starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obchody Święta Ludowego

Niezwykle uroczysty charakter miały obchody Święta Ludowego w powiecie sochaczewskim, które odbyły się 3 czerwca. Na Mszę Św. koncelebrowaną przez księży prałatów Józefa Kwiatkowskiego i Antoniego Jasczołta w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie przyjechały delegacje rolników ze wszystkich gmin powiatu oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Władze powiatu sochaczewskiego reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, starostwie Tadeusz Koryś i Piotr Osiecki oraz członkowie Zarządu Powiatu w Sochaczewie Janusz Ciura i Ryszard Ambroziak. Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentował Jerzy Krupa, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Piotr Zgorzelski dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Obecni również byli Burmistrz Sochaczewa oraz wójtowie gmin Ziemi Soch...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczął działalność

W dniu 31 maja 2007 roku Rada Powiatu w Sochaczewie powołała nową powiatową jednostkę organizacyjną – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek rozpoczął swoją działalność od dnia 1 czerwca 2007 roku. Ośrodek spełnia funkcje: 1) diagnostyczno – konsultacyjną; rozpoznawanie sytuacji kryzysowej, jej charakteru, specyfiki oraz związanych z tym ewentualnych zagrożeń,2) terapeutyczną; krótkotrwałe oddziaływania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania osób w kryzysie,3) hostelową; zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, odzieży w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki okres czasu. Główne zadania Ośrodka: 1) udzielanie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,2) prowadzenie poradnictwa rodzinnego,Ponadto:3) wzmacnianie pozytywnych stron osoby/rodziny w danej sytuacji,4) uj...

Nowe zadania powiatu

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu podjęto szereg istotnych dla samorządu powiatowego uchwał. Część z nich wymagało konkretnych przygotowań i systematycznej pracy Zarządu Powiatu i służb podległych Staroście. O znaczeniu i nowych zadaniach sochaczewskiego samorządu powiatowego rozmawiamy z wicestarostą sochaczewskim Piotrem Osieckim. Radni podjęli uchwałę o utworzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie. Jakie znaczenie dla społeczności lokalnej ma powołanie do życia tej jednostki?Zdajemy sobie sprawę, że zjawisko przemocy w rodzinie istnieje na terenie powiatu sochaczewskiego. Dlatego Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie pełnił bardzo ważną rolę w naszej społeczności. Ma za zadanie przeciwdziałać przemocy w rodzinie i udzielać pomocy osobom poszkodowanym. W tym celu przygotowane są miejsca nocle...

Uczeń jest najważniejszy

Niewątpliwym atutem sochaczewskiego powiatowego systemu oświaty są inwestycje w kapitał ludzki, szczególnie w uczniów. Bardzo dobrze działają i sprawdzają się programy stypendialne. Stypendium Starosty Sochaczewskiego przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W roku szkolnym 2006/2007 stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymało w I semestrze 28 uczniów, w semestrze II 23 uczniów. Powiat sochaczewski realizuje projekty stypendialne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa skierowanych do młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę. W latach 2004 – 2007 pomocą taką zostało objętych ponad 1100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu naszego po...

WPI dla powiatu

Zarząd Powiatu w Sochaczewie podczas posiedzenia 6 czerwca podjął uchwałę w prawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Plan będzie obejmował okres 6 lat, tak aby zsynchronizowany był z programowaniem i finansowaniem unijnym. Uchwała powołała także do życia Zespół Koordynacyjny ds. Prac nad WPI. W Zespole pracować będą starostowie, Przewodniczący Rady Powiatu, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem. Zespołowi przewodniczy Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś.Zarząd na posiedzeniu zapoznał się i dokonał analizy materiałów roboczych przedstawionych p...

