starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd w dniu 9 października postanowił uzgodnić bez zastrzeżeń 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych.* Postanowiono ogłosić przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji istniejących pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Oprócz wykorzystania już istniejących na I i II piętrze budynku (razem trzy kondygnacje to ok. 1200 metrów kwadratowych), istnieje konieczność dobudowy sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji i Transportu, natomiast w celu zmniejszenia kosztów wykorzystywano by po modernizacji już istniejącą salę konferencyjną. Po zakończeniu tej inwestycji, której koszty stanowić będą zaledwie cząstkę tych funduszy, które potrzebne byłyby na nową budowę, na ulicę Pił...

Szybkie działania Lotnisko Sochaczew

W związku z pytaniami dotyczącymi uściśleń możliwości lokalizacji Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie II w Sochaczewie, jakie przesłał minister Andrzej Piłat staroście Józefowi Gołębiowskiemu, starosta natychmiast skierował list do wiceministra obrony Janusza Zemke. Ponieważ odpowiedzi należy udzielić do 17 października, starosta Gołębiowski prosi o jak najszybszą odpowiedź. Aby przyspieszyć tok prac, list ten obiecało dostarczyć i monitować bezpośrednio ministra Zemke dwoje parlamentarzystów SLD – senator Jolanta Popiołek i poseł Benedykt Suchecki.Starosta Gołębiowski informuje w nim ministra, że władze samorządowe Ziemi Sochaczewskiej ubiegają się o zlokalizowanie nowego portu lotniczego dla Warszawy w Sochaczewie – Bielicach. Podjęte zostały wszelki możliwe z naszej strony wysi&#...

Nowa czterolatka

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, rozpoczynają się prace nad przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powiatowych zamierzeń na najbliższe cztery lata. Po przyjęciu przez radnych plan stanowił będzie podstawę do opracowywania corocznych budżetowych wydatków inwestycyjnych. Doborem zadań zajmie się specjalnie w tym celu powołany zespół koordynacyjny pod przewodnictwem starosty Józefa Gołębiowskiego. W jej skład wchodzą również wicestarosta Marcin Kubiak, przewodniczący rady Andrzej Grabarek, przewodniczący komisji budżetowej Zofia Andronik – Jalowska, przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, mienia publicznego i promocji Zdzisław Tymiński, członek zarządu Janusz Ciura, skarbnik Antonia Marecka, sekretarz Zofia Romanowska i dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz. Od nich niedługo dowiemy się, co zapropo...

Obradował Zarząd Powiatu

* Trwają uzgodnienia starosty Józefa Gołębiowskiego jako przedstawiciela administracji rządowej w sprawie podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o przekazaniu części zadań powiatowych dotyczących scaleń gruntów. Skumulowanie pieniędzy w ręku Marszałka pozwoli na szybsze i sprawniejsze zawiadywanie zasobami geodezyjnymi, zwłaszcza w sprawach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.* W związku z przeniesieniem siedziby Powiatowego Urzędu Pracy na ul. Kusocińskiego zaistniała konieczność założenia w nowych pomieszczeniach sieci teleinformacyjnej i monitoringu. Są to wymogi ISO, konieczne także dla prawidłowego funkcjonowania PUP. Zarząd polecił przygotowanie dokumentacji. Całość prac potrwać może ok. 2 miesięcy. PUP czyni starania o częściową refundację kosztów poniesionych...

Dodatkowe dwa miliony

Prawie dwa miliony złotych na aktywizację zawodową bezrobotnych „zarobił” dodatkowo sochaczewski Powiatowy Urząd Pracy. Jeszcze w maju tego roku środki na ten cel wynosiły 2.100.600 zł. W wyniku aktywnych działań, głównie z grantów i konkursów, pozyskano jeszcze dodatkowe pieniądze. Na koniec września suma ta wynosi 3.037.300 zł – poinformował Krzysztof Wasilewski, kierownik PUP. Okazją było posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 29 września pod kierownictwem starosty Józefa Gołębiowskiego.Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano do końca sierpnia tego roku 850 tys. zł. Doliczyć należy do tego umowy zawarte z pracodawcami o refundację kosztów zatrudnienia w wysokości 940 tys. zł. Pozostaje więc 837 tysięcy, lecz już od kwietnia powstają zobowiązania wobec ...

