starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Przyjaciel Rodziny

2 lutego 2007 roku Fundacja Ernst & Young rozpoczęła drugą edycję konkursu „PRZYJACIEL RODZINY”. Jego celem jest wyróżnienie pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodziny (PCPR) oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej (MOPS), którzy z pasją i oddaniem wspierają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.„Przyjaciel Rodziny” to jedyna ogólnopolska inicjatywa promująca najlepszych pracowników PCPR i MOPS bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze rodzicielstwa zastępczego. Kompetencja i wiedza połączone z życzliwym nastawieniem to poszukiwane przez nas cechy pracowników, dzięki którym wzrasta liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Razem z rozwojem konkursu, chc...

Przygotowania do sochaczewskich Targów

Została powołana gruba robocza ds. organizacji 14. Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości, na czele której stanął starosta Tadeusz Koryś. Jak ustalono ze współorganizatorem imprezy Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielicach tegoroczna edycja Targów wyjątkowo, ze względu na tzw. „długi polski weekend”, nie odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia. Na tereny wystawiennicze w Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zapraszamy 22 kwietnia.

Jak zdobyć paszport?

W związku ze zmianą zasad składania wniosków paszportowych i odbioru dokumentów przedstawiamy informacje dotyczące nowej procedury.Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu musi to uczynić osobiście w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. Do wniosku muszą być załączone dwie kolorowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle. Należy również przedstawić do wglądu dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie. W przypadku wymiany należy dołączyć ostatnio posiadany paszport. Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej. Od 1 stycznia opłaty paszportowe powinny być dokonywane na nowy numer konta: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział ...

KONKURS GRANTOWY

OGŁOSZONY PRZEZ PAŃSTWOWĄ AGENCJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Do 26 lutego 2007, do godz. 16.00 można składać oferty na otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi).Konkurs obejmuje trzy zadania;1.Prowadzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla młodych ludzi pijących alkohol i ich rodziców. 2.Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku młodzieży3.Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.Szczegółowe informacje na stronie www.parpa.pl.

Dukatowa kolekcja

Przedstawiamy Państwu laureatów III edycji Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Pustak ścienny ceramiczny Mega 40 - Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „Plecewice” S.A.Pustak Mega 40 przeznaczony jest do wykonywania ścian zewnętrznych jednowarstwowych bez spoiny (na tzw. wpust i pióro). Pustaki charakteryzują się dużą trwałością, wytrzymałością, odpornością na korozję biologiczną oraz dużą zdolnością akumulacji ciepła.Mur wykonany z pustaków Mega 40 nie wymaga docieplenia. Rozbudowana sieć por i mikropor znacznie zmniejsza gęstość materiału ceramicznego, a tym samym zwiększa izolacyjność cieplną.Produkt doceniony został przez odbiorców indywidualnych i firmy budowlane oraz uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Lider Polskiej Ekologii do 15 lutego!

UWAGA!Termin składania wniosków do 10. edycji Konkursuzostał przedłużony do 15 lutego 2007 r.O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju.Konkurs Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorcó...

Przesłuchania w toku

Trwają przesłuchania kandydatów na stanowisko dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Komisja, w skład której wchodzą członkowie Zarządu Powiatu, p.o. dyrektora Szpitala Franciszek Pasiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Artur Papierowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Sylwester Szymański, trzeci dzień prowadzi rozmowy i sprawdza merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kandydatów do kierowania sochaczewskim szpitalem. do składu komisji zaproszony został także wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Wojciech Zbytniewski, jednakże w pracach tejże uczestniczyć nie może.Z konkursu wykluczone zostały kolejne dwie osoby. Jeden kandydat sam zrezygnował, natomiast drugi nie potrafił udokumentować zawartych w swojej ofercie trzech lat...

Innowacyjność - kolejne bezpłatne szkolenie

Do 12 lutego można zapisać się na bezpłatny warsztat „Metody doskonalenia produkcji – zastosowania praktyczne”, który odbędzie się 13 i 14 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Projekt „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP” realizowany przez międzynarodowe konsorcjum firm konsultingowych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu zapoznanie przedsiębiorców z nowym programowaniem unijnym na lata 2007 - 2013 oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych.Warsztaty skierowane są do firm sektora MSP. Szczególnie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziały osoby, które uczestniczyły w pierwszym szkoleniu. Organizatorzy zapewniają materiały, przerwy kawowe i obiad.Dokumenty zgłoszeniowe można otrzymać w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul....

Merytoryczna sesja

Zaraz po Sesji Budżetowej, 2 lutego odbyła się VII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie. Posiedzenie miało charakter merytoryczny, podjęto pięć uchwał oraz dokonano wyboru przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.Nowi przedstawiciele W związku ze zmianą władz powiatu sochaczewskiego po wyborach samorządowych konieczne były zmiany w uchwałach w sprawach przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Związku Powiatów Polskich. zmiany polegają na wytypowaniu nowych przedstawicieli naszego powiatu do reprezentowania w organizacjach. I tak w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury będzie nas reprezentował wicestarosta Piotr Osiecki, natomiast w Związku Powiatów Polskich starosta Tadeusz Koryś.Współpraca z organizacjami pozarządowymiRada przyjęła Program Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organi...

Budżet oszczędności

Szósta Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie była Sesją Budżetową. 2 lutego radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007 dwudziestoma głosami za przy jednym głosie przeciwnym.Projekt budżetu przedstawiła Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak skupiając uwagę na rzeczach najistotniejszych, które stanowią o całokształcie finansów powiatowego samorządu. Dochody budżetu powiatu w wysokości 46 421 573 zł w 53 % (ponad 24 mln zł) stanowi subwencja oświatowa. Blisko 10 mln zł to dochody z udziału podatku PIT i CIT, przeszło 2 mln zł to dochody własne, w tym pochodzące z opłaty komunikacyjnej. Pozostałą część dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa oraz odsetki od kont bankowych.Wydatki zostały ustalone na poziomie 45 558 978 zł, natomiast powstałą nadwy...