starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Kampania promocyjna statusus organizacji pożytku publicznego na Mazowszu

Od 29 listopada do 10 grudnia trwa pierwsza ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat statusu pożytku publicznego (OPP). W województwie mazowieckim kampanię prowadzi Stowarzyszenie BORIS.Dla organizacji pozarządowych z Mazowsza zainteresowanych statusem OPP informacji udzielają eksperci ze Stowarzyszenia BORIS, dyżurujący codziennie w siedzibie stowarzyszenia, na ul. Nowolipie 25 B w Warszawie. Z ekspertami można umówić się telefonicznie w godz. 10-16,tel. (22) 838 26 27 i (22) 838 39 82 lub poprzez e-mail: boris@boris.org.pl.Ostatniego dnia kampanii Stowarzyszenie BORIS zaprasza na spotkanie informacyjno – edukacyjne na temat statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).Program spotkania: 1. Kategoria pożytku publicznego2. Korzyści i obowiązki organizacji pożytku publicznego (OPP)3. Jakie trzeba spełnić warunki aby zostać OPP4. Rejestracja OPP – Krok po kroku5. Działanie mech...

Dni Edukacji Rolniczej i Samorządowej

Marszałek Województwa MazowieckiegoADAM STRUZIKorazStarosta SochaczewskiJÓZEF GOŁĘBIOWSKIZAPRASZAJĄNA DNI EDUKACJI ROLNICZEJ I SAMORZĄDOWEJ Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych propozycjach finansowychdla rolnictwa i obszarów wiejskich:• PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH• RENTACH STRUKTURALNYCH • PROGRAMACH DLA MŁODYCH ROLNIKÓW • ZALESIANIU GRUNTÓW ROLNYCH • WSPARCIU INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH• ODNOWIE WSI I OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO • GRUPACH PRODUCENCKICH• SCALANIU GRUNTÓW ROLNYCH • MELIORACJACH I GOSPODARCE WODNEJprzyjdź w sobotę 11 grudnia (w godz. 12.00-18.00)lub w niedzielę 12 grudnia (w godz. 10.00-16.00)do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznegow Sochaczewie, przy ul. Piłsudskiego 63EKSPERCI Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego,Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Ur...

Dni Edukacji Rolniczej

Dni Edukacji Rolniczej W dniach 11 i 12 grudnia Wydział Promocji Starostwa Powiatowego wraz z Urzędem Marszałkowskim organizuje Mazowieckie Dni Edukacji Rolniczej i Samorządowej. Marszałek województwa Adam Struzik i starosta sochaczewski Józef Gołębiowski zapraszają do siedmiu sal tematycznych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Piłsudskiego 63, gdzie w sobotę i niedzielę dyżury pełnić będą eksperci. W ramach sektorowego Programu Operacyjnego (priorytet I – „Wspieranie zmian i dostosowanie ich w rolnictwie”) pomocy udzielać będzie Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego w Warszawie, przy temacie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (priorytet II) oraz programów rolnośrodowiskowych i zwykłej dobrej praktyki rolniczej oraz programach dla młodych rolników – Urząd Marszałkows...

Konkurs na logo turystyczne

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłasza konkurs na opracowanie logo turystycznego regionu Ziemi Sochaczewskiej. Logo ma służyć promocji turystycznej Ziemi Sochaczewskiej oraz identyfikacji wizualnej naszego regionu. Będzie ono używane na wszelkich materiałach poligraficznych, multimedialnych i systemach wystawienniczych.Projekt powinien posiadać napis „Ziemia Sochaczewska”, uwzględniać walory turystyczne naszej ziemi oraz jednoznacznie kojarzyć się regionem – historią, tradycją, charakterystycznymi postaciami, wydarzeniami bądź miejscami.Na prace w formie tradycyjnej oraz elektronicznej (preferowany zapis w formacie cdr) czekamy do 25 stycznia 2005 roku pod adresem: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, 96 –500 Sochaczew lub starostwo-soch@home.plNa zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysoko&...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 25 listopada Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004. Spowodowane są one głównie zwiększeniem dotacji i subwencji dla powiatu, spowodowanym usilnymi staraniami starosty u wojewody Józefa Gołębiowskiego i członka Zarządu Janusza Ciury. Między innymi o 27.633 zł więcej dostała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej; o 158.200 zł zwiększono składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; o 108 tysięcy złotych pomoc dla placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zwiększono także plan Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli i pracownikom niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, oraz na stypendia starosty. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzie zło&...

