starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Powiat i cztery pory roku

Powiat sochaczewski w przekroju czterech pór roku – to temat nowego konkursu fotograficznego organizowanego przez Wydziały Promocji i Rozwoju oraz Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Konkurs pod hasłem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna” skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowań tą formą sztuki oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającego nas świata, budowanie pozytywnego wizerunku ziemi sochaczewskiej, utrwalanie lokalnych więzi społecznych i patriotycznych.Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach tematycznych - ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze; architektura zabytkowa (dwory, pałace, architektura sakralna itp.) oraz zabytki techniki.Fotografie mogą posiadać dowolny wymiar i kolor. Powinny obrazować obszar powiatu sochaczewskiego. Każdy uczestnik zobowiąza...

Powiatowe wsparcie dla NGO

W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie opracowany został Program Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi. Ponieważ program, zatwierdzony zostanie przez Radę Powiatu, do dnia 10 marca zainteresowane organizacje mogą wnosić tą drogą lub na e-mail: starosta@powiat.sochaczew.pl ewentualne poprawki i uwagi do programu.PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SOCHACZEWSKIEGOZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMIWYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCIPOŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIENA 2006 ROK ROZDZIAŁ 1CELE PROGRAMU 1. Podnoszenie jakości realizacji zadań sfery publicznej.2. Rozszerzanie zakresu działalności społecznie użytecznej .3. Umożliwianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego włączanie się w realizowanie zadań sfery publicznej.4. Tworz...

Pierwsze zmiany

Pierwsze zmiany w budżecie powiatu na rok 2006 przyjęli radni na 44. sesji Rady Powiatu. Jak poinformowała skarbnik Teresa Pawelak, zaistniała konieczność podziału pieniędzy przywdzianych na stypendia starosty (w I półroczu tego roku to suma 21.600 zł), na poszczególne szkoły. Zespół Szkoł Ogólnokształcących otrzymał 14.5400 zł, ZS RCKU 1.800 zł, ZS CKP 1.800 zł i Zespół Szkół w Teresinie 3.600. Wynika to z przyznanych w ubr. stypendiów dla uczniów poszczególnych szkół. Następną zmianą było zwiększenie z rezerwy ogólnej o 5.530 zł wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu przy ul. Młynarskiej. Taki był wynik przetargu, a na ten cel przewidziano początkowo 100 tys. zł. Radni zezwolili także na lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach ...

Sprzeczne decyzje - problemy Kauflandu

Choć do starosty oficjalną drogą nie nadeszła jeszcze decyzja wojewody o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę sklepu KAUFLAND, na spotkaniu starostów Józefa Gołębiowskiego i Stefana Grefkowicza z dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa Ewą Płowik oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Waldemarem Orlińskim odniesiono się do uzasadnienia tej decyzji.Wydanie decyzji pozwolenia na budowę „osobie nie będącej stroną w postępowaniu” nie było uchybieniem, gdyż zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, wymogiem jest złożenie jedynie oświadczenia, że inwestor ma prawo dysponowania gruntem pod przyszłą budowę. Takie oświadczenie zostało złożone.O prawidłowości naliczenia powierzchni sprzedaży świadczy decyzja samego wojewody, który w roku 2004 wskazał, że jest ona za...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 16 lutego Zarząd przyjął uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006 oraz w sprawie wyboru banku, w którym ulokowane zostaną wolne środki finansowe. Spośród przedstawionych przez skarbnik Teresę Pawelak ofert Zarząd zdecydował się na wybranie oferty Banku Ochrony Środowiska, jako najlepszej i najkorzystniejszej. * Zatwierdzono wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości powiatowej w Kamionie, gm. Młodzieszyn. Jest to nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o powierzchni 11.200 mkw., składa się z użytków rolnych, gruntów ornych, pastwisk trwałych i nieużytków z zabudowaniami. Na przetargu osiągnięto cenę 38.900 zł. Cena wywoławcza wynosiła 38.500 zł. * Na wniosek dyrektora Wydziału Mienia Krzysztofa Żyżyńskiego Zarząd postanowił...