Malowali na morzem

Od soboty 27 września w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Chopina 101 można oglądać wystawę prac dzieci i młodzieży biorącej udział w plenerze malarskim „Sobieszewo 2003”. Organizowany corocznie przez Starostwo Powiatowe plener gromadzi najbardziej uzdolnioną plastycznie młodzież i dzieci z terenu powiatu. W tym roku od 8 do 19 lipca w Sobieszewie wypoczywało i doskonaliło pod okiem instruktorów swoje zdolności 37 uczestników, w tym także dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita. Powstało bardzo dużo ciekawych prac, wykonanych nie tylko jedną techniką. Doskonalono techniki malowania na szkle, odlewu w gipsie, wychowankowie wykonali wiele pięknych prac z naturalnych elementów wykorzystujących dary morza, np. muszle. Uczestnicy pleneru utrwalali tez wiadomości z zakresu barwy, kompozycji, perspektywy powietrznej.Instruktorki i wychowaw...

Trzysta tysięcy na plusie

Jak stwierdził na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu dyrektor Szpitala Powiatowego Michał Milczarek, rachunek zysków i strat szpitala za okres od stycznia do sierpnia tego roku wykazał dodatni wynik finansowy na kwotę 296 tysięcy złotych. Sochaczewski szpital jest więc jednym z nielicznych w kraju, który utrzymuje się na powierzchni. Analiza porównawcza przychodów kosztów oraz należności i zobowiązań zrównoważonych wynikiem finansowym wykazuje zdecydowaną poprawę, zwłaszcza w okresie od kwietnia do sierpnia br. Od stycznia do marca szpital poniósł stratę w wysokości 539 tys. zł, ale od kwietnia zarobił 834 tysiące. Dodatni wynik finansowy spowodował spadek zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Było to niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw lek...

Kandydaci na kierowców

Wprowadzone zmiany do ustawy „Prawo o ruchu drogowym” w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, spowodowały konieczność zmian także w organizacji pracy ośrodków prowadzących naukę jazdy. Dlatego dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Stanisław Wódka zaprosił kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców na podsumowanie pierwszego półrocza. Z ośrodków szkolenia funkcjonujących na terenie powiatu o prawo jazdy w I półroczu przystąpiło do egzaminu teoretycznego 500 osób, natomiast do egzaminu praktycznego 1100 osób. Na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego średnia „zdawalność” w tym okresie wyniosła przy egzaminie praktycznym ok. 30 proc., natomiast przy teoretycznym ok. 70 proc. Wskaźnik ten porównywalny jest z rokiem 200...

Druga runda zmagań o lotnisko

W związku z przeprowadzonymi w dniu 16 lipca prezentacjami dotyczącymi potencjalnych lokalizacji nowego portu lotniczego dla Warszawy, na ręce starosty Józefa Gołębiowskiego wpłynął list od Andrzeja Piłata, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. List jest zestawem pytań przygotowanych przez zespół w odniesieniu do tej propozycji. Odpowiedzi, maksymalnie szczegółowe (również w formie dodatkowych materiałów i publikacji), będą kolejnym etapem oceny możliwości lokalizacji. Minister pyta między innymi o koncepcję wpisania lotniska w regionalny i krajowy system komunikacyjny łączący główne ośrodki – generatory ruchu (Warszawa, Łódź, Radom, Katowice, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin); o możliwości rozszerzenia obszaru, uregulowania kwestii własności, warianty komunikowania lotniska z systemem d...

Szybkie działania - Lotnisko Sochaczew

W związku z pytaniami, jakie przesłał minister Andrzej Piłat staroście Józefowi Gołębiowskiemu, starosta skierował list do wiceministra obrony Janusza Zemke. Ponieważ odpowiedzi należy udzielić do 17 października , starosta Gołębiowski prosi o jak najszybszą odpowiedź. Aby przyspieszyć tok prac, list ten obiecało dostarczyć i monitować bezpośrednio ministra Zemke dwoje parlamentarzystów SLD – senator Jolanta Popiołek i poseł Benedykt Suchecki.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach