starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Powiatowy Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wersja kontrastowa

Aktualności

Czeskie wizyty

Na zaproszenie sochaczewskiego regionu International Police Association do Sochaczewa przybyła delegacja czeskich policjantów problemach powiatu Zlin. Celem wizyty była wymiana poglądów i doświadczeń. Jak się okazało w trakcie rozmów, jest wiele wspólnych tematów, a problemy do rozwiązania podobne.Rozmawiano o tym wielokrotnie. Na spotkanie ze starostą Józefem Gołębiowskim, które odbyło się 20 października, przybyli – major Roman Šlovak – komendant dużego komisariatu, nadporucznik Vratislav Šubcik – szef zarządzania kryzysowego w powiecie oraz starszy chorąży Roman Vašut – kierownik służb patrolowych. Wzięli w nim udział także wicestarosta Marcin Kubiak, przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Małecki, komendant powiatowy policji inspektor Krzysztof Lubiński, przewodniczący Regionu Sochaczew IPA aspiran...

Dukaty dla najlepszych

Kapituła Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” przypomina, że do końca października przyjmuje zgłoszenia pod adresem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65.Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, rolników oraz instytucje do składania wniosków. Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi Kapituły Znak będzie przydzielany w trzech kategoriach - produkt (przemysłowy i przetwórstwa rolno – spożywczego), usługa oraz inicjatywa. Wzór wniosku oraz regulamin jest do pobrania na stronach patrona internetowego www.e-sochaczew.pl lub bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Ziemowita 10. Warto przypomnieć, iż „Sochaczewskim Dukatem” zostaną oznaczone towary, usługi lub inicjatywy o wysokich walorach jakościowych, kojarzących się z terenem powiatu sochaczewskiego oraz doskonale promujących nasz region. Korzystanie...

Stypendia socjalne dla uczniów i studentów współfinansowane przez Unię Europejską

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie informuje, iż w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne.UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIADO 3 LISTOPADA 2004 R.I. Wnioski o stypendium socjalne mogą składać: 1. Uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria: 1) Są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej kończących się maturą, prowadzonych/dotowanych przez Powiat Sochaczewski.2) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2003 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł miesięcznie. 3) Są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich (na co najmniej sześć miesięcy prze...

Na wigilię i paczki

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił II etap konkursu, mającego na celu pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych.W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, osoby prawne, fundacje i stowarzyszenia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.W tym etapie ubiegać się mogą o dofinansowanie w wysokości ponad 175 tysięcy zł. Środki te będą przeznaczone na organizację spotkań wigilijnych oraz przygotowanie paczek świątecznych. Termin składania wniosków upływa 29 października 2004 r.Tymczasem rozstrzygnięta została już I tura konkursu, na którą wpłynęło 65 wniosków. Zarząd Województwa Mazow...

Komputer za 10 procent

Jak poinformował Kazimierz Libidzki, dyrektor Oddział Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowania kosztów zakupu komputerów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.O pomoc w zakupie komputera mogą ubiegać się niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 26, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Musza być one uczniami szkół ponadgimnazjalnych lub szkół policealnych, studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższePrzewidziana pomoc PFRON może wynieść w formie dotacji do 90 proc. wartości komputera.Wnioski o dota...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 14 października Zarząd przyjął warunki i zasady rozliczania kosztów utrzymania siedziby starostwa. Głownie dotyczy to kosztów energii cieplnej i ogrzewania zajmowanych przez starostwo pomieszczeń. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił zasady opracowania planu inwestycji drogowych na rok 2005. Plan taki wraz z ogólnym kosztorysem PZD musi opracować do 20 października. Ustalono priorytyzację inwestycji, biorąc pod uwagę równomierne ich rozłożenie na terenie wszystkich gmin. Wszystkie podstawowe prace kosztowałyby ponad 10 milionów złotych, na posiedzeniu Zarządu wyselekcjonowano najpilniejsze z nich za ok. 3,3 mln zł. Ich ilość i zakres zależeć będzie także od realizacji wniosków o fundusze unijne składanych przez PZD na inwestycje drogowe. Podniesiona stawka VAT z 7 do 22 proc. oraz wielka ilo...

Starosta znalazł lokal

Od kilku tygodni w pomieszczeniach przy ul. Ziemowita 10 „urządzają się” członkowie Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP. Po podjętej przez burmistrza Sochaczewa decyzji o rozbiórce przybudówki, która dotychczas była siedzibą tego związku oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. Więźniów Politycznych, oraz stworzeniu na tym miejscu parkingu dla pracowników Urzędu Miejskiego, związki pozostały bezdomne. Starosta Józef Gołębiowski, znając trudną sytuację, ofiarował się pomóc przynajmniej jednemu z nich. I od sierpnia w wygospodarowanych pomieszczeniach przy ul. Ziemowita może prowadzić swą statutową działalność Związek Inwalidów. Siedziba posiada osobne wejście, dostęp do toaletę, ciepłą i zimną wodę, centralne ogrzewanie, w najbliższym c...

Stypendia premiera

Dla szczególnie uzdolnionych uczniów powiatu sochaczewskiego swoje stypendia przyznał także Prezes Rady Ministrów – premier Marek Belka. W tym roku wynosić one będą 258 złotych i wypłacane od września 2004 do czerwca 2005 r. Stypendia otrzymali – Anna Katarzyna Łukasik (Liceum Profilowane w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego), Sylwia Pawlak (Liceum Ogólnokształcące w ZS CKP), Martyna Kupiec (LO w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego), Malwina Milczarek (Liceum Profilowane w ZS RCKU), Justyna Paciorkowska (Technikum w ZS RCKU), Natalia Szejko (Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina), Marek Pętlak (Liceum Profilowane w Zespole Szkół Im. J. Iwaszkiewicza), Michał Szymański (Technikum w ZS im. J. Iwaszkiewicza), Barbara Kotwicz (LO w ZS im. J. Iwaszkiewicza), Robert Stachlewski (LO w Zespole Szkół im. Prymasa Tysi&...

Dzień nauczyciela – stypendia i nagrody

Obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do wręczenia nauczycielom nagród i odznaczeń. Odznaczenia otrzymali : Srebrny Krzyż Zasługi - Justyna Grajek i Hanna Skopińska - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, Krystyna Chaber i Grażyna Bolimowska-Gajda - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.Nagrodę Ministra Edukacji i Sportu otrzymał Henryk Szczych z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. 14 października, w sali Gimnazjum nr 2 z rąk starosty Józefa Gołębiowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabarka otrzymali :Nagrody Starosty i Zarządu Powiatu w Sochaczewie -w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina - Mirosław Szczepanowski, Ewa Sykurska, Justyna Grajek, Monika Cylke, Krzysztof Jędrysiak;w Zespole Szkół Centrum Kszta...

Powiat na Polagrze

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie skorzystało z oferty wystawienniczej Międzynarodowych Targów Poznańskich i zorganizowało w Pawilonie Regionów podczas Targów Polagra prezentację powiatu sochaczewskiego. Pawilon Regionów ma na celu promocję samorządów lokalnych pod kątem kultury, turystyki, zwłaszcza tej wiejskiej, oraz zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą gospodarczą i inwestycyjną. Wydział Promocji i Rozwoju postawił na promocję atrakcji turystycznych ziemi sochaczewskiej, wyeksponowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych i imprez, zwłaszcza Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości oraz wykreowanie powiatu przyjaznego dla inwestorów. Wiele rozmów toczyło się wokół propozycji wykorzystania „pól czerwonkowskich”, które po przekształceniu przez Radę Miejską na cele produkcyjno – usługow...