starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 1 grudnia Zarząd przyjął uchwały- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005. Dotyczy to zmian otrzymanych przez powiat dotacji na zadania własne oraz urealnienia w ramach założonego planu wydatków w podległych starostwu placówkach, m.in. w zakresie gospodarki nieruchomościami i utrzymania komisji poborowej;- w sprawie powołania dwóch komisji egzaminacyjnych do rozstrzygnięcia konkursów dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński poinformował, że na ogłoszony przez Zarząd konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza wpłynęła w wyznaczonym terminie jedna oferta. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia. * Ireneusz Góralczyk z Wydziału Mienia poinformował, że Rada Gminy Teresin podjęła uc...

PZD przed zimą

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie przygotował plan zimowego utrzymania dróg powiatowych, który przedstawił Zarządowi Powiatu dyrektor Kazimierz Najdzik. W tym roku spośród 259 km dróg do zimowego utrzymania przeznaczonych zostało ponad 195. Nie planuje się zimowego utrzymania następujących dróg (lub ich odcinków) – Młodzieszyn - Mistrzewice, Stefanów – Witkowice, Rybno – Sochaczew, Koszajec - Konstantynów, Kozłów Biskupi – Kęszyce, Sochaczew – Dębówka – Zielonka, Szczytno - Chrzczany - Skotniki, Gradów – Jeżówka - Strugi, obejście miejscowości Skotniki, Seroki – Kaski, Leonów – Okopy - Wikcinek, Piotrkówek – Iłów, Wszeliwy – Bargowie, Brzozów – Sewerynów, przejście przez Brzozów, Wólka Smolana - Strojec, ul. Botaniczna, ul. Lubiejewska, o ł...

Produkt na promocję

Zainteresowane osoby, instytucje oraz przedsiębiorcy mogą wziąć udziałw organizowanym przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego spotkaniu informacyjnym „Ochrona i promocja produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej”, które odbędzie się 7 grudnia 2005 r. w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza, ul. Chodakowska (pawilon za budynkiem szkoły).W program spotkania o godz. 10.30 przewidziane jest m.in. wystąpienie Marcina Rzońcy z Urzędu Marszałkowskiego i Adama Lemiesza, dyrektora Wydziału Promocji.O 10.45 – „Ochrona i promocja produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Rodzaje certyfikatów, korzyści, procedura, przykłady polskie i europejskie” – Magdalena Głodek, Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju WsiO 12.15 – „Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Czym jest Izba, i...

Konsument i szkody

Dwa tematy zaprzątały uwagę członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, która odbyła się 30 listopada w sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Sochaczewie. Poświęcona została prawnym możliwościom dochodzenia roszczeń przez rolników oraz uzyskania odszkodowań za szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną. O sytuacji rolników jako konsumentów, ale jednocześnie producentów odpowiadających za swoje wyroby mówił Powiatowy Rzecznik Konsumentów Ireneusz Góralczyk. Wskazał na wiele aspektów tej sytuacji – przepisy prawne, zasady produkcji dobrej jakości, rękojmie i gwarancje, terminy i zasady reklamacji, organy odwoławcze. Tłumaczył zasady sprzedaży konsumpcyjnej i reklamacji usług, które objęte są podobną ochroną, jak produkty w sprzedaży.Obecni na spotkaniu ...

Konwenty na zdrowie

Nadzwyczajnymi nazwać można kolejne Konwenty Starostów Województwa Mazowieckiego, które zwołano w trybie pilnym 29 listopada i 2 grudnia. Obydwa dotyczyły problemów mazowieckiej służby zdrowia, dla której na rok 2006 minister zdrowia Zbigniew Religa przewidział o pięć procent mniej, niż w roku bieżącym. Ponieważ byłoby to oczywistą katastrofą dla wszystkich ponad osiemdziesięciu publicznych placówek opieki zdrowotnej na Mazowszu, starostowie i dyrektorzy szpitali ostro zaprotestowali. 29 listopada przyjęto stanowisko, w którym postanowiono zawiesić podpisywanie przez zarządy szpitali kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na proponowanych warunkach, które są znacznie gorsze od obecnie obowiązujących oraz rozpocząć partnerskie negocjacje z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowych warunków kontrakt...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 24 listopada Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005. Dotyczy to zmian otrzymanych przez powiat dotacji na zadania własne oraz urealnienia w ramach założonego planu wydatków w podległych starostwu placówkach. * Podpisane zostało porozumienie powiatu z gminą Iłów na opracowanie dokumentacji projektowej drogi Piotrkówek – Iłów przy finansowaniu tego zadania przez gminę. * Zarząd pozytywnie ocenił przedstawione przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Najdzika Studium Techniczne Obwodnicy Teresina. Zgodnie z planem obwodnica przebiegać będzie od Al. XX-lecia przez Teresin – Gaj, Elżbietów, Szymanów w kierunku Aleksandrowa. * Na wniosek dyr. Mirosławy Świerczewskiej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zdecydowano przy ul. Ziemowita przeznaczyć pomieszczenie na badania ost...

