starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Szefowie Komisji Rady Powiatu

Wywiad z przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Tadeuszem GłuchowskimCzy jest Pan zadowolony z powierzenia Panu kierowania tak odpowiedzialną Komisją?Tak. Jestem bardzo zadowolony, że już drugą kadencję będę kierował tak ważną Komisją. Cała moja dotychczasowa praca zawodowa związana jest z oświatą i pracą w samorządzie. Funkcję radnego będę pełnił już IV kadencję. Komisja ta powstała z połączenia dwóch Komisji i ma bardzo duży zakres działania. Myślę że praca będzie bardzo owocna ponieważ do tej Komisji zostali powołani radni związani z oświatą, kulturą i sportem, a jednocześnie doświadczeni samorządowcy. W skład Komisji wchodzą: Tadeusz Głuchowski, Jolanta Popiołek, Halina Pędziejewska, Tadeusz Koryś i Zbignie...

Zarząd przygotowany do Sesji

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu 20 marca 2007 r. został szczegółowo omówiony zaproponowany porządek obrad Sesji Rady Powiatu zaplanowanej na 29 marca. Członkowie Zarządu omówili projekty uchwał dotyczące określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2007 r., powołania Rady społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego i utworzenia Powiatowego Zespołu Edukacji oraz projekty uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu na rok 2007 i udzielenia poręczenia kredytu dla Szpitala Powiatowego. Zarząd zapoznał się również z informacją Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy za 2006 rok.

Czekamy na decyzję

O odbudowie mostów w ciągu ulicy Młynarskiej ze Starostą Sochaczewskim Tadeuszem Korysiem rozmawia Adam Lemiesz. Mosty przy ulicy Młynarskiej zamknięte zostały dla ruchu kołowego 18 stycznia 2007r. Na jakim etapie jest odbudowa mostów? O to spytaliśmy Tadeusza Korysia, Starostę Sochaczewskiego.Panie Starosto, co było powodem zamknięcia dla ruchu kołowego mostów w ciągu ulicy Młynarskiej?Jest mi bardzo przykro, że Powiatowy Zarząd Dróg musiał podjąć tak drastyczną decyzję. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo utrudnia to codzienne życie mieszkańców Chodakowa. Niestety stan techniczny mostów grozi katastrofą budowlaną. Z oceny stanu technicznego jednoznacznie wynika, że mosty nie nadają się do remontu. Należy je po prostu odbudować zgodnie z wymogami stawianymi przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Jakie kroki podj&...

Nowy dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 15.03.2007 r.Podczas posiedzenia Zarządu odbyło się ostatnie przesłuchanie kandydatki na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Na konkurs ofertę złożyła Małgorzata Dębowska, która pracuje obecnie w sochaczewskim zarządzie dróg zajmując się głównie zamówieniami publicznymi, procesami inwestycyjnymi oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizacji inwestycji drogowych. Pani Małgorzata związana jest z drogownictwem od 20 lat, co pozwoliło na zdobycie olbrzymiego doświadczenia i umiejętności koniecznych do prowadzenia Powiatowego Zarządu Dróg. Zarząd po wysłuchania kandydatki i dyskusji podjął decyzję, że Małgorzata Dębowska doskonale sobie poradzi sobie z wyzwaniami, dlatego od 1 kwietnia obejmie obowiązki dyrektora jednostki. Przyszła Pani dyrektor jako prio...

Szlachecki most

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 15.03.2007Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił Zarządowi sytuacje mostu w Kozłowie Szlacheckim. Wyeksploatowana konstrukcja zgodnie z ekspertyzą techniczną została przystosowana do ograniczeń przejazdu samochodów ciężarowych i pojazdów powyżej 5 t. Obecne zabezpieczenia w postaci skrajni poziomej nie rozwiązały problemu, jak też będą stwarzały utrudnienia rolnikom w okresie prac polowych, związane z przejazdem szerokich, ale nie ciężkich maszyn rolniczych. Do 30 marca, zgodnie z poprzednią ekspertyzą techniczną należy wykonać aneks, który określi stan techniczny przeprawy na Bzurze. Zarząd Powiatu zlecił wykonanie ekspertyzy. Na podstawie poprzednich badań i oceny stanu obecnego należy się spodziewać, że nastąpi kolejne ograniczenie masy pojazdów do 2,5...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu 15.03.2007

Wiosenne sprzątanieZarząd Powiatu zapoznał się z zaawansowania prac w ramach wiosennego sprzątania ulic powiatowych położonych na terenie miasta prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg. Efekty prac już są widoczne a i na pewno docenione przez kierowców.Pensje ustaloneZgodnie z kompetencjami Zarząd Powiatu ustalił uposażenie dyrektorów szkół publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Przedmiotem właściwych decyzji było między innymi ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych, które będą obowiązywały od 1 marca do 30 września 2007 r.

