starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Lęk i szkolna fobia

Tylko kilkunastu uczniów w powiecie sochaczewskim objętych jest indywidualnym nauczaniem. Są to praktycznie wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych, którym sochaczewska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wydała orzeczenie kwalifikujące do indywidualnych zajęć. Podobnie było w roku ubiegłym.Inaczej jest w innych miastach. Na przykład w Szczecinie już prawie 700 uczniów uzyskało takie orzeczenia. Są wśród nich tacy, którym choroba rzeczywiście uniemożliwia udział w szkolnych lekcjach, a nauczyciele przychodzą do ich domów przez cały czas, są też tacy, którzy po przebytych wypadkach mają orzeczenie na określony czas, lub indywidualne nauczanie obejmuje tylko niektóre przedmioty.Najciekawsze są jednak przypadki, w których w uzasadnieniu orzeczeń podano: lęk i szkolna fobia. Andrzej Wach

Podsumowanie dożynek

Bardzo wysoko zarówno Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, jak i wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński ocenili przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznych mazowieckich dożynek wojewódzkich „SOCHACZEW 2004”. Podsumowanie odbyło się w siedzibie starostwa powiatowego, a zebrani starosta Józef Gołębiowski, komendanci służb powiatowych – policji i straży pożarnej, dyrektorzy i przedstawiciele współorganizatorów – Powiatowego Zarządu Dróg, Wydziału Komunikacji i Transportu, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego, harcerzy, żołnierzy, gminy Sochaczew, pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych oraz pracownicy Wydziału Promocji starostwa odebrali pamiątkowe dyplomy i wyrazy podziękowania Marszałka Struzika.Przedstawiciel marszałka Marcin Rzońca prosił w jego imieniu o prz...

XXVII sesja Rady Powiatu

Najbliższa sesja Rady Powiatu rozpocznie się 18 października o godz. 12,oo w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. W jej trakcie przewodniczący Andrzej Grabarek zaplanował przedstawienie radnym sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2004 roku oraz informacji przewodniczącego Rady i starosty Józefa Gołębiowskiego o dotychczas złożonych przez radnych, pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych oświadczeń majątkowych. W projektach uchwał zawarto zmiany w budżecie powiatu na rok 2004 oraz propozycję zaciągnięcia kredytu. Sesję zakończą informacje z prac Prezydium Rady i Zarządu Powiatu, interpelacje i wnioski radnych.Andrzej Wach

Starostowie o ustawach

Przygotowana autopoprawka do ustawy o finansach publicznych była powodem gorącej dyskusji na ostatnim spotkaniu konwentu starostów województwa mazowieckiego. Wszyscy doszli do wniosku, że jest wyjątkowo niekorzystna dla samorządów powiatowych. Zmiany ustawy dotyczą przede wszystkim likwidacji wielu środków specjalnych. Najbardziej dotkliwymi, powodującymi dalsze uszczuplenie środków finansowych, zwłaszcza na drogi i oświatę, jest zmiana dotycząca środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego i utworzenie Krajowego Funduszu Drogowego. Starostwie w przyjętym stanowisku wnioskują o pozostawienie środka specjalnego, jako przychodu powiatowych zarządów dróg.Nowelizacja przewiduje też propozycje likwidacji środków specjalnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Przy niedofinansowaniu samorządów i konieczności finansow...

Pieniądze dla szpitala

Ponad sześćset tysięcy złotych ma szansę otrzymać sochaczewski szpital powiatowy w przyszłym roku na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W związku ze złożeniem przez dyrektora ZOZ Michała Milczarka wniosków o dofinansowanie z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu oprzyrządowania i niezbędnego wyposażenia, powiatowi radni na ostatniej sesji wyrazili zgodę na zabezpieczenie w przyszłorocznym szpitalnym budżecie 133 tysięcy złotych jako wkładu własnego na współfinansowanie dwóch projektów.Pierwszy dotyczy wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratownictwa w dwa nowoczesne respiratory oraz w system łączności kompatybilny z innymi ośrodkami ratownictwa, a także w system archiwizacji i rejestracji pacjentów. Kosztować to będzie ponad 226 tysięcy złotych, ale dotacja z EFRR mo...

