starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Powiatowy sport 2006

Osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zamierza przeznaczyć Zarząd Powiatu w tegororcznym budżecie na dofinansowanie działalności sportowej i kulturalnej. Pięćdziesiąt cztery tysiące przeznaczone na sport zostaną wykorzystane m.in. na organizowane przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Mistrzostwa Powiatu LZS w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Sochaczewskiego; Świąteczno – Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla szkół ponadgimnazjalnych; Ogólnopolski Turniej UKS-ów w piłce ręcznej młodziczek; Turniej Tenisa Ziemnego; Sztafetowe Biegi Uliczne; Noworoczny Turniej w Ringo, czwartki lekkoatletyczne.Ufundowane zostaną nagrody dla zawodników organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej imprez – „Parafiada”, liga koszykówki, I i II Liga Halowej Piłki Nożnej, Turniej Grand Prix w tenisie stołowym, XIII ...

Drogi bez pieniędzy

Sochaczewski Powiatowy Zarząd Dróg jest zarządcą 279 km dróg powiatowych i 27 obiektów mostowych. Zamiast potrzebnych do doprowadzenia do prawidłowego stanu 30 milionów złotych PZD corocznie otrzymuje 3 miliony. A może być jeszcze mniej, co potwierdziła kontrola Najwyższej Izby Kontroli. NIK uznała, że dotychczasowy system finansowania budowy, przebudowy, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami jest niewłaściwy i powoduje dramatyczne pogarszanie się stanu dróg, w szczególności powiatowych i gminnych. W Narodowym Planu Rozwoju na najbliższe siedem lat nie przewidziano pieniędzy na modernizację czy rozbudowę dróg powiatowych i gminnych, choć zakłada się wzrost liczby samochodów o prawie 40 procent i przewozów ładunków transportem samochodowym o 35 procent. Z roku na rok zmniejszać się będzie możliwość zagwa...

Kulturalne finanse

Siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych to pieniądze przewidziane rok 2006 dla powiatowej kultury i biblioteki. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidziano dotację w wysokości 45 tys. zł na prowadzenie obowiązków związanych z zadaniami biblioteki powiatowej.Pozostałe trzydzieści tysięcy złotych Zarząd Powiatu postanowił rozdzielić na imprezy ujęte w rocznym harmonogramie, przygotowywane zarówno przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa, jak i inne jednostki i organizacje – Fundację „Jesteśmy Razem”, Miejski Ośrodek Kultury, Państwową Szkołę Muzyczną, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Nad Bzurą, szkoły, policję, harcerzy. Są to pieniądze na poziomie wykonania podobnych zadań w roku 2005. W lutym odbędą się spotkania mające na celu wypracowanie wspólnej regionalnej...

Amerykański konkurs - Równać szanse 2006

„Równać Szanse 2006 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy” – pod tym hasłem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczynają dotacyjny program wyrównywania szans młodzieży (od 13 do 19 lat), w którym mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, gminne i miejskie domy kultury oraz gminne i miejskie biblioteki z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Mogą one ubiegać się o dotację do 20 tysięcy złotych na przeprowadzenie projektów wyrównujących szanse edukacyjne, m.in. poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych; pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształto...

Dukatowa Gala

W gościnnych salach „Chabrowego Dworku” w Serokach koło Teresina zostały 28 stycznia wręczone Znaki Promocyjne „Sochaczewski Dukat”. Zgodnie z Regulaminem, powołana przez starostę Józefa Gołębiowskiego Kapituła przyznała je w II edycji tego konkursu firmom spełniającym wysokie wymagania. Wyroby powinny kojarzyć się z regionem i miejscem, w jakim są wytwarzane, być w ciągłej sprzedaży i ogólnie dostępne, wytworzone i promowane zgodnie z zasadą „przyjazny dla środowiska”, powinny być rozpoznawalne, kojarzone z konkretnym wytwórcą i promować region, w którym powstały. Tegorocznymi laureatami konkursu organizowanego przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zostali - w kategorii „usługa” - „Moto - Przystań Michał Ścigocki” – organizacja spływów...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował o kosztach dotychczasowego zimowego utrzymania dróg powiatowych. Do 23 stycznia wydano na ten cel 228 tys. złotych, przy 149 tysiącach podczas całego sezonu zimowego 2004/2005. Spowodowały to trudne warunki pogodowe, a główne wydatki to koszty usług i wynajmu sprzętu, paliwa, koparek, samochodów, pługów, piaskarek, a także materiałów - piasku i soli. Koszty wzrosły więc już o 80 tysięcy złotych, a zima jeszcze się nie skończyła. Na ten rok przewidziano w budżecie 366 tys. zł, w styczniu wydano już 97 tysięcy. Choć pozostaje jeszcze prawie 270 tysięcy, Zarząd potraktował informację dyr. Najdzika jako sygnał o konieczności szukania dodatkowych pieniędzy, jeżeli aura nadal nie będzie sprzyjająca. A pieni...