Komisja rozpoczęła prace

Na mocy Zarządzenia Starosty Sochaczewskiego z 21 lutego 2007 r. rozpoczęła prace Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 15 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa bezpośrednio przy Staroście i powoływana jest w celu realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu sochaczewskiego. Podczas obecnej kadencji Komisja będzie pracowała w składzie: Tadeusz Koryś Starosta Sochaczewski, Piotr Osiecki Wicestarosta Sochaczewski, Wiesław Domagalski i Tomasz Połeć reprezentujący Radę Powiatu, Beata Sobieraj - Skonieczna z Prokuratury Rejonowej, Adam Pęśko i Grzegorz Radzikowski z Komendy Powiatowej Policji, Wiesław Gorzki reprezentujący Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Tadeusz Wachowski ze Starostwa Powiatowego...

Wielkanoc na Ziemi Sochaczewskiej

Zapraszamy na II edycję imprezy, podczas której zaprezentowane zostaną kulturowe i turystyczne walory powiatu sochaczewskiego. Wielkanoc poza wymiarem religijnym posiada piękną tradycję świąteczną. Tradycja ta wiąże się z obrzędami, wystrojem i dekoracją domu, zdobieniem koszyków, w końcu z urozmaiconą kulturą kulinarną. Starostwo Powiatowe w Sochaczewie konsekwentnie wzbogacając ofertę kulturową i turystyczną Ziemi Sochaczewskiej pragnie nie tylko kultywować tradycję, ale także uczynić z niej element promocji regionu, zwłaszcza wsi, zdrowej ekologicznej kuchni, rodzimych producentów spożywczych i artystów rękodzielników. Podczas prezentacji wystawcy będą mogli sprzedawać swoje wyroby. Impreza będzie także doskonałą okazją do szerszego zaprezentowania produktów i producentów uhonorowanych Znaki...

Rodzinny Rajd Rowerowy

Trwają przygotowania do VIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Tadeusza Krawczyka po Powiecie Sochaczewskim. Organizatorami tej popularnej imprezy są Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa „Zamek”. Tegoroczny rajd odbędzie się najprawdopodobniej w sobotę 2 czerwca. Trasa podobnie jak w poprzednich latach będzie liczyć około 50 km. - Przygotowania do rajdu rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku. Zapisy uczestników i sama impreza są ostatnimi etapami kilkumiesięcznej pracy – wyjaśnia Maciej Małecki, który pracuje nad sprawną organizacją imprezy. - Aby zdobyć stosowne zezwolenia na przeprowadzenie rajdu musimy spełnić wiele wymagań, między innymi uzyskać zgody i pozytywnie opinie zarządców dróg czy policji.W ubiegłym roku w imprezie wzięło udział ponad 400 rowerzystów z Sochaczewa i wielu innych miejs...

Fundusz edukacyjny dla rodzinnych domów dziecka

Fundacja Świętego Mikołaja zaprasza rodzinne domy dziecka i organizacje pozarządowe do udziału w drugiej edycji konkursu na dotacje z funduszu edukacyjnego. Wnioski można składać do 23 marca 2007. Wsparcie finansowe udzielane będzie w postaci dotacji na realizację konkretnych projektów edukacyjnych wyłonionych w drodze konkursu, między innymi: organizację zajęć wyrównawczych, językowych dla wychowanków, prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów dla opiekunów rodzinnych domów dziecka.Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 10 000 zł. Jeden wnioskodawca może wnioskować o dofinansowanie maksymalnie dwóch projektów. Projekty należy zrealizować w terminie od 1 sierpnia 2007 do 20 czerwca 2008 roku.Wnioski wraz z kompletem załączników prosimy przesyłać w trzech egzemplarzach do 23 marca 2007 na adres: Fundacj...