starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

A może i u nas ?

W Strzelcach Opolskich pojawiły się na ulicach nowe tablice – pod nazwą ulicy jest tablica z nazwą zarządcy, który jest odpowiedzialny za zarządzanie poszczególnymi drogami. Do tej pory był problem z tłumaczeniem mieszkańcom, dlaczego któraś z dróg i ulic nie jest remontowana, odśnieżana lub oczyszczana. Na terenie powiatu sochaczewskiego jest wiele kategorii dróg – osiedlowych, gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Przeciętny użytkownik ulicy gubi się więc adresując najczęściej epitety. Ponieważ pomogłoby to także w odzyskiwaniu straconych przez kierowców pieniędzy, a przez pieszych zdrowia, społeczny koszt wyłożonych na ten cel środków powinien się szybko zwrócić. Tym bardziej, że każdy zarządca poczuje się odpowiedzialny za swój odcinek podlegając co...

Ziarno rzucone do duszy

Uroczystości obchodów tegorocznego Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie sochaczewskim odbyły się 23 listopada w osiemnastowiecznym pałacu Suskich w Giżycach, gdzie mieści się Dom Dziecka. Zgromadzonych gości – przedstawicieli gminnych i miejskiego ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, władz gminy Iłów i proboszcza parafii w Giżycach przywitał dyrektor PCPR Sylwester Szymański. Mówił o konieczności rozumienia drugiego człowieka, tolerancyjności, wrażliwości na krzywdę i potrzeby ludzkie, solidaryzowania się z ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi. Cechy tym ważniejsze w dniach śląskiej tragedii. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrze...

PZD przed zimą

Choć aura na szczęście na razie wielką zima nas nie straszy, w Powiatowym Zarządzie Dróg wszystko przygotowane jest na pierwsze śnieżne ataki. Zamówiono pierwsze tysiąc ton mieszanki (200 ton soli, 800 ton piasku), a jak poinformował dyrektor PZD w Sochaczewie Kazimierz Najdzik, przygotowany został plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/07. W tym roku spośród 260 km dróg do zimowego utrzymania przeznaczonych zostało 163 km. Nie planuje się zimowego utrzymania następujących dróg (lub ich odcinków) – Młodzieszyn - Mistrzewice, Stefanów – Witkowice, Rybno – Sochaczew, Koszajec - Konstantynów, Kozłów Biskupi – Kęszyce, Sochaczew – Dębówka – Zielonka, Szczytno - Chrzczany - Skotniki, Gradów – Jeżówka - Strugi, obejście miejscowości Skotniki, Seroki – Kaski, Leon...

DPS do 2009 roku

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, którą rząd przyjął 14 listopada, zakłada wydłużenie do 2009 r. terminu dostosowania domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych standardów. Spośród 795 domów pomocy społecznej (w placówkach w całym kraju przebywa ok. 80 tys. osób) blisko 200 nie osiągnęło wymaganych standardów, które dotyczą m.in. powierzchni, przypadającej na jednego pensjonariusza, liczby personelu, przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowania wind w każdym ośrodku itp. Jest to między innymi efekt protestów samorządów lokalnych, którym narzucono termin poprawy warunków pobytu pensjonariuszy, nie wspomagając samorządów żadnymi pieniędzmi na ten cel. Także Zarząd Powiatu, którego również ten proble...

Starosta 6 grudnia

Druga sesja Rady Powiatu III kadencji rozpocznie się 6 grudnia o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Andrzej Grabarek zaproponował radnym przyjęcie pięciu uchwał. Uchwała w sprawie obsadzenia mandatu radnego dotyczy objęcia w miejsce Mirosława Orlińskiego mandatu przez Wiesława Romana Kowalika, kandydata Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej z okręgu wyborczego nr 2, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, a nie utracił prawa wybieralności.Radni mają też zamiar wybrać Starostę i Wicestarostę Sochaczewskiego, trzech członków Zarządu Powiatu i dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu.Sesję zakończą interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych. Andrzej Wach