Szpitalne zakupy

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wyraziła zgodę na dodatkowy zakup głowicy CONVEX do aparatu ultrasonograficznego. Dotychczas używana, dziesięcioletnia głowica uległa uszkodzeniu, a jej naprawa jest nieopłacalna. Używana jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla wstępnej diagnostyki wewnętrznych obrażeń pacjentów zgłaszających się do szpitala. Szpital otrzymał także od właścicieli australijskiej spółki kamerę cyfrową oraz źródło światła o wartości ok. 20 tys. zł do zestawu laparoskowego, co poszerzy szpitalną bazę diagnostyczną. Nie było sprzeciwów wobec zamiaru sprzedaży aparatu rentgenowskiego Compax, który w szpitalu eksploatowany jest od 10 lat, a jego głównym przeznaczeniem jest wykonywanie prześwietleń kończyn i klatki piersiow...

Trudny, ale stabilny

Zgodnie z przepisami, 15 listopada Zarząd Powiatu przekazał projekt budżetu powiatu na rok 2006 do Biura Rady Powiatu. Teraz nad budżetem pochylą się radni. O projekcie budżetu rozmawiam ze Skarbnikiem Powiatu Teresą Pawelak. - Jaki to będzie budżet ?- Na pewno nie będzie to budżet łatwy. Zresztą z taką sytuacją mamy do czynienia od kilku lat, a jest to głównie wynikiem niedoskonałości w określeniu zasad finansowania samorządów. Będzie to więc budżet trudny, porównywalny z tegorocznym, ale gwarantujący wykonywanie podstawowych zadań powiatu bez obniżenia ich i zmniejszenia zakresu funkcjonowania. Zwłaszcza w całej sferze społecznej, w której coraz więcej zadań przekazywane jest do finansowania przez samorządy, bez wskazania środków na ich pokrycie. - Jakie były główne założenia budż...

Przeciw dyskryminacji

Dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i orientację seksualną wciąż jest zjawiskiem częstym w polskiej rzeczywistości, pomimo zakazujących jej przepisów prawa pracy. A przecież wprowadzanie rozwiązań, przeciwdziałających dyskryminacji w środowisku pracy czy organizacji nie musi wiązać się z żadnymi nakładami finansowymi i nie wymaga znacznych nakładów czasu. Oferta przygotowanych, bezpłatnych szkoleń w tym zakresie skierowana jest do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm prywatnych, zainteresowanych wdrożeniem do struktury swojej organizacji/ instytucji praktyk równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji. Organizatorzy pragną zaznajomić uczestników z problematyką dyskryminacji, przedstawić mechanizmy tworzenia się zjawiska oraz wskazać, w ...

O produktach regionalnych i tradycyjnych

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie będąc w przede dniu zakończenia projektu promocyjnego „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”, rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców z branży spożywczej oraz gestorów bazy agroturystycznej na temat promocji i ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych. Na pewno wiele osób kojarzy kampanię reklamową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Oryginalność pod ochroną” z udziałem Roberta Makłowicza. Tematem pierwszego spotkania informacyjnego będą właśnie ogólne informacje dotyczące akcji promocyjnej, korzyści wynikające z ubiegania się o znaki „Gwarantowana tradycyjna specjalność”, „Chroniona nazwa pochodzenia” oraz „Chronione oznaczenie geograficzne”. Natomiast w styczniu 2006 roku zostanie zorganizowane w...