Jeszcze w tym roku

Na spotkaniu Zarządu Powiatu z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierzem Najdzikiem omówione zostały podstawowe zadania inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg do wykonania jeszcze w tym roku. Aktualnie prowadzone są prace przy drodze Żelazowa Wola – Mokas (przy współudziale funduszu SAPARD), rozpoczynają się roboty przy chodniku i zatokach postojowych przy al. XX-lecia w Teresinie (dofinansowanie - Bank Światowy). We wrześniu zostanie wyłoniony wykonawca remontu chodnika i stanowisk postojowych przy ul. Szymanowskiej i Kolbego w Teresinie (wykonanie do listopada br.), projekt chodnika w Krubicach jest na etapie uzgadniania. W ramach przygotowań do wykonania projektu mostu na Utracie w Chodakowie do Urzędu Miejskiego zwrócono się o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta, zaś do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Zabytków o opinię konserwatora zabytków. Koszty...

Polagra 2004

Po wielu tegorocznych mazowieckich imprezach, w trakcie których Wydział Promocji Starostwa Powiatowego miał okazję zaprezentować dorobek i plany powiatu sochaczewskiego, tym razem nadszedł czas na targi o skali międzynarodowej. Będzie to „Pawilon Regionów”, w jakim od 7 do 10 października weźmie udział reprezentacja powiatu. „Pawilon” będzie imprezą towarzyszącą Międzynarodowym Targom Poznańskim „Podagra – Farm”. W ubiegłym roku w Polagrze wzięło udział 1.029 wystawców, którzy na 25 tysiącach metrów kwadratowych i 10 hektarach specjalnej powierzchni pokazowej, zaprezentowali swoje oferty. Na stoiskach prezentowały się gminy, powiaty i województwa, a także przedstawiciele małej przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych.Odbyło się także wiele spotkań i konferencji przeznaczonych dla...

Powiatowe półrocze

Realizację przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2004 roku przestawiła radnym na ostatniej sesji skarbnik powiatu Danuta Bury. Określony w ustawie budżetowej na 2004 rok plan dochodów w kwocie 42 mln 526 tys. zł po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 42.861.938 zł, z tego wykonanie wyniosło 20.744.086 zł, czyli 48,4 proc. Subwencje zaplanowane w kwocie 22.827.944 zł wykonane zostały w 60,7 proc. (13.847.580 zł), a dotacje zaplanowane na 5.939.730 zł w 52,6 proc.( 3.124.405 zł). Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich wyniosły - od osób fizycznych – na planowane 5.279.576 zł otrzymano 2.241.669, czyli 42,5 proc.; od osób prawnych – na planowane 396.305 zł wykonano 163.062 zł, czyli 41,2 proc.Najważniejsze jednak jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Na...

Szkolenie lekarzy orzeczników

Już w październiku pojawi się możliwość rozpoczęcia współpracy większej ilości lekarzy z powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności. 9 października o godz. 10,oo w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Żyrardowie przy pl. Jana Pawła II rozpocznie się szkolenie dla lekarzy – orzeczników. Lekarz taki na poziomie zespołów powiatowych powinien posiadać prawo wykonywania zawodu, a także co najmniej pierwszy stopień specjalizacji w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania. Warunkiem zasiadania w składach orzekających jest także odbycie specjalistycznego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Szkolenie jest bezpłatne i trwać będzie ok. 6 godzin. Zakres tematyczny obejmować będzie zagadnienia organizacyjno – prawne związane z orze...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 23 września zatwierdzono umowy sprzedaży środków trwałych Szpitala Powiatowego. Są to nieużywane przez szpital – koparko - ładowarka „Białoruś” oraz stary i niekompletny sterylizator. Zarząd zwrócił uwagę na to, że w szpitalu znajdują się jeszcze urządzenia i materiały, które są nieużywane, niepotrzebne, a przedstawiają pewną wartość. Dlatego należy się ich sukcesywnie pozbywać. Tym bardziej, że szpital stara się o dofinansowanie z funduszy europejskich zakupu oprzyrządowania i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratownictwa (respiratory) oraz Pracowni Endoskopowej (zestaw urządzeń do wykonywania specjalistycznych badań gastroenterologicznych). * Dyrektor ZOZ Michał Milczarek poinformował Zarząd o przebiegu spotkania dyrekcji zakładu z przedstawicielami zwi...