Zmarł wicestarosta sochaczewski Marcin Kubiak

Z najgłębszym żalem i smutkiem musimy poinformować, że w dniu 27 listopada o godz. 9,30 zmarł wicestarosta powiatu sochaczewskiego Marcin Kubiak. Urodzony w 1958 roku, był absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera rolnictwa. W latach 1983 – 87 pracował jako specjalista do spraw produkcji rolnej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Warszawie O/Bielice, od 1987 do 1990 roku prowadził własne gospodarstwo rolne. Od 1990 do 1998 roku był wójtem gminy Nowa Sucha. W 1998 roku został wybrany starostą powiatu sochaczewskiego, a od 2002 roku pełnił funkcję wicestarosty.Odszedł od nas człowiek wielkiej wiedzy i prawości - życzliwy, otwarty na świat i otaczających Go ludzi. Jego wiedzy, doświadczenia i spokoju w rozwiązywaniu wszelkich problemów będzie nam niezmiernie brakowało.R...

Czysta Bzura coraz bliżej

Odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz konferencja z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego – Stanisława Witaszczyka i dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego – Włodzimierza Mielczarka. Stowarzyszenie, którego członkiem – założycielem jest powiat sochaczewski, a wiceprzewodniczącym Zarządu Marcin Kubiak, postawiło sobie ambitny cel doprowadzenia dorzecza rzeki do stanu zgodnego z unijnymi normami. Identyczne plany ma zainicjowane przez nasz powiat stowarzyszenie BZURA PLUS, tyle, że na terenie województwa mazowieckiego.Podczas konferencji omówiono zagadnienia projektu regionalnego systemu gospodarki odpadami, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami, zasady tworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.W trakcie informacji o pracach Komitet...

Obradował Zarząd Powiatu

Na posiedzeniach w dniu 12, 15 i 18 listopada Zarząd rozpatrzył następujące zagadnienia:* Przyjęto projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2005. Zgodnie z ustawą został on przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o jego zaopiniowanie, oraz do Biura Rady Powiatu. Teraz dyskutować będą nad nim komisje Rady, a po ewentualnych poprawkach przyjęty zostanie na sesji plenarnej. * Zapoznał się z przedstawionym przez dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu projektem planu budżetu oświaty na rok 2005, który został sporządzony w oparciu o projekty i informacje z placówek oświatowych. * Zatwierdzono przygotowaną przez powiatową komisję stypendialną listę 492 uczniów i 106 studentów zakwalifikowanych do otrzymania stypendiów z Europejskiego Funduszu Stypendialnego.* Zastępca dyrektora Wydziału Mienia Krzysztof Żyży ...

XXVIII sesja Rady Powiatu - bezpieczeństwo i szpital idą w górę

Po czterech godzinach obrad przewodniczący Andrzej Grabarek zakończył obrady XXVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 19 listopada. Radni przyjęli uchwałę o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym Powiatu. Od 2005 roku w starostwie prowadzony będzie audyt wewnętrzny, zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, natomiast do tej pory w regulaminie było odpowiednich zapisów o stanowisku audytora wewnętrznego i jego zadaniach. Halina Pędziejewska pytała, czy na tym stanowisku nie mógłby pracować już zatrudniony w starostwie pracownik po odpowiednim przeszkoleniu, lecz okazało się, że ustawa wyklucza powierzanie audytorowi innych, dodatkowych obowiązków.Radni wyrazili zgodę na nadanie Ośrodkowi w Załuskowie nazwy „Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. Generała Tadeusza Kutrzeby”. Imię generała otr...

Dla organizacji pożytku publicznego

Organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskiwaniem pieniędzy na swoją statutową działalność mogą wziąć udział w konferencji organizowanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego pod patronatem Ministra Polityki Społecznej Krzysztofa Patera, która odbędzie się w dniu 9 grudnia br. w Warszawie, w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Czackiego 3/5.Celem konferencji jest prezentacja Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej dotychczasowej działalności w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wskazanie ważnych kierunków działań dla rozwoju tego sektora.W proponowanych tematach konferencji ujęto m.in. sprawozdanie z działalności Rady, ocenę efektów realizacji ustawy w sferze współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu teryto...