starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

O zaległych pieniądzach

Restrukturyzacja, bieżąca działalność i analiza ankiet satysfakcji pacjentów były głównymi tematami dyskusji Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej, która odbyła się 28 września. Dyrektor sochaczewskiego Szpitala Powiatowego Michał Milczarek poinformował, że szpital otrzymał już i wypłacił pracownikom zgodnie z podpisanymi ugodami I transzę pożyczki rządowej na wyrównanie zaległych wynagrodzeń z tytułu „ustawy 203”. I transza wyniosła 2.245 tys. zł, następne spodziewane są w październiku i styczniu. Ogółem szpital wystąpił o pożyczkę w wysokości 4,5 mln zł. Do dnia 19 września podpisanych zostało z pracownikami 449 ugód, co jest podstawą do otrzymania zaległych pieniędzy z pożyczki, a w sumie do podpisania ma być ich 728. Z pieniędzy rz...

Rozmawiają z Europą

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić współczesnegoczłowieka nie posługującego się przynajmniej jednym językiem obcym. W dobie ustawicznie zmieniającego się świata język obcy to podstawowe narzędzie nadążania za zmianami, uczestniczenia w nich i zdobywania informacji. Zaskakująca może być informacja, iż 47 proc. Europejczyków nie zna żadnego języka poza ojczystym, 53 proc. obywateli może się pochwalić znajomością jednego, a 26 proc. znajomością dwóch języków obcych. Równocześnie ponad 70 proc. pytanych uważa, że warto znać języki obce. Świat to istna Wieża Babel. Bez znajomości języków coraz częściej czujemy się jak ludzie z innej planety. Znajomość języków obcych otwiera przed każdym nowe horyzonty - poznawcze, towarzyskie, zawodowe. Jesteśm...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 września z udziałem przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabarka, postanowiono wystąpić w wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych z przeznaczeniem na dokończenie budowy drogi Brzozów – Iłów. Pozostał do zakończenia inwestycji odcinek o długości 1620 mb., na którego współfinansowanie w latach 2006 - 2007 powiat musi przeznaczyć 25 proc. wartości budowy. * Zarząd postanowił zlecić wycenę Domu Pomocy Społecznej przy ul Gawłowskiej. Zabytkowy dworek wraz z 3,5 ha zabytkowym parkiem Rada Powiatu przeznaczyła do sprzedaży, a za uzyskane pieniądze DPS przeniesiony zostanie do przystosowanych dla celów pomocy osobom starszych pomieszczeń. Najprawdopodobniej będą to zmodernizowane zabudowania byłej jednostki wojskowej w Teresinie.* Zarz&...

Stanowisko Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23.09.2005 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Fu

Rada Powiatu w Sochaczewie wyraża protest wobec zatwierdzonego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2006 w stosunku do województwa mazowieckiego. Nominalny wzrost o 118 mln zł do planuzatwierdzonego na rok 2005 w dniu 5 września 2005 wynosi jedynie 2,6 % i jest w całości konsumowany na wzrost wydatków na 3 cele:- refundacja leków dla uprawnionych - co przekłada się na wzrost przychodów sektora farmaceutycznego;- leczenie uzdrowiskowe - co jest jedynie zabiegiem księgowym, a środki na ten cel przeznaczone płyną do innych województw;- koszty administracji - wzrost kosztów funkcjonowania biur NFZ. W niemal każdej pozycji opisującej finansowanie świadczeń dla ubezpieczonych w roku 2006 przewidziano mniej środków niż w roku 2005. Szczególnie dotyczy to: lecznictwa szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa stomatologicznego, pomocy doraźnej i transportu ...

Więcej miejsca dla dzieci

Dyrektor Krzysztof Żyżyński z Wydziału Mienia przekazał na posiedzeniu Zarządu Powiatu prośbę dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych o przekazanie lokalu po Pracowni Rentgenowskiej ZOZ przy ul. Ziemowita z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne dla klas oddziału rewalidacyjno – wychowawczego i klas życia. Uczęszcza do nich 20 uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Część z nich porusza się na wózkach i wymaga całkowitej pomocy, część ma zaburzenia autystyczne, a wszystkie deficyty ruchowe. Dotychczasowe dwa niewielkie pokoje i nieprzystosowana toaleta w żadnym stopniu nie spełniały podstawowych warunków. Zarówno bariery architektoniczne, jak i ciasnota, nie pozwalały na prawidłowe prowadzenie zaję...

