starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia Zarząd Powiatu przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu polegających na przyjęciu dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 30.912 zł; przeniesieniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwoty 14.520 zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych oraz urealnieniu stanu Funduszu Socjalnego w pionie oświaty.* Na wniosek dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzeja Ciołkowskiego postanowiono zwiększyć dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 na prace termomodernizacyjne. Pieniędzy tych nie wykorzystały wspólnoty przy ul. 15 Sierpnia (termomodernizacja) i Topolowej (zmiana pokrycia dachowego – eternit). * Dyrektor Krzysztof Żyżyński z Wydziału Mienia zaproponował przyj&#...

Europa zapłaci uczniom

W ramach programu „Eurostypendia – matura bez barier w roku szkolnym 2005/2006” uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne.Wnioski o stypendium socjalne mogą składać uczniowie będący uczniami szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Sochaczewski; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2004 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż 350 zł; są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich.Wnioski o stypendia socjalne dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Sochaczewski należy składać w szkołach od 1 do 12 września br. Uczniowie szkół dotowanych przez Powiat Sochaczewski (niepublicznych) wnioski o stypendia sk ...

Studia bez barier, czyli europejskie stypendia

Po raz drugi w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne.Wnioski o stypendium socjalne mogą składać studenci spełniający następujące kryteria - są studentami państwowych lub niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym; pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2004 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł; są zameldowani na stałe na obszarach zmarginalizowanych Powiatu Sochaczewskiego. Wnioski (po dołączeniu do nich koniecznych i wymaganych zgodnie z objaśnieniami do druku wniosku dokumentów) należy składać w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. M...

Jak dzwonić do powiatu

Od czasu zwiększenia obowiązków i zadań Starostwa Powiatowego, wielu korzystających z usług wydziałów interesantów skarżyło się na kłopoty z bezpośrednimi połączeniami i długi czas oczekiwania na łączenie przez centralę. Dotyczyło to m.in. Wydziału Komunikacji, paszportów itp. Wychodząc naprzeciw życzeniom mieszkańców powiatu, przy ul. Piłsudskiego i Ziemowita zainstalowane zostały nowe centrale umożliwiające bezpośrednie połączenia z zainteresowanymi. Teraz z wydziałami przy ulicy Piłsudskiego można się połączyć dzwoniąc na następujące numery :centrala 864-18-00; sekretariat 864-18-40; 864-18-73 fax 864-18-71; Powiatowy Rzecznik Konsumentów 864-18-68; Biuro Paszportowe 864-18-66; Rzecznik Prasowy Starostwa 864-18-48; Sekretarz Starostwa 864-18-53;Wydział Organizacyjny 864-18-49...

Woda z ziemi za pieniądze

Sprzeciw starosty Józefa Gołębiowskiego wywołała wiadomość o przyjęciu przez Sejm zmian do ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”. W nowej ustawie przyjęto, iż w przypadku korzystania z alternatywnych źródeł energii, jakim jest ciepło geotermalne, pobór tej energii obciążany będzie opłatą eksploatacyjną w wysokości od 25 do 75 groszy za każdy wydobyty jeden metr sześcienny wody geotermalnej. Należy nadmienić, iż po odebraniu ciepła od wydobytej na powierzchnię wody geotermalnej jest ona w takiej samej ilości z powrotem zatłaczana do warstwy wodonośnej. Jak twierdzi senator Jolanta Popiołek, co prawda Senat RP uchwalił poprawkę do ustawy przywracając dotychczas obowiązującą zerową stawkę opłaty eksploatacyjnej, ale Sejm przyjmując ustawę poprawkę tę odrzucił.W...

Mazowieckie statystyki

Mazowiecki Urząd Statystyczny przygotował komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w I półroczu tego roku. Jak z niego wynika, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2005 r. było wyższe o 22 tysiące osób. Ogółem na koniec czerwca w przedsiębiorstwach zatrudnionych było prawie 1.145 tysięcy pracowników. W końcu czerwca br. notowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz niższą stopę bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2.200 osób), jak i czerwca ub. r. (o 21,5 tys.). Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu było wyższe o 0,3 proc. niż w maju br. i o 1,9 proc. niż w czerwcu 2004 r. W kraju przeciętne zatrudnienie było o 0,3 proc. większe niż przed miesiącem oraz o 1,7 proc. niż przed rokiem. Wzrost przeciętnego zatru...

