starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Finansowe rankingi

Ministerstwo Finansów ogłosiło ranking finansów powiatowych i miejskich za I półrocze 2005 roku. Jest to chyba najlepsza wykładnia jakości i realizacji budżetów, oparta na ministerialnych danych. Na 317 sklasyfikowanych powiatów sochaczewski znajduje się na 132 miejscu – z wykonaniem za 2 kwartały dochodów w wysokości 22.307.672 zł i wydatkami 22.393.243 zł (jest to 46,53 proc. wykonania wydatków całorocznych). Roczny plan wydatków powiatu to 43.611.064 zł. Z okolicznych powiatów na 116 miejscu znajduje się powiat łowicki, na 154 grodziski, na 185 żyrardowski, 314 – skierniewicki. Najwyżej jest powiat warszawski – zachodni – 71 miejsce. Ponad 55 proc. z planowanych wydatków zrealizowały jedynie dwa powiaty – stargardzki i sławieński. Wśród miast tylko Mysłowice zrealizowały ponad 50 procent z zaplanowanych na...

Gospodarcze Forum MSP

Minister Gospodarki i Pracy objął patronatem organizowane przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Polską Agencję Rozwoju PrzedsiębiorczościXI Ogólnopolskie Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw na temat „Unia Europejska a rynki wschodnie”, które odbędzie się 7 i 8 grudnia 2005 r. w Warszawie.Tegoroczne Forum to interaktywne spotkanie, poruszające najważniejsze zagadnienia polskiej małej i średniej przedsiębiorczości przedstawiane przez specjalistów, dające jednocześnie możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych.Pierwszy dzień poświęcony zostanie zagadnieniom finansowe – m.in. na temat dotacji unijnych, doświadczeń i wniosków z pierwszego okresu programowania funduszy strukturalnych, możliwości inwestycyjnych, jakie istnieją dla sektora MSP oraz finansowania dz...

Odznaczenie dla kombatanta

Zygmunt Tymorek, prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Sochaczewie, otrzymał w trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu z rąk starosty sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego medal „Pro Memoria”. Medal, przyznanym na wniosek starosty przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przyznawany jest za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Związek powstał w 1919 roku jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim (jedna z pierwszych na świecie), zrzeszając inwalidów wojennych, żołnierzy zranionych i kontuzjowanych, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej.Od zarania zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmar&...

Z rozwagą bez emocji

Takie było główne przesłanie powiatowego lekarza weterynarii Wojciecha Wojciechowskiego, który 4 listopada na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu referował główne problemy związane z ryzykiem wystąpienia „ptasiej grypy” na terenie powiatu oraz metod przeciwdziałania tej chorobie.W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji, służb, urzędów, które zaangażowane są bezpośrednio w akcję przeciwdziałania lub usuwania skutków tego zagrożenia, a także hodowcy i rolnicy w terenu powiatu. Jak mówił dr Wojciechowski, zarządzenie wydane 15 października przez ministra rolnictwa nakazuje trzymać hodowcom drób w pomieszczeniach zamkniętych, czym nie jest zagroda lub podwórko. Niemożliwe jest w naszych warunkach oddzielenie gatunków – osobno kury, kaczki, gęsi itp, co umożli...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 3 listopada przyjęto projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Dotyczy to zabudowań i parku przy ul. Gawłowskiej 147 (Dom Pomocy Społecznej). Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, z mocy prawa cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 proc. Aby zastosować procedurę sprzedaży po innej cenie, niż wynikająca z ustawy, Zarząd musi uzyskać zgodę Rady Powiatu, która określa wartość bonifikaty, obliczanej na podstawie operatu szacunkowego nieruchomości. Wartość całości rzeczoznawcy ustalili na 1.540 tys. zł, w tym zabytkowy pałacyk i dwa pawilony mieszkalne – 1.120 tys. zł, grunt (34.728 mkw.) – 347 tys. zł i drzewostan (16 gatunków - 367 drzew) – 73 tys....