Pieniądze na świetlice

Milion złotych na nagrody, w tym od 5 do 20 tysięcy złotych na dofinansowanie indywidualne przeznaczyła Fundacja Wspomagania Wsi na tworzenie świetlic dla mieszkańców wsi i osiedli popegeerowskich. Pieniądze przyznawane będą na tworzenie nowych lub poprawę funkcjonowania już istniejących świetlic – na remont, wyposażenie lub częściowe wynagrodzenie opiekuna klubu (na ten cel maksymalnie do 50 proc. przyznanej kwoty). Konkurs ma na celu powstawanie miejsc dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których będzie można na przykład organizować wiejskie spotkania, odrabiać lekcje, szukać informacji w encyklopediach, słownikach czy Internecie.Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który przez tworzenie świetlicy lub klubu zmierzać będzie do poprawy jakości życia, edukacji oraz dostępu do informacji mieszkańcó...

Nasza wieś naszą szansą

Pod tym hasłem Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs naprojekty mające na celu aktywizację społeczną mieszkańców wsi. Wykorzystując lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, materialne i organizacyjne zmniejszać przyczyny ubóstwa, bezradności i bierności w trudnych sytuacjach życiowych na wsi. Nagradzane będą głównie przedsięwzięcia mające charakter ekonomiczny, które przyniosą wymierne i trwałe rezultaty.Pomysły mogą zgłaszać stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, świetlice i grupy wiejskie, które wykażą się możliwościami realizacji celów konkursu.W konkursie można wygrać od 3 do 10 tysięcy złotych, a wnioski trzeba przesyłać do 3 października. Andrzej Wach

Uchwały i informacje

Minutą ciszy rozpoczęła się 23 września XXXIX sesja Rady Powiatu. Radni uczcili nią pamięć zmarłych - radnego Włodzimierza Chmielewskiego i dyrektora Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza – Roberta Kwiatkowskiego. Pierwsza powakacyjna sesja Rady Powiatu przyjęła tylko cztery uchwały. Dotyczyły one stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zmian w budżecie powiatu w roku 2005 oraz zmian w uchwałach wyrażających zgodę na realizację programów stypendialnych „Eurostypendia – studia i matura bez barier w roku szkolnym 2005/2006” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie przyjęte zostały jednogłośnie. Zmiany w regulaminach europejskich programów stypendialnych dotyczyły wprowadzenia od 1 września tego roku innych zasad wyliczania dochodów rodzinnych, co jest podstawą do przydzi...

Kłopoty przez płoty

Ponad trzy lata trwają w Paprotni utarczki sąsiadów uciążliwego zakładu produkującego nadkola i wyroby z tworzyw sztucznych. 20 września w siedzibie Urzędu Gminy w Teresinie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu poświęcone tylko temu zagadnieniu. Na posiedzenie, oprócz przewodniczącego Komisji Sławomira Tomaszewskiego przybyli także dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Andrzej Ciołkowski i wójt Teresina Marek Olechowski, pracownicy wydziału Starostwa i Gminy oraz przedstawiciele mieszkańców i właściciele firmy. Najważniejszym celem były próby porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami. Argumentów wysuwano wiele – ze strony sąsiadów – że dokuczliwość zapachów i odorów produkcyjnych prowadzi do zwiększenia skali zachorowań oraz kon...

Przetarg na dostawę oleju dla OSW Załusków

O G Ł O S Z E N I EzamawiającyOśrodek Szkolno Wychowawczy data ogłoszenia „DOM na SZLAKU” 2005.09.21im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, 96-520 Iłów przetarg na: termin składania ofert 2005.10.10Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu EKOTERM PLUSdla potrzeb OSW w Załuskowie-budynek kotłowni – Załusków 8, 96-520 Iłów – do 30.04.2006r. Numer sprawy nadany przez zamawiającego:OSW 3421/01/2005typ przetargu:dostawyzamawiającynazwa:Ośrodek Szkolno Wychowawczy „DOM na SZLAKU”im. gen. Tadeusza Kutrzeby nazwisko os...