starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Pies ogrodnika

Kilka tygodni temu Danuta Huebner, Komisarz ds. polityki regionalnej UE zwróciła na spotkaniu z premierem Marcinkiewiczem uwagę na bardzo niskie tempo realizacji unijnych projektów. Najbardziej zagrożone są projekty związane z transportem, gdyż do tej pory Polska wykorzystała na zadania drogowe zaledwie 2 proc. z funduszy unijnych. Problem ten mocno podkreślali starostwie na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 16 i 17 marca w Warszawie. Starosta Józef Gołębiowski zwrócił uwagę, że rozwój gospodarczy Polski i regionów, uzależniony jest w ogromnym stopniu od stanu sieci dróg, z których 95 proc. zarządzanych jest przez samorządy terytorialne. Wszyscy starostowie zgodnie zadeklarowali, że powiaty posiadają odpowiedni potencjał i możliwości żeby w pełni wykorzystać te pieniądze.Za skandal u...

Stypendia już w szkołach

Jak poinformował dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Marek Fergiński, rozpoczęły się wypłaty z tytułu projektów stypendialnych na rok szkolny 2005/2006, zarówno dla uczniów, jak i studentów. Powiat otrzymał pierwsze transze stypendialne, czyli 20 proc. planowanych na ten rok pieniędzy. W szkołach przygotowywane są listy wypłat dotyczące dwóch pierwszych miesięcy roku szkolnego, które będą wyrównane w pierwszej kolejności. Po rozliczeniu pierwszej transy, wydział będzie mógł wystąpić z wnioskiem o następne. Zgodnie z projektem, zakończenie całości wypłat nastąpi z końcem roku szkolnego (lub akademickiego). Jak przewidziano w tegorocznym programie stypendialnym, w tym roku szkolnym uczniowie otrzymają 453 tysiące złotych, studenci 42 tysiące. W związku z bardzo dużą i...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 23 marca Zarząd na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Najdzika upoważnił przedstawiciela firmy „Pracownia Projektowa Pomost Konsulting” z Rzeszowa do reprezentowania Zarządu przed organami i instytucjami administracyjnymi, do składania wniosków, uzyskiwania zezwoleń opinii i decyzji administracyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie”. Jest to faktyczne przystąpienie do obiecanych przez starostę Józefa Gołębiowskiego prac przy modernizacji mostów. Ze względu na konieczność uzgadniania wszystkich etapów prac z konserwatorem zabytków, przygotowanie dokumentacji może potrwać do jesieni. * Przeanalizowano wniosek burmistrza Sochaczewa o przekazanie dla potrzeb miasta budynku wraz z działką przy...

Protest producentów mleka

Na otwartym spotkaniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 17.03.2006r. w Sochaczewie rolnicy, producenci mleka chcą wyrazić protest w związku z nakładaniem kar finansowych za przekroczenie limitów dostaw mleka.Wpłynie to na pogorszenie warunków życia rolników. Opóźni a niejednokrotnie uniemożliwi inwestycje i rozwój gospodarstw. W przyszłości może doprowadzić do zaniechania produkcji mleka a Polska stanie się dużym importerem mleka i przetworów mlecznych. Rolnicy, którzy kilka lat temu zainwestowali w swoje gospodarstwa mleczarskie, stają dziś przed dylematem, zwiększyć produkcję mleka, czy ograniczyć, sprzedawać kwoty mleczne czy raczej powiększyć stado. Tracimy nadzieję, że Unia Europejska zaakceptuje wniosek o zasileniu kwoty hurtowej przez nierozdysponowaną rezerwę kwoty bezpośredniej. Wydaje nam się, że...

Rok rzecznika

Powiatowi radni przyjęli sprawozdanie powiatowego rzecznika konsumentów Ireneusza Góralczyka o realizacji w 2005 roku ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jak twierdzi rzecznik, głównym problemem konsumentów w roku 2005 była trudność w korzystaniu z prawa do reklamacji zakupionych produktów oraz uzyskanie właściwej jakości świadczonych usług. Rozkładały się one mniej więcej równo. Najwięcej było, podobnie jak w poprzednich latach reklamacji obuwia (46), materiałów budowlanych (29), wyposażenia wnętrz (22), sprzętu TV i AGD (40), sprzętu komputerowego (18).W zakresie usług reklamacje dotyczyły telekomunikacji (operatorzy telefoniczni, providerzy internetowi oraz nadawcy telewizji cyfrowej), prac remontowo – budowlanych (głównie montaż drzwi i okien oraz pokryć dachowych), spraw lokalowych (problemy z czynszami i rozlicz...