Rajd starych motocykli

Tegoroczny IX już Świętojański Rajd Motocykli Zabytkowych „Bzura 2007” odbędzie się w dniach 22 -24 czerwca. Na starcie staną zabytkowe sokoły, harleye, BMW, zundappy, junaki, iże, urale i wiele innych maszyn, które od kilkudziesięciu lat jeżdżą nie tylko po polskich drogach.Organizatorami rajdu są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek” oraz Klub Miłośników Dawnej Motoryzacji „Kardan”.Motocykliści wyruszą na trasę w sobotę 23 czerwca. Na starcie każdy otrzyma mapkę prowadzącą do najbliższego punktu kontrolnego, gdzie zawodników czeka egzamin ze znajomości historii Polski oraz historii motoryzacji. Po sprawdzeniu wiedzy, na podstawie kolejnej mapki należy trafić na kolejne punkty kontrolne. Trasę należy pokonywać w czasie zgodnym z prędkością jazdy wyni...

Pogodnie mimo deszczu

VIII Rodzinny Rajd Rowerowy już za nami. Ponad 400 uczestników, którzy nie przestraszyli się kapryśnej pogody, miało okazję kolejny raz poznać piękno Ziemi Sochaczewskiej i bawić się w gościnnych Budach Iłowskich. Przed startem organizatorzy, rodzina patrona rajdu i komandorzy złożyli kwiaty na grobie Tadeusza Krawczyka. W sobotni poranek ulice Sochaczewa zapełniły się rowerzystami. Zewsząd wyłaniały się grupki cyklistów i zdążały na Plac Kościuszki. Jechali dorośli i dzieci, całe rodziny, grupy przyjaciół i indywidualni rowerzyści. Powodem był VIII Rodzinny Rajd Rowerowy im. T. Krawczyka, najpopularniejsza impreza turystyczna w powiecie, organizowana przez Starostwo powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Kilkanaście minut po ósmej na Placu Kościuszki zebrało się kilkaset os...

Inwestujemy w przyszłość

Samorząd powiatowy przejął niedoinwestowaną oświatę ponadpodstawową i specjalną z głównym zadaniem jej zreformowania. Aby cel ten osiągnąć, powstał dobrze rozumiejący się, współpracujący ze sobą zespół ludzi złożony z radnych, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedstawicieli związków zawodowych. Ich praca i zaangażowanie owocują wymiernymi efektami.Na szczególną uwagę zasługują dokonane inwestycje i modernizacje w obiektach oświatowych w latach 1999 – 2006. We wszystkich oświatowych jednostkach powiatu zainwestowano ponad 8 mln złotych. Duża część nakładów finansowych przeznaczona została na termomodernizację budynków (wymiana instalacji co, stolarki okiennej, budowy kotłowni olejowych, docieplenia ścian, wymiana poszycia dachowego...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej stał się faktem

Obrady 11. Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się 31 maja zdominowane były informacją i dyskusją na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski oraz powołaniem do życia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wcześniej jednak radni przyjęli kilka ważnych uchwał.Mocą podjętej uchwały dokonano zmian w budżecie na powiatu na rok 2007. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów, a tym samym i wydatków. Wprowadzono darowizny w wysokości 40 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz 80 tys. zł dla Domu Dziecka. W związku z większą liczbą pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej zwiększyły się dochody jednostki o 70 tys. zł. Zmiany objęły także przyjęcie dotacji: 152 tys. zł od Urzędu Wojewódzkiego dla sochaczewskiej Straży...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu-30.05.2007r.

*Zarząd Powiatu dokonał, jako przedstawiciel organu prowadzącego szkoły powiatowe, oceny cząstkowej pracy dyrektora Zespołu Szkół w Teresinie Stanisława Wójcika. Głównym kryterium analizy pracy Dyrektora była gospodarność i dbanie o finanse jednostki. Zarząd zaakceptował najwyższą ocenę (wyróżniająca). Informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, gdzie zostanie dokonana ocena całościowa.*Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Wcześniej podjęta była uchwała o ogłoszeniu konkursu. W skład Komisji Konkursowej weszli przedatawiciele organu prowadzącego placówkę oświatową (wicestarosta Piotr Osiecki – Przewodniczący, czł...