starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Złomowa opłata

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Transportu i Budownictwa dotyczących zasad pobierania opłat przez wydziały komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wnoszenie opłaty w wysokości 500 złotych za wprowadzony na teren kraju pojazd dotyczy wyłącznie pojazdów wprowadzonych od dnia 1 stycznia 2006 roku.Wobec pojawiających się licznych wątpliwości prawnych dotyczących prawidłowości pobierania tych opłat, ministerstwo informuje, że z dniem 1 stycznia weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z rejestracji. Jednocześnie wspólna interpretacja Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Transportu i Budownictwa ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z rejestracji przesądza, że dla celów rejestracji pojazdów wpr...

SMEnterReg na e-stronach

Zapoczątkowany podpisaniem porozumień w kwietniu w Rzymie i w czerwcu w Warszawie europejski program SMEnteReg, w skład którego wchodzą powiaty i gminy Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii, zamierza rozszerzyć swoje propozycje. Oprócz nawiązanych podczas Międzynarodowych Targόw Polagra-Food w Poznaniu bezpośrednich kontaktów na szczeblu gospodarczym i handlowym, Allessandra Bianchi, koordynator włoskiego programu SME-UNION ITALIA, zaproponowała prowadzenie dalszych działań sprzyjających zacieśnieniu kontaktόw na szczeblu instytucjonalnym i między przedsiębiorcami na forum interaktywnej platformy e-learning Uniwersytetu Unimeur, obsługiwanej we wszystkich językach świata. Na forum odbywać się będą spotkania przedstawicieli instytucji, zrzeszeń przedsiębiorcόw, firm szkoleniowych, przedstawicieli świata kultury i z czasem cały szereg innych i...

Nowa stara komisja

Po raz pierwszy po dwóch latach przerwy zebrała się komisja ds. restrukturyzacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształceni Ustawicznego. Długa przerwa spowodowana była przeciągającymi się procedurami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Pól Czerwonkowskich”, których sprzedaż warunkuje zmian w szkole. W pierwszym spotkaniu udział wzięli – ze strony Starostwa wicestarosta Stefan Grefkowicz, przewodniczący komisji Rady – Oświaty Jerzy Krupa i Rolnictwa Sławomir Tomaszewski, dyrektorzy Wydziałów – Oświaty Marek Fergiński, Mienia Krzysztof Żyżyński, Rolnictwa Andrzej Ciołkowski, ze strony szkoły – dyrektor Dariusz Miłkowski oraz Remigiusz Szafrański, Marek Tekliński, Tomasz Barzyc, Jadwiga Bogiel – Szulc oraz Agnieszka Danowicz. Dyr. Miłkowski przedstawił stanowisko Rady Pedagogicznej, kt...

Zmiany w radach

Na 44. w tej kadencji sesji Rady Powiatu, która odbyła się 10 lutego, radni zwolnili z obowiązków radnego Cezarego Pomarańskiego, który otrzymał od Premiera nominację na wicewojewodę mazowieckiego. Za dotychczasową pracę w Radzie Powiatu dziękowali mu radni, czego wyrazem był list gratulacyjny, pamiątkowy dyplom i kwiaty, wręczane przez przewodniczącego Andrzeja Grabarka, wiceprzewodniczących Jana Kopcia i Aleksandra Łopatę oraz starostę Józefa Gołębiowskiego. Wojewoda zadeklarował, że tak, jak przez poprzednie dwie kadencje, nadal pełniąc nową funkcję będzie dbał o dobro mieszkańców powiatu. Skutkiem pierwszych rozmów jest już ustalone spotkanie z przewodniczącym rady i starostą mające na celu ustalenie najważniejszych decyzji. Życzył także radzie zakończenia kadencji wszelkimi możli...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 9 lutego Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są one realizowane w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a dotyczą głównie pomocy dla młodzieży do 25 roku życia „Pierwszy krok do kariery” (staże pracownicze) i aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych „Kolejna szansa – wykorzystaj ją”. Jest to propozycja dla osób powyżej 25 roku życia, głównie na szkolenia grupowe, dotacje i w niewielkim stopniu na umowy o przygotowanie zawodowe. W ubiegłym roku na ten cele sochaczewski PUP pozyskał 1.057.628 zł. * Zarząd wyraził zgodę na propozycję dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzeja Ciołk...