Z informacją sprawniej

Taki tytuł nosi informator wydany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zawiera on zbiór danych o instytucjach, które wspierają niepełnosprawnych oraz informacje dotyczące uprawnień im przysługujących, a trafi do osób niepełnosprawnych za pośrednictwem powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia, urzędów gmin oraz instytucji publicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że powiecie sochaczewskim według pobieżnych obliczeń jest ponad 11,5 tys. osób niepełnosprawnych (na 85 tysięcy mieszkańców) oraz to, że podstawową barierą w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie jest brak zbyt mało dostatecznej informacji o przysługujących im prawach i ulgach, wydawnictwo takie powinno uzupełnić lukę w tym zakresie. Tym bardziej, że niewielu ...

O mleku i grypie

Siedemnastego marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyło się szkoleniowo – informacyjne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, które oprócz radnych i zaproszonych gości zgromadziło ponad 80 rolników. Przewodniczący komisji Sławomir Tomaszewski przewidział trzy podstawowe tematy spotkania. Naczelnik Wydziału Mleczarstwa z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Domańska przekazała najnowsze informacje, nie najweselsze dla producentów mleka. Polska nie wynegocjowała satysfakcjonującej rolników ilości produkowanego mleka, co może spowodować spadek produkcji. Liczba producentów mleka zmniejszyła się z 86 do 79 tysięcy, a 71 tysięcy przekroczyło w ubiegłym roku limity produkcji. Dlatego zebrani wystosowali do ministra rolnictwa list z postulatami przygotowania szybkiego i z korzyścią dla mleczarzy ro...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 15 marca Zarząd na wniosek skarbnik Teresy Pawelak przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu powiatu za rok 2005. Zgodnie z ustawą, do dnia 20 marca każdego roku budżet przedstawiany jest do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej i do rozpatrzenia Radzie Powiatu na sesji absolutoryjnej, która powinna się odbyć do końca kwietnia. * Przyjęty został projekt uchwały Rady Powiatu o zmianach w budżecie na rok 2006 urealniających plany dochodów i wydatków. Główne zmiany to zwiększenie planu dochodów o 172.900 zł. Pieniądze te przeznaczone są na sfinansowanie w 2006 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środ...

Sesja informacji

Czterdziesta szósta w tej kadencji sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego rozpocznie się 24 marca o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Przewodniczący Andrzej Grabarek zaproponował radnym przyjęcie siedmiu uchwał. W miejsce Cezarego Pomarańskiego, który zrezygnował z mandatu radnego w związku z powołaniem go na wicewojewodę mazowieckiego, mandat radnego otrzyma Marek Guzik – kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów. Drobne zmiany nastąpią w Statucie Powiatu Sochaczewskiego, uchwalony zostanie Program Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.Rada ustali regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom d...

Kulinarne szlaki

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego zaprosił 16 marca przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych oraz Urzędu Marszałkowskiego na podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu „Wędrówki kulinarne po ziemi sochaczewskiej”. Połączone to zostało z wizytami w miejscach, gdzie już po niecałych dwóch latach od rozpoczęcia programu możemy spotkać tabliczki „Tu podajemy sochaczewskie potrawy”. Była też okazja do pobieżnego co prawda, ale zapoznania się z zabytkami mijanymi po drodze. O nich oraz o tradycji sochaczewskich i mazowieckich potraw opowiadał Kazimierz Jacek Górnicki, który wraz z Aleksandrem Grzegorzem Turczykiem są współautorami „Wędrówek”. Z ciekawych informacji wynika na przykład, że „czarna polewka” popularnie uznawana za odmowę w staraniu się o rękę panny, na Mazowszu trakto...