starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dyrektorzy przed nowym rokiem

Zarząd Powiatu spotkał się 26 sierpnia z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski. Głównym tematem było przygotowanie do nowego roku szkolnego. Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił nowe programy stypendialne, zasady rozliczeń, przyznawania, etapy realizacji, dokumentowanie wypłat, zmiany w obliczaniu dochodu. Przypomniał o ostatecznym terminie (30 września 2005) składania wniosków na stypendium starosty Józefa Gołębiowskiego, oraz tegoroczne zasady kwalifikacji uczniów.Dyrektorzy analizowali wyniki naboru na rok szkolny 2005/06, podsumowując prace zespołu koordynującego i nowo wprowadzonego w tym roku programu kwalifikacji elektronicznej. Nabór na nowy rok szkolny nie powiódł się w czterech oddziałach klas pierwszych – dwóch w Liceum Profilowanym Zespołu Szkół im. J. ...

Powiatowe nie powiatowe

Inspekcja sanitarna nie została przez Sejm objęta „ustawą kompetencyjną”, jak nazywana jest potocznie ustawa o podziale obowiązków i kompetencji administracji rządowej i samorządowej. W nowelizacji ustawy rząd zaproponował przywrócenie inspekcji sanitarno – epidemiologicznej do powiatowej administracji zespolonej. Jednak poprawka Senatu przyjęta przez Sejm wyłączyła te służby spod działania noweli.Choć ustawa o samorządzie powiatowym wyraźnie stwierdza, że „starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży”, przyjęte rozwiązania sprawiają, jak twierdzi starosta Józef Gołębiowski, że zwierzchnictwo starosty nad nimi staje się iluzoryczne. „Ze starosty nie zdjęto dotychczas odpowiedzialności za szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa, natomiast wył...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia Zarząd Powiatu obradował z udziałem wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Kopcia. Zarząd wyraził zgodę na uzgodnienie projektu decyzji burmistrza Miasta i Gminy Błonie o ustaleniu lokalizacji gazociągu Błonie – Sochaczew na terenie gminy Teresin (obręby – Seroki Parcela, Seroki Wieś, Granice, Paprotnia, Topołowa) i gminy Sochaczew (obręby – Kożuszki Kolonia, Chrzczany, Kożuszki Parcel, Czerwonka Wieś, Czyste, Wojtówka, Czerwonka Parcele). Całkowita długość gazociągu wyniesie 27,7 km, a uzgodnienia dotyczą wyrażenia zgody na wykonanie wzdłuż drogi nr 2 przecisków pod drogami powiatowymi. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił program spotkania Zarządu Powiatu z dyrektorami szkół, na którym przekazane zostaną bieżące informacje oraz zało...

Więcej mieszkań na Mazowszu

Według wstępnych danych Urzędu Statystycznego, w czerwcu tego roku oddano na Mazowszu do użytkowania 1.183 mieszkania, tj. o 42,3 proc. mniej (w kraju o 2,4 proc. więcej) niż przed rokiem. Najwięcej mieszkań przekazali inwestorzy indywidualni — 669 (56,6 proc. ogólnej liczby oddanych mieszkań).Od stycznia do czerwca tego roku oddano do użytkowania 11.595 mieszkań, tj. o 1,4 proc. więcej (w kraju o 4,6 proc. mniej) niż przed rokiem. Największy wzrost liczby przekazanych mieszkań odnotowano w budownictwie komunalnym, w którym oddano 219 mieszkań (wobec 25 przed rokiem). Wzrost liczby oddanych mieszkań wystąpił również w budownictwie: zakładowym — o 42,9 proc. (do 70 mieszkań), przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem — o 22,8 proc. (do 5.021 mieszkań) oraz indywidualnym — o 8,8 proc. (do 4.849 mieszkań). Spadek liczby mieszkań wystąpił...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu polegających na przyjęciu dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.912 zł; przeniesieniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwoty 14.520 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych oraz urealnieniu stanu Funduszu Socjalnego w pionie oświaty.* Na wniosek dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzeja Ciołkowskiego postanowiono zwiększyć dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 na prace termomodernizacyjne. Pieniędzy tych nie wykorzystały wspólnoty przy ul. 15 Sierpnia (termomodernizacja) i Topolowej (zmiana pokrycia dachowego – eternit). * Dyrektor Krzysztof Żyżyński z Wydziału Mienia zaproponował przyj&#...

