starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje RAJD ROWEROWY Budżet Obywatelski RODO Wersja kontrastowa

Aktualności

7 dni w Polsce

Od 1991 roku Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina współpracuje z podobną w profilu kształcenia niemiecką szkołą średnią z Garching k. Monachium. Kolejna wizyta uczniów, którzy za rok i dwa lata będą zdawać maturę, trwała przez tydzień – od 26 kwietnia do 3 maja. Dwudziestkę młodych przyjęły polskie rodziny, zapewniając im nie tylko wspaniały, jak twierdzili goście, program, ale wprost rozpieszczając ich w swoich domach. Niemcy zwiedzili oczywiście Sochaczew i okolice – Żelazową Wolę, Arkadię, Nieborów, Niepokalanów. Byli w Warszawie, Krakowie i Toruniu.Z okazji przyjazdu w Starostwie Powiatowym 28 kwietnia odbyło się spotkanie władz powiatu z niemiecką młodzieżą. Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć i d...

Powiatowe pieniądze 2002 r.

Ostatnie sesja Rady Powiatu poświęcona była głównie podsumowaniu budżetu powiatu sochaczewskiego w roku ubiegłym. Zamknął się on sumą 40.018.971 zł po stronie dochodów (100,22 proc. wykonania) i 44.256.316 zł po stronie wydatków (99,8 proc.).W dochodach największą pozycję stanowiły subwencje (55,96 proc. dochodów ogółem). W sumie dało to kwotę 22.392.678 zł - równe 100 proc. kwoty zaplanowanej. Składały się one z trzech części – oświatowej (82,5 proc.), drogowej (12,8 proc.) i wyrównawczej (4,7 proc.). Kolejną pozycję dochodów stanowiły dotacje, które w sumie wyniosły 13.944.372 zł (34,8 proc. dochodów), w tym największe na zadania z zakresu administracji rządowej 71,8 proc. i na zadania własne 27,6 proc. Dochody własne to 3.603.321 zł, czyli 9 proc. dochodów.Podobnie ...

PIERWSZE SPOTKANIE

Trzynastu członków liczy powołana przez starostę Józefa Gołębiowskiego Powiatowa Rada Zatrudnienia. W jej skład weszli Józef Gołębiowski jako przewodniczący, wicestarosta Marcin Kubiak, którego wybrano zastępcą, członkowie – burmistrz Sochaczewa Bogumił Czubacki, wójt gminy Rybno Grzegorz Kropiak, Związek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Bajurska, OPZZ - Leszek Grzegorzewski, Mazowiecka Izba Rolnicza - Tadeusz Szymańczak, Maria Makowiecka i Zbigniew Drzewiecki, Solidarność Rolników Indywidualnych - Andrzej Popławski, NSZZ Solidarność - Elżbieta Sejdak, Cech Rzemiosł Różnych - Irena Grupa i Jan Wosik – Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej.Główne zadania Rady jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty to inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjona...

NAGRODY ZA MAKULATURĘ

Edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych – to główne cele konkursu zbiórki makulatury, który Starostwo Powiatowe organizuje wspólnie z firmami Rethmann Recykling sp. z o.o. oraz Eko – Punkt – Organizacja Odzysku S.A z Warszawy. W konkursie, który trwał będzie przez cały maj, mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu powiatu sochaczewskiego. Szkoły zobowiązane zostały do przyjmowania, ważenia oraz zapisywania ilości makulatury dostarczonej przez uczniów. Firma Rethmann będzie bezpłatnie odbierała, a po zakończeniu konkursu zapłaci za zebraną makulaturę. Ilość zebranego papieru (w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły lub klasy) decydować będzie o zajętym miejscu. Nagrody dla szkół – po 1.000 zł dla najlepszej podstawówki, gimnazjum i szkoł...