Internatu nie będzie, szkoła nadal wisi

Po najdłuższej, jak dotychczas, w tej kadencji, bo prawie siedem godzin trwającej sesji Rady Powiatu najwięcej czasu zajęło podjęcie decyzji w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Iłowie oraz likwidacji internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Ponieważ istnieje możliwość przejęcia szkoły przez iłowski samorząd, a sesja Rady Gminy, która o tym zadecyduje, odbędzie się 17 lutego, postanowiono odłożyć decyzję do czasu specjalnie w tym celu zwołanej sesji powiatowej, która odbędzie się 23 lub 24 lutego.Dwugodzinna dyskusja, której ze względu na jej objętość i ilość argumentów nie sposób zrelacjonować na tych łamach dostatecznie, ostatecznie zakończyła się przyjęciem przez radnych uchwały o likwidacji internatu. Za przyjęciem uchwały by...

Idzie wiosna

Choć na polach jeszcze gruba warstwa śniegu i nie koniec mrozów, starosta Józef Gołębiowski zwołał już 6 lutego posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, którego tematem głównym było przygotowanie służb powiatowych i gminnych do przeciwdziałania wiosennym powodziom. Występujące intensywne opady śniegu i niskie temperatury powodują zamarzanie gruntu, a co za tym idzie, mogą być przyczyną zamarzania przewodów i instalacji wodnych. W przypadku gwałtownego ocieplenia, czekać nas może kolejny, tym razem wiosenny kataklizm. Dotyczy to zwłaszcza gmin Młodzieszyn, Iłów i Brochów oraz samego miasta. Dlatego, jak podkreślał pełnomocnik starosty ds. współpracy ze służbami zespolonymi Tadeusz Wachowski, ważna jest wcześniejsza kontrola urządzeń hydrotechnicznych, aktualizacja planów...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 2 lutego Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupu dla Państwowej Straży Pożarnej motopompy o dużej wydajności. Przeznaczono na to 15 tysięcy złotych. Motopompa o dużej wydajności jest niezbędna do osuszania terenów i obiektów w przypadku powodzi lub lokalnych podtopień. * Zatwierdzono stawkę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Giżycach w roku 2006 na sumę 1.930 zł. * Zarząd wyraził też zgodę na ustalenie stawki średniego miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.728 zł. Kłopoty z wykonaniem budżetu tej placówki mogą wyniknąć ze zmniejszenia się ilości pensjonariuszy. Aktualnie w DPS przebywa 39 osób, wraz z pobytami czasowymi. Bud...

Jej numer czterdzieści i cztery

O godzinie 12,oo w dniu 10 lutego rozpocznie się 44. w tej kadencji sesja Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Andrzej Grabarek zdecydował o przedstawieniu radnym projektów ośmiu uchwał. Dotyczą one stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Cezarego Pomarańskiego, który mianowany został wicewojewodą mazowieckim); przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (likwidacja internatu szkolnego); likwidacji Liceum Profilowanego w Iłowie (w zależności od decyzji Rady Gminy istnieje także możliwość przekazania tego zadania gminie, wraz z całym majątkiem szkoły o wartości 280 tys. zł); przekształcenia Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Załuskowie w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy; zmian w budżecie powiatu; zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej (w miejsce Wiesława Wysoc...

Po pieniądze z Europy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej jest organizatorem kolejnych bezpłatnych konferencji dotyczących projektów modelowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Konferencje tematyczne mają dopomóc w poprawnym pisaniu wniosków oraz sprawnym aplikowaniu beneficjentów o fundusze unijne. Na stronie internetowej www.erdf.edu.pl (link „Nieodpłatne Konferencje w Regionach”) znaleźć można informacje o zbliżających się konferencjach wraz z programami spotkań. Pierwsza z konferencji poświęcona była tematowi energii odnawialnych i odbyła się w listopadzie w Warszawie, a kolejne są już przygotowywane.Konferencje są otwarte i skierowane do decydentów, pracowników urzędów, instytucji publicznych, firm oraz zainteresowanych tematyką mieszkańców.W tej chwili na stronie http://www.erdf.edu.pl/?id=33&lang=...