starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Turystyka i Chopin

Zgodnie z podjętymi w ubiegłym roku przez Zarząd Powiatu decyzjami, zakończyły się prace nad opracowaniem audytu turystycznego powiatu sochaczewskiego. Przygotowany został przez Wydział Promocji starostwa i Polską Agencję Rozwoju Turystyki. Zgodnie z umową projektem objęto wszystkie gminy powiatu, choć trzeba szczerze przyznać, że nie wszystkie zaangażowane były w równym stopniu. Wielu chyba jeszcze nie zdaje sobie sprawy z wagi współpracy w budowaniu jednolitej oferty turystycznej, wspólnego wizerunku turystycznego regionu czy na przykład promocji markowego produktu.W opracowaniu przedstawiono najważniejsze atuty powiatu związane z atrakcyjnością turystyczną. Zawarto także wskazówki, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta turystyczna, wpływająca na stałe zwiększanie liczby naszych gości. Na podstawie analizy obecnego sta...

Drogi do Unii

W związku z koniecznością rozpoczęcia składania wniosków o pieniądze unijne na drogi i infrastrukturę drogową, Zarząd Powiatu postanowił w pierwszej kolejności skupić się na przygotowaniu dokumentacji na drogi i chodniki. Zbigniew Pakuła i Janusz Ciura podkreślali konieczność szybkiego opracowania dokumentacji i wniosków unijnych, a także szerokich konsultacji z samorządami. Wówczas pieniądze zainwestowane w tym roku na prace przygotowawcze mogą się zwrócić kilkakrotnie, gdyż z funduszy unijnych można otrzymać dofinansowanie nawet w wysokości 75 – 80 proc. kosztów budowy. Wtedy na przykład zamiast trzech milionów złotych, jakie zaplanowano na najbliższe dwa lata na ten cel, można by było wydatkować nawet do 10 milionów. Korzyść jest oczywista, choć wymaga wielu zabiegów. Musi to by&#...

Milion dla nauczycieli

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu analizowano zbiorcze dane zawarte w arkuszach organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych powiatu. Jak z nich wynika, od września planowana liczba oddziałów szkolnych wyniesie 185 klas, zaś uczniów – 4.859. Suma podopiecznych z wszystkich jednostek w Powiatowej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej wyniesie 23.878 dzieci. Oprócz 303 zatrudnionych na pełnym etacie nauczycieli suma etatów niepełnozatrudnionych to 51, liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych wynosi 434, a z godzin ponadywmiarowych 79. 141 etatów przypada na zatrudnionych pracowników administracji i obsługi. Miesięczny koszt wynagrodzeń nauczycieli przekroczy milion złotych (1.009.930 zł), zaś koszt wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 214.192 zł. Z wyliczonych wskaźników na jeden etat nauczycielski przypada średnio 11,83 ucznia (na...

Szpital zaoszczędził milion

Rozpoczęta kilka lat temu termomodernizacja szpitala powiatowego zakładała między innymi sfinansowanie remontu szpitalnej kotłowni z dwóch źródeł – jednym miał być kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, drugim – pieniądze inwestora, który w zamian miał otrzymywać zgodnie z umową przez kilka lat różnicę kosztów, jakie miała kotłownia przed i po modernizacji, czyli według ówczesnych wyliczeń, do 35 procent oszczędności. Analiza wykonanego w ubiegłym roku kosztorysu modernizacji wykazała, że zawarta wcześniej umowa przewyższa wartość wykonanych robót o prawie milion złotych – twierdził na ostatniej sesji Rady Powiatu dyrektor sochaczewskiego ZOZ Michał Milczarek. Umowę zawarto na 4.200 tys. zł, z czego 700 tysięcy to kredyt WFOŚiGW, spła...

Propozycje dokształcenia

Na XXII sesji Rady Powiatu podjęto szereg uchwał oświatowych - o ustaleniu nowego planu sieci szkół publicznych, utworzeniu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla niepełnosprawnych oraz nadania statutów nowo powstającym placówkom oświatowym.Od września tego roku na terenie powiatu funkcjonować będą – Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. 15 Sierpnia 4 (w skład którego wchodzą gimnazjum i liceum ogólnokształcące); Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Piłsudskiego 51 (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum i szkoła zawodowa); Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 63 (l.o., l. profilowane, technikum, szkoła zawodowa, uzupełniające l.o. dla dorosłych i technikum uzupełniajacve dla ...