Wsparcie działalności eksportowej - Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu sochaczewskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości "Finansowanie transakcji handlu zagranicznego. Instrumenty wsparcia działalności eksportowej MSP”, które odbędzie się 17 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65. Program spotkania obejmuje zagadnienia dotyczące min. krajowych i zagranicznych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych, możliwości uzyskiwania dotacji finansowej, sposobów zabezpieczania należności handlowych. Dodatkowym punktem spotkania będzie informacja na temat Programu „Leader +”.Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o bezpośredni kontakt z Instytutem – tel. (0-22) 854 – 08 - 40, e-mail: sekretariat@imfib.com

Narkomani z dobrych domów

Powiatowi radni podsumowali realizację programu bezpieczeństwa i ochrony obywateli. Zastępca Komendanta Powiatowego policji Krzysztof Gawroński uznał, że osiągane wyniki są na poziomie roku 2004. Choć rośnie ujawnialność niektórych wykroczeń i przestępstw, coraz więcej jest nietrzeźwych kierowców, zwłaszcza rowerzystów. W pierwszych trzech kwartałach ubr. za wykroczenia istotne dla bezpieczeństwa zatrzymano 204, a w tym już 306 osób, u których stwierdzono co najmniej 0,5 promila alkoholu. Tendencja wzrostowa tego typu przestępstw utrzymuje się od kilku lat.Maleje liczba wypadków drogowych. Na drogach powiatu doszło do końca września do 57 wypadków (mniej o 9,5 proc.), w których śmierć poniosło 12 osób, a 63 zostały ranne. Kolizji drogowych zanotowano 770 – więcej niż w ubr. Podobnie jest w sytuacji prze...

Ćwierć tysiąca na sztafecie

Prawie tyle uczestników wystartuje w VII Powiatowych Sztafetowych Biegach Ulicznych z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada. Jak co roku, trasa biegów prowadzić będzie ulicami Botaniczną, Piłsudskiego i wokół obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Strat, meta i strefa zmian usytuowana będzie przed siedzibą Starostwa Powiatowego. Pierwszy bieg rozpocznie się o godz. 10,oo, zakończenie około godziny 13,oo. W organizowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa wystartują dziesięcioosobowe reprezentacje gmin (5 dziewcząt i 5 chłopców) w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjów i szkól średnich. Długość trasy 10 km, jednego okrążenia 1.000 metrów. Trzy najlepsze zespoły w każdym biegu otrzymają puchary starosty, przewodniczącego Rady Powiatu ora...

Dla narodowej tożsamości

„Kultura wyznacza drogi tożsamości Narodu i w ten sposób łączy w całość jego dzieje na przestrzeni stuleci i tysiącleci. Nie można traktować teraźniejszości i przyszłości w oderwaniu od tych pokładów kulturalnych – ludzie wielorakich talentów muszą znajdować warunki, aby mogli nas obdarowywać prawdziwym pięknem” – te słowa Jana Pawła II przyświecały organizatorom i uczestnikom konferencji „Sztuka – Wychowanie – Społeczeństwo” – zorganizowanej 26 października przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego i Fundację „Jesteśmy Razem” w salach Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Sochaczewie.Głównym celem konferencji było pokazanie roli kultury i jej dziedzin w wychowaniu młodych pokoleń i rozwoju społeczności lokalnej. Odwrotnie ni...

Komisyjna ptasia grypa

Na 4 listopada przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sławomir Tomaszewski zwołał posiedzenie komisji, którego głównym tematem będzie omówienia ryzyka wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu oraz metod zapobiegania tej chorobie.Na posiedzenie zaproszeni zostali także przedstawiciele wszystkich instytucji i służb, które zaangażowane są bezpośrednio w akcję przeciwdziałania lub usuwania skutków tego zagrożenia. Posiedzenie komisji jest otwarte dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli otrzymać dokładne informacje – rolników, hodowców drobiu, gołębi itp. Posiedzenie komisji rozpocznie się o godzinie 10,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65. Andrzej Wach