2003 roku polskie przepisy dotyczące praw jazdy są zunifikowane z przepisami Unii Europejskiej. Oznacza to m.in., że zdanie egzaminu na prawo jazdy samochodem z ręczną skrzynia biegów uprawnia do prowadzenia samochodów zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów. Coraz częstsze jednak, zwłaszcza na zachodzie, są przypadki zdawania egzaminów na samochodzie ze skrzynią automatyczną. Wówczas właściciel takiego dokumentu ma prawo kierowania tylko takimi pojazdami. Na pojazd z ręczną skrzynią biegów musi zdać dodatkowy egzamin – zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. Możliwe, że od początku 2005 roku znowelizowane zostanie rozporządzenie ministra infrastruktury i dla takich kierowców obowiązywał będzie tylko egzamin praktyczny. Andrzej Wach

Cztery miliony nadwykonań

Dyrekcja szpitala powiatowego w Sochaczewie nie ustaje w staraniach o odzyskanie przynajmniej części pieniędzy, należących się szpitalowi od Narodowego Funduszu Zdrowia. O poprawie sytuacji dyskutowano na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Jak twierdzi dyrektor ZOZ Michał Milczarek, sama realizacja „ustawy 203”, którą poprzedni parlament przyjął bez wskazania źródła pieniędzy na podwyżki dla personelu, pociąga za sobą w Sochaczewie ogólne skutki w wysokości ok. 4,2 mln zł. Co prawda, część z tych pieniędzy przyznał sochaczewskiemu szpitalowi sąd, ale NFZ odwołała się od wyroku, i nadal przyjdzie czekać. I tylko pracownikom – jak twierdzi dyr. Milczarek – można zawdzięczać, że szpital ten działa i nadal leczy. Wśród tak wielu placówek już zamkniętych i zamykanych, wśród gr...

Rejestracja 10 zł więcej

W związku ze zmianą kosztów wytwarzania wytworzenia blankietów dowodów rejestracyjnych i tablic pojazdów, a także wprowadzaniem nowego systemu centralnej personalizacji dowodów rejestracyjnych, pojazdów i kierowców, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wysokości opłat za te czynności. I tak od 1 pierwszego października planowane jest wprowadzenie opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego w wysokości 48 zł, kompletu nalepek legalizacyjnych – 11 zł, nalepkę kontrolną 16,50 zł. Razem wyniesie to 75,50 zł (wzrost o 15 zł). Opłata za wydanie pozwolenia czasowego natomiast zmniejszy się o 4,50 i wyniesie 12 zł.Łącznie więc wzrost opłat wyniesie 10,50 zł.Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przepisem przejściowym tego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia pozwolenia czasowe mogą...