Mazowsze wybrało

W piątek 24 listopada odbyła się w Warszawie pierwsze posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego III kadencji.W trakcie posiedzenia radni, wśród których jest reprezentant Sochaczewa dr Jerzy Krupa, po złożeniu ślubowania wybrali na Przewodniczącego Sejmiku Roberta Soszyńskiego (PO), na Wiceprzewodniczących Sejmiku Bożennę Pacholczak (PSL), Krzysztofa Borkowskiego (PSL) i Marka Balickiego (Lewica i Demokraci). Marszałkiem Województwa Mazowieckiego został wybrany ponownie Adam Struzik. Wicemarszałkami zostali Jacek Kozłowski oraz Tomasz Siemoniak. Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego – Waldemar Roszkiewicz i Piotr Szprendałowicz. W mazowieckim sejmiku zawiązała się koalicja PO – PSL, która posiada 29 spośród 51 mandatów radnych. PO ma tam 17 radnych, a PSL - 12. PiS zdobył 14 mandatów, LPR z Lewicą i Demokratami maj...

Krótka koszula powiatów

Niespełna 70 proc. wydatków powiatów na realizację przypisanych im zadań pokrywa subwencja ogólna, przyznawana samorządom corocznie ze skarbu państwa – twierdzi starosta Józef Gołębiowski. Przygotowanie projektu budżetu 2007, który do 15 listopada (w tym roku, że względu na wybory, termin został przedłużony) ma być przedstawiony Radzie Powiatu, było okazją do analizy przyszłorocznych dochodów i wydatków.Jak się okazuje, powiaty pozostałe 30 procent muszą zdobywać we własnym zakresie – z funduszy i agencji rządowych, z puli ministerialnych dodatków lub z pieniędzy unijnych. Budżet powiatu składa się w podstawowej wersji z trzech źródeł finansowania – subwencji ogólnej, oświatowej i dochodów własnych.Subwencja ogólna wykorzystywana jest w zależności od sytuacji. Je"...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 14 listopada Zarząd analizował i przyjął projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007. Zgodnie z ustawą, 15 listopada Zarząd podpisał projekt, który przekazany został do Biura Rady Powiatu.* Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2006. Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne o 25.000 zł oraz o 9.077 zł na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dokonano zmian w planie wydatków, urealniając budżety Starostwa i jednostek – w Domu Pomocy Społecznej w sumie 5.403 zł, 1.000 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 2.296 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zakup wyposażenia informatycznego). Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy powiatem sochaczewskim a gminą Ił&#...

SMAK I STYL PO MAZOWIECKU

W ciągu dwóch dni wydaliśmy ponad trzy tysiące porcji ciepłych dań i pięćdziesiąt mis pełnych sałat i surówek – twierdzi współgospodarz mazowieckiego stoiska Adam Lemiesz ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - Jestem przekonany, że obecność Mazowsza, mazowieckich przedsiębiorstw i produktów, regionalnej kuchni i kucharzy na Festiwalu Sztuki Kulinarnej jest pomysłem bardzo udanym i będzie owocować w przyszłości. Jacek Janiak z sochaczewskiej piekarni Gzik – Janiak częstował smażonymi pierożkami.Mazowieckie stoisko odwiedzili znani i lubiani kucharze - Kurt Scheller i Andrzej Bryk. Z naszą ofertą zapoznały się wielkie osobowości telewizyjne – Tomasz Zubilewicz i Teo Vafidis z programu „Europa da się lubić”. Było u nas mnóstwo restauratorów, hurtowników i konsumentów krąż...

Seminarium powiatowe w Sochaczewie

W dniu 7 listopada 2006 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie odbyło się seminarium powiatowe zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego O/Bielice, a finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem szkolenia było przedstawienie ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, a wykładowcami byli doradcy MODR O/Bielice - Urszula Milczarek i Krystyna Saganowska. W seminarium wzięło udział ponad 100 osób, a byli wśród nich rolnicy z powiatu sochaczewskiego, przedstawiciele gmin, nauczyciele i uczniowie czwartych klas Technikum Rolniczego oraz doradcy MODR. W trakcie spotkania omówiono wsparcie obszarów wiejskich w ramach czterech Osi PROW. Ujęto w nich m.in. ułatwianie startu młodym rolnikom, renty strukturalne, modernizację gospodarstw rolnych, wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, zale...