Europa zapłaci uczniom

W ramach programu „Eurostypendia – matura bez barier w roku szkolnym 2005/2006” uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne.Wnioski o stypendium socjalne mogą składać uczniowie będący uczniami szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Sochaczewski; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2004 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż 350 zł; są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich.Wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sochaczewski należy składać w szkołach od 1 do 12 września br. Uczniowie szkół dotowanych przez Powiat Sochaczewski (niepublicznych) wnioski o stypendia sk ...

Studia bez barier, czyli europejskie stypendia

Po raz drugi w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne.Wnioski o stypendium socjalne mogą składać studenci spełniający następujące kryteria - są studentami państwowych lub niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2004 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł; są zameldowani na stałe na obszarach zmarginalizowanych Powiatu Sochaczewskiego. Wnioski (po dołączeniu do nich koniecznych i wymaganych zgodnie z objaśnieniami do druku wniosku dokumentów) należy składać w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. M...

Jak dzwonić do powiatu

Od czasu zwiększenia obowiązków i zadań Starostwa Powiatowego, wielu korzystających z usług wydziałów interesantów skarżyło się na kłopoty z bezpośrednimi połączeniami i długi czas oczekiwania na łączenie przez centralę. Dotyczyło to m.in. Wydziału Komunikacji, paszportów itp. Wychodząc naprzeciw życzeniom mieszkańców powiatu, przy ul. Piłsudskiego i Ziemowita zainstalowane zostały nowe centrale umożliwiające bezpośrednie połączenia z zainteresowanymi. Teraz z wydziałami przy ulicy Piłsudskiego można się połączyć dzwoniąc na następujące numery :centrala 864-18-00; sekretariat 864-18-40; 864-18-73 fax 864-18-71; Powiatowy Rzecznik Konsumentów 864-18-68; Biuro Paszportowe 864-18-66; Rzecznik Prasowy Starostwa 864-18-48; Sekretarz Starostwa 864-18-53;Wydział Organizacyjny 864-18-49...

Woda z ziemi za pieniądze

Sprzeciw starosty Józefa Gołębiowskiego wywołała wiadomość o przyjęciu przez Sejm zmian do ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. W nowej ustawie przyjęto, iż w przypadku korzystania z alternatywnych źródeł energii, jakim jest ciepło geotermalne, pobór tej energii obciążany będzie opłatą eksploatacyjną w wysokości od 25 do 75 groszy za każdy wydobyty jeden metr sześcienny wody geotermalnej. Należy nadmienić, iż po odebraniu ciepła od wydobytej na powierzchnię wody geotermalnej jest ona w takiej samej ilości z powrotem zatłaczana do warstwy wodonośnej. Jak twierdzi senator Jolanta Popiołek, co prawda Senat RP uchwalił poprawkę do ustawy przywracając dotychczas obowiązującą zerową stawkę opłaty eksploatacyjnej, ale Sejm przyjmując ustawę poprawkę tę odrzucił.W...

Mazowieckie statystyki

Mazowiecki Urząd Statystyczny przygotował komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w I półroczu tego roku. Jak z niego wynika, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2005 r. było wyższe o 22 tysiące osób. Ogółem na koniec czerwca w przedsiębiorstwach zatrudnionych było prawie 1.145 tysięcy pracowników. W końcu czerwca br. notowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz niższą stopę bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2.200 osób), jak i czerwca ub. r. (o 21,5 tys.). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu było wyższe o 0,3 proc. niż w maju br. i o 1,9 proc. niż w czerwcu 2004 r. W kraju przeciętne zatrudnienie było o 0,3 proc. większe niż przed miesiącem oraz o 1,7 proc. niż przed rokiem. Wzrost przeciętnego zatru...