Więcej dla dużych - środki unijne

Do końca stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obiecuje opracowanie wstępnego projektu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Spójności, przyznanych Polsce w Brukseli. 59,65 mld euro przyznano na lata 2007-2013, realizowane będzie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) - dokumentu określającego krajowe priorytety w latach 2007-2013. Od stycznia do maja planowane są konsultacje projektu, m.in. z przedsiębiorcami i samorządowcami. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego proponuje, aby ok. 59 proc. z tych pieniędzy finansowało duże inwestycje infrastrukturalne - transport, energetykę, ochronę środowiska, turystykę, kulturę oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną. Ok. 25 proc. wsparcia unijnego resort planuje przeznaczyć na realizację mniejszych inwestycji przedsiębiorstw, zwłaszcza na cele badawcze, naukowe i działa...

Ostatnie terminy dla przedsiębiorców

Jeszcze 600 tys. euro pozostało na koncie Regionalnego Programu Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z którego można uzyskać dotację w wysokości od 500 do 10 tys. euro i sfinansować część kosztów usług doradczych związanych z przygotowaniem planów inwestycyjnych, określeniem pozycji firmy na rynku, stworzeniem strategii rozwoju, planowaniem eksportu i rozwojem produktów eksportowych, a także audytem technologicznym, tworzeniem aplikacji dla programów informatycznych, tworzeniem baz danych, lokalnych sieci lub stron internetowych.Najbliższy termin składania wniosków upływa już 6 lutego i dotyczy tych usług, które pomogą firmie rozwinąć działalność na rynkach międzynarodowych. Terminy składania wniosków do dwóch pozostałych programów to 13 lutego (Program Rozwoju Przedsiębiorstw) oraz 20 lutego ...

Karty w Trybunale

Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich uznał, że przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury zawyża wysokość opłaty za kartę pojazdu sprowadzanego z zagranicy i rejestrowanego na terytorium Polski i wykracza poza zakres ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, jest więc niezgodny z Konstytucją.Jak twierdzi Stanisław Wódka, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa, orzeczenie to nie powoduje jednak automatycznie obowiązku zwrotu pobranych kwot lub natychmiastowego zaniechania pobierania 500 zł za kartę pojazdu, jak podają niektóre media. Ostateczny termin, w którym ten niekonstytucyjny przepis musi być zmieniony, określony został na dzień 1 maja. Tak jak obniżka ceny dokumentu nie jest podstawą do żądania zwrotu różnicy przez właścicieli pojazdów, tak samo podwyżka jakiejś opłaty nie jest podstaw...

Śnieg pod kontrolą

Na 8 rano w poniedziałek starosta Józef Gołębiowski zwołał posiedzenie powiatowego zespołu, którego zadaniem było ustalenie działań w związku z koniecznością usuwania śniegu zalegającego dachy. Starostowie, burmistrz, komendanci policji i straży, dyrektor szpitala powiatowego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami ustalili, że najważniejszym będzie rozpoczęcie kontroli dachów i zalegającego na nich śniegu i lodu. O godzinie 10 w teren wyruszyły grupy policjantów, strażaków i inspektorów budowlanych. W poniedziałek kontrolowano miasto Sochaczew oraz gminy Teresin i Sochaczew, gdzie znajduje się największa ilość obiektów wielkopowierzchniowych (magazyny, sklepy o dużej powierzchni dachu itp.). Kolejno sprawdzane będą także inne obiekty w po...