Rowerowe zaskoczenia

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego przygotował dwa nowe wydawnictwa. „Wędrówki po Ziemi Sochaczewskiej” to wydany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zamek” opis 11 szlaków rowerowych po najciekawszych miejscach powiatu – o długości od 17 do 73 kilometrów, przygotowane zarówno dla rowerzystów „niedzielnych”, jak i doświadczonych pożeraczy tras. Przewodnik skieruje nas między innymi do „Osady Puszczańskiej” w Tułowicach, na 36 kilometrowy „Szlak Chopinowski” lub 17 kilometrową wycieczkę na koncert w Żelazowej Woli. 29 km liczy podróż wokół Teresina, 44 wokół Rybna, a 48 „Szlak Puszczański”. Najdłuższe, bo 69 lub 72 km w zależności od wariantu, to „Szlaki Jagiełły”, kończące się w Śladowie lub Czerwińsku. Autorzy – Francis...

Bezrobocie w połowie roku

Sukcesywnie, choć powoli, od początku roku spada stopa bezrobocia w województwie mazowieckim i powiecie sochaczewskim W odniesieniu do poprzedniego miesiąca bezrobocie w województwie mazowieckim spadło o 2.150 osób tj. 0,6 proc., a stopa bezrobocia wynosiła 14,4 proc. (przy średniej dla kraju 18,0 proc.)Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniały się powiaty: szydłowiecki - 38,7 proc., radomski -33,1 proc. oraz płocki 29,3 proc. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Warszawie -6,3 proc. oraz w powiatach: piaseczyńskim - 9,7 proc. oraz grójeckim - 10,0 proc.Bezrobocie spadło w 24 powiatach, z czego najwyższy spadek bezrobocia wystąpił w powiatach: grodziskim o 4,2 proc. (139 osób), lipskim o 4,1 proc. (141 osób) oraz siedleckim o 3,0 proc. (142 osoby). Wzrost bezrobocia wystąpił w 18 powiatach. Największy procentowy wzrost odnotowano w powiatach - wys...

200 dla studenta, 150 dla ucznia

Takie kwoty od września (uczniowie) lub od października tego roku studenci mogą otrzymywać w ramach programów stypendialnych „Eurostypendia – matura bez barier w roku 2005/2006” oraz „Eurostypendia – studia bez barier w roku 2005/2006”.Rada Powiatu przyjęła dwie uchwały wprowadzające w życie te programy, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Obydwa mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych umożliwiając uzyskanie świadectwa dojrzałości lub wyższego wykształcenia uczniom lub studentom z terenów wiejskich lub zagrożonych marginalizacją. Na rok 2005 przewidziano na ten cel dla studentów 12.600 zł, dla 300 uczniów 181.200 złotych. Na rok 2006 – odpowiednio 29.400 i 271.800 zł. Są to sumy wyliczone dla powiatu sochaczewskiego przez Urząd Marszałkowski. Na raz...

Wakacyjne zakupy stypendystów

Zakupy dokonane przez uczniów otrzymujących stypendia w ramach europejskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych mogą być także dokonywane w trakcie wakacji. Jak wynika z informacji Ministra Gospodarki i Pracy z 22 lipca, ponieważ rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, „dopuszcza się sytuację, aby wydatki poniesione przez uczniów na potrzeby edukacyjne w kolejnych miesiącach podlegały refundacji”. Zatem do końca sierpnia uczniowie – stypendyści roku 2004/05 mogą robić zakupy szkolne. Za wystarczające pod względem wartości dowodowej uznaje się udokumentowanie zakupu zarówno za pomocą faktury, paragonu lub biletu, co zmienia dotychczasową interpretację. Dowody zakupów należy złożyć w szkole, która będzie dokonywać ich kwalifikacji, a po sporządzeniu listy zbiorczej informować stypendystów o termini...