starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Ruszył Powiatowy Zespół Edukacji

Od 1 lipca rozpoczyna swoją działalność Powiatowy Zespół Edukacji nowa jednostka organizacyjna Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą w budynku starostwa przy ul. Piłsudskiego 65. Do jej zadań będzie należała obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat oraz zadania dotychczas realizowane przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu starostwa sochaczewskiego w zakresie oświaty. Pod kierownictwem dotychczasowego dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Marka Fergańskiego PZE będzie w imieniu szkół uzgadniał plany finansowe, prowadził rachunkowość, realizował wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz nadzorował działalność placówek w zakresie organizacyjnym. Jedenastu pracowników Powiatowego Zespołu Edukacji osób będzie obs&#...

Plener malarski dla dzieci z Sochaczewa

W poniedziałek 2 lipca rozpoczął się kolejny, VIII Plener Plastyczny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Fundację Jesteśmy Razem. Przedsięwzięcie jest realizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.Co roku w ramach pleneru uzdolniona utalentowana plastycznie młodzież z terenu powiatu sochaczewskiego wyrusza nad Bałtyk, by pod okiem doświadczonych opiekunów doskonalić swoje umiejętności. Młodzi plastycy będą uczyć się i wypoczywać do 15 lipca.Tegoroczny plener za swoją bazę obrał ośrodek WDW ,,Syrenka” w Unieściu, który zlokalizowany jest w najatrakcyjniejszej części środkowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w obrębie znanych, popularnych miejscowości turystycznych i kąpielisk morskich. Usytuowanie ośrodka w lesie sosnowym oraz bioklimat, uroki przyrody nadmorskiej b...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zarząd przyjął dwie autopoprawki do projektu zmian w budżecie na 2007 rok przygotowanych na XII sesję Rady Powiatu. Autopoprawki dotyczą wprowadzenia do budżetu po stronie dochodówi wydatków: dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 63.772 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz z rezerwy subwencji oświatowej 207.586 zł. na remonty w placówkach oświatowych.Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie: - powołania dwóch komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego,- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.Marek Fergiński, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił Zarządowi wyniki prac zespołu koordynującego nabór elektroniczny do szkół powiatowyc...

Przedwakacyjna sesja rady powiatu

Wiodącym tematem XII sesji Rady Powiatu, która odbyła się w piątek 29 czerwca, było funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Radni wysłuchali informacji o szpitalu i lecznictwie specjalistycznym, a w trakcie sesji podjęli też uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za 2006r.Sochaczewski szpital dysponuje 350 łóżkami na wszystkich oddziałach. Obłożenie łóżek w 2006r wyniosło77,5 %, zaś w pierwszych pięciu miesiącach tego roku 78,03%. Obecnie w szpitalu zatrudnienie wynosi 620 etatów, w tym pracownicy medyczni 492 (lekarze, inni pracownicy z wyższym wykształceniem, pielęgniarki i położne, technicy, sanitariusze).Źródłem finansowania szpitala jest Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast na zadłużenie wpływają tzw. nadwykonania, ni...

Przerwa w pracy Wydziału Komunikacji

Komunikat Starostwa Powiatowego w SochaczewiePrzerwa w pracy Wydziału Komunikacji i TransportuPragniemy Państwa poinformować, że 28 czerwca (czwartek) Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie będzie nieczynny. Przerwa w pracy spowodowana jest instalowaniem nowych stanowisk komputerowych. Za powstałą sytuację i niedogodności z nią związane serdecznie przepraszamy.

Witaj lato!

W piątkowy poranek młodzież w całej Polsce miała szczególny powód do zadowolenia. 22 czerwca zakończył się rok szkolny, a tym samym rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. Nie inaczej było w powiecie sochaczewskim. Zakończenie roku miało niezwykle uroczysty charakter we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Starosta Tadeusz Koryś uczestniczył w uroczystościach w Zespole Szkół w Teresinie, wicestarosta Piotr Osiecki w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, członek Zarządu Powiatu Tomasz Połeć w Zespole Szkół Ogólnokształcących, natomiast wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska reprezentowała władze w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza, a dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Marek Fergiński obecny był na zakończeniu roku w Zespole Szkó&#...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu-20.06.2007 r.

*Zarząd podjął dwie uchwały w sprawach powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień awansu zawodowego. *Zatwierdzono wyniki pracy Komisji Konkursowej, która dokonała wyboru dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Zatwierdzony protokół konkursowy zostanie niezwłocznie przesłany do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, a po uzyskaniu pozytywnej opinii, stanowisko dyrektora MOW zostanie powierzone Joannie Kamińskiej.* Zarząd rozpatrzył możliwość wyboru jednej firmy serwisującej kotłownie olejowe we wszystkich powiatowych jednostkach organizacyjnych. Określone zostaną wymogi dla serwisanta, które w efekcie mają obniżyć koszty obsługi. Podobnie przed sezonem grzewczym wybrany zostanie w drodze przetargu dostawca oleju opałowego dla wszystkich powiatowych kotłowni.*Zarząd z...

Człowiek bez barier 2007

Trwa V jubileuszowa edycja Konkursu „Człowiek bez barier 2007”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 sierpnia br. W ramach konkursu można zgłaszać niepełnosprawną osobę, która np. odnosi sukcesy w biznesie, jest uznanym artystą, wybitnym sportowcem, liderem społeczności lokalnej, działa w organizacji pozarządowej lub czyni coś, o czym warto opowiedzieć innym. W konkursie nagradzane będą osoby niepełnosprawne, które budzą podziw i mogą stanowić wzór dzięki swojej życiowej postawie. Mimo niepełnosprawności prowadzą aktywny tryb życia i tymsamym przezwyciężają stereotypowy obraz osoby z niepełnosprawnością. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami kandydatów należy przesyłać do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Konkurs z...

W atmosferze pracy

O podsumowanie szczęściu miesięcy III kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie poprosiliśmy Przewodniczącego Andrzeja Grabarka.Minęło już pół roku pracy radnych III Kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie. Jakie według Pana były najistotniejsze uchwały podjęte w tym czasie?Każda uchwała Rady Powiatu ma istotne znaczenie w danym obszarze działania powiatu. Dotychczas Rada Powiatu w Sochaczewie na XI Sesjach przyjęła 49 uchwał. Najistotniejszymi uchwałami moim zdaniem były uchwały w sprawach: wyboru Zarządu Powiatu, budżetu powiatu na rok 2007, uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie, wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, udzielenia poręczenia kredytu dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, przekształcenia Powiatoweg...

Sesja na zdrowie

Główny punktem obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie będzie informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie i lecznictwa specjalistycznego, którą przedstawi dyrektor Franciszek Pasiak. Przygotowany jest także projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego za rok 2006.W proponowanym porządku obrad znalazły się także projekty uchwał dotyczące warunków zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz dzieci i osób pełnoletnich w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej. Radni podejmą także decyzje w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007 oraz ustalą najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie.Wszystkich zainteresowanych zapraszam na Sesję Rady Powiatu 29 czerwca. Obrady rozpoczną si...