Stypendia starosty

Szesnastego lutego starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz wręczyli akty przyznania stypendiów dla 24 najlepszych uczniów spośród powiatowych szkół. Przez dziesięć miesięcy tego roku szkolnego każde z nich otrzyma w sumie 1.500 zł, a kryterium przyznania sięgało średniej ocen co najmniej 4,85. Przyznane zostały także stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz wyniki w olimpiadach tematycznych. W tym roku szkolnym stypendia otrzymali – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Natalia Szejko, Magdalena Górnicka, Michał Cotelnic, Joanna Torzewska, Martyna Trojańczyk, Karolina Wodzyńska, Marta Dobrzyńska, Wioletta Żakowska, Katarzyna Papierowska, Ewa Gałaj, Jakub Kłoszewski, Jarosław Kaniewski, Agata Przybyłowska, Jakub Kurkiewicz, Łukasz Świątek, Diana Gajda; z ...

Równać szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jako administrator projektu „Równać szanse” do 1 marca przyjmuje wnioski o dotacje do wysokości 20 tys. zł. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe, biblioteki i domy kultury, które mają siedzibę na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, mogą otrzymać pieniądze na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez m.in. wykorzystanie technik informacyjnych, nauk ścisłych, pobudzanie aspiracji i kształtowanie aktywnych postaw młodzieży, zachęcania do udziału w życiu publicznym, podnoszenie umiejętności społecznych, poprawę jakości nauczania oraz wspólne działania młodzieży z różnych środowisk. Wszystkie inicjatywy powinny mieć charakter innowacyjny w środowisku, tworzyć warunki angażowania młodzieży i tworzenia wspólnych pr...

RIO o długach

Regionalna Izba Obrachunkowa 23 stycznia uznała, że załączona do budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2006 prognoza kwoty długu jest prawidłowa. Tym samym spokojnie mogą spać wszyscy, którzy już w ubiegłym roku w lokalnych mediach okazywali wielką troskę o zadłużenie powiatu, sięgające jakoby niebotycznych kwot i grożące wprowadzeniem na teren powiatu zarządu komisarycznego. Jak przypomniała na ostatniej sesji Rady Powiatu skarbnik Teresa Pawelak, Rada Powiatu uchwaliła dochody budżetowe w wysokości 48.706.793 zł, wydatki w wysokości 46.168.198 zł i nadwyżkę budżetową w wysokości 2.538.595 zł, przeznaczoną na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stanowi to 7,48 proc. planowanych dochodów (przy dozwolonych 15 procentach). Łączna kwota prognozowanego długu na koniec roku 2006 wyniesi...

Konkurs na milion siedemset

Tyle przeznaczył wojewoda mazowiecki na realizację zadań z zakresu spraw społecznych dla organizacji pozarządowych w roku 2006. Jest to związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania wniosków o dofinansowanie wyznaczony został na 8 marca, a szczegóły konkursu wraz z koniecznymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl. Andrzej Wach

Zimowe zwiady

Dwa kolejne miejsca, w których ewentualnie mógłby swoją nową siedzibę pomieścić Dom Pomocy Społecznej, odwiedził Zarząd Powiatu. Jednym z nich były tereny i zabudowania byłej jednostki wojskowej w Teresinie. O część z nich Zarząd Powiatu wystąpił do Agencji Mienia Wojskowego, i, choć nie otrzymał jeszcze ostatecznej odpowiedzi, temat może nadal być aktualny. Położony w lesie, z dala od ruchliwych dróg i przemysłu teren jest wyposażony we wszystkie media. Pozostałe po żołnierzach budynki wymagałyby modernizacji i remontów, ale znajdujące się w nich miejsca na kuchnię, stołówkę, świetlicę itp. są już wyodrębnione. Dookoła jest wiele miejsca do spacerów, odpoczynku, rekreacji. Ponieważ zainteresowanie tym terenem wykazywał także wójt Teresina, a na potrzeby powia...