2 maja w Starostwie

W związku z „majowym weekendem” Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski zdecydował, że w dniu 2 maja 2003 r. dyżury pełnić będą - na ul. 1 Maja 16 – Wydział Organizacyjny przyjmujący wnioski paszportowe (III piętro, pokój nr 55 od godz. 8.oo do 15,oo), a na ul. Ziemowita Wydziały - Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; Architektury i Budownictwa; Komunikacji i Transportu – w godz. Od 8,oo do 16,oo. Kasa czynna będzie w godzinach od 8,oo do 12,oo. Przepraszam za zmiany w mojej wcześniejszej informacji o pracy w dniu 2 maja.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Budżet i absolutorium

Dziewiąta sesja Rady Powiatu rozpocznie się 25 kwietnia 2003 r. o godz. 10,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 16. Głównym tematem będzie dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2002, wraz ze sprawozdaniami jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży.Przedstawione zostaną opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a efektem będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za poprzedni rok.Radni przyjmą także sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta z działalności w roku ubiegłym.Jak zwykle, sesję zakończą sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, Prezydium Rady, wnioski i interpelacje radnych. Andrzej Wach

Zapraszamy na X Targi

Już w niedzielę 27 kwietnia o godz. 9,oo na terenie Gospodarstwa Pomocniczego przy popularnym sochaczewskim „Ogrodniku”, czyli Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, rozpoczną się X Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości „SOCHACZEW 2003”. Targi są największym tego rodzaju przedsięwzięciem w powiecie sochaczewskim, dlatego stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku i oferty handlowej wielotysięcznej rzeszy zwiedzających. Dodatkowym argumentem przemawiającym za udziałem w Targach są wyjątkowo niskie ceny za powierzchnię wystawową (10 zł/mkw.). Organizatorzy targów - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział Bielice oraz ZS RCKU pragną zainteresować wystawą nie tylko firmy produkujące bezpośrednio na rzecz rolnictwa, czy te&...

Powiatowe Historie

Z inicjatywy starosty sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego oraz dyrektora Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Macieja Wojewody zostanie wznowione "Kalendarium wydarzeń historycznych na Ziemi Sochaczewskiej" autorstwa Leszka Nawrockiego. Jest to profesjonalne wydawnictwo odnoszące się do historii i czasów nam współczesnych promujące powiat sochaczewski. „Kalendarium…” można nabyć w siedzibie Muzeum oraz na okolicznościowych stoiskach muzealnych.W roku przyszłym planowany jest druk II wydania "Kalendarium...", rozszerzonego i uzupełnionego o nowe historyczne fakty i wydarzenia. Andrzej Wach

CZTERY UCHWAŁY I BEZROBOCIE

To główne tematy VIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 14 kwietnia. W sesji oprócz radnych, gości i pracowników Starostwa wzięła udział młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Iwaszkiewicza z Chodakowa wraz ze swoją nauczycielką Urszulą Opasiak. Taka forma prowadzenia zajęć to chyba najlepsza szkoła samorządności dla przyszłych burmistrzów i starostów.Bez dyskusji i jednogłośnie radni przyjęli uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie (80 tys. zł) oraz na docieplenie ścian w budynkach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (420 tys. zł). Zmiany natomiast wymagała budżet powiatu, gdyż w związku z zakoń...

PÓŁTORA MILIONA DLA SZPITALA

Choć nowy dyrektor szpitala Michał Milczarek rządzi dopiero od dwóch tygodni, rzetelnie uzasadniał na ostatniej sesji Rady Powiatu potrzebę poręczenia przez Radę półtoramilionowego kredytu, jaki szpital musi zaciągnąć, aby utrzymać płynność finansową. Jak się okazało, już w lutym wystąpiły kłopoty z zabezpieczeniu pieniędzy na wypłaty pracowników, spłaty ZUS i obligatoryjnych podatków. W ubiegłym roku ZOZ posiadał taki kredyt w wysokości jednego miliona złotych, ale pomagała także Mazowiecka Kasa Chorych, która „zaliczkowo” wypłaciła prawie 500 tysięcy złotych.Kredyt skończył się w grudniu, Kasa zażądała zwrotu pieniędzy, a jedyny bank, z którym wówczas rozmawiano, zaproponował na początku roku kredyt miesięczny z bardzo wysokimi odsetka...