Obudzić się do Europy

Ponad godzinę zebrani zapoznawali się w trakcie XXII Sesji Rady Powiatu z perspektywami korzystania z europejskich środków pomocowych. Radni wysłuchali obszernych wystąpień dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzeja Ciołkowskiego oraz specjalisty ds. obszarów wiejskich Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Bielicach Urszuli Milczarek. Mówili oni o historii integracji europejskiej po zakończeniu II Wojny Światowej, polityce wspólnoty europejskiej, funduszach unijnych, regułach korzystania z nich i służącym tym celom instrumentom. Omówiony został plan rozwoju obszarów wiejskich, jako główny cel unijny, oraz związany z tym system doradztwa rolniczego i możliwości pozyskiwania pieniędzy. Od stycznia do kwietnia w powiecie zostało na ten temat przeprowadzonych 16 szkoleń dla rolników, na których zostali oni zapoznani z 11 działani...

Po poradę do Warszawy

Dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą dostępne są bezpłatne usługi doradcze. Prowadzone one są w Punktach Konsultacyjno – Doradczych (PKD) przez organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na zasadach niekomercyjnych. Posiadają wdrożony system zapewnienia jakości udokumentowany certyfikatem potwierdzającym akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw lub certyfikatem jakości według norm ISO 9000 w zakresie szkoleń, doradztwa, informacji, usług finansowych itp.Podczas rozmowy z doradcą ustalony zostaje rodzaj, zakres oraz wymagany czas usługi. W jej trakcie klient korzysta z możliwości poszerzenia wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem (aspekty administracyjno – prawne, z dziedziny marketingu, finansów i poda...

Obradował Zarząd Powiatu

* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik złożył sprawozdanie ze stanu prac przy budowie drogi Brochów – Strojec, zwłaszcza z utrudnień wynikających z ukształtowania terenu, na którym występują wody opadowe. Całość odcinków na terenie powiatu sochaczewskiego wynosi 1625 m, wartość robót ponad milion złotych. Opinia rzeczoznawcy, wykonana na zamówienie Powiatowego Zarządu Dróg wskazuje jednoznacznie na niemożliwe do wcześniejszego ustalenia niebezpieczeństwo rozmycia drogi, gdyż wody podskórne znajdują się miejscami na głębokości 0,5 metra. Dlatego konieczne jest kanalizowanie drogi lub rekultywacja rowów melioracyjnych i budowa nowych rowów odwadniających. Jest to najtańszy i najszybszy sposób rozwiązania tego problemu, wymaga on jednak rozmów z kilkudziesięcioma właścici...

Przedwakacyjne sesje

W czerwcu, jeszcze przed wakacjami, radnych powiatowych czekają dwie sesje. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zaplanował w dniu 7 czerwca o godz. 12,oo rozpoczęcie XXII sesji, w trakcie której zaproponował radnym jako główny punkt merytoryczny dyskusję nad perspektywami powiatu sochaczewskiego korzystania z europejskich środków pomocowych oraz działaniami podejmowanymi w tym zakresie. W programie posiedzenia jest także przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia dla działań zmierzających do powstania lotniska cywilnego we wsi Bielice oraz szereg uchwał – w sprawie zmian w budżecie powiatu; zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontro...

Reaktywować czwartki Woronina

Ostatnie majowe posiedzenie komisji kultury i sportu Rady Powiatu poświęcone zostało podsumowaniu działalności powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Sprawozdanie z działalności składali prezes Zarządu Mieczysław Głuchowski i sekretarz Zenon Grąbczewski. Zarząd SZS, wybrany w marcu 1999 r., mimo ogólnie znanych trudności finansowych, stał od początku na dużo lepszej pozycji niż w innych powiatach. W Sochaczewie zatrudniono bowiem na etatach Wydziału Oświaty Starostwa działaczy związku, co pozwala od początku na prawidłową współpracę i organizację imprez sportowych. Corocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowywany jest regulamin i harmonogram rozgrywek w trzech kategoriach – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2003/04 odbyło się do 21 maja 45 zawodów sportowych o...