starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Powiaty pod lupą Komisji Sejmowej

Szef sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Dawid Jackiewicz chce, aby komisja w pierwszym półroczu 2007 r. podsumowała funkcjonowanie samorządu terytorialnego i przygotowała raport zawierający propozycje legislacyjne mające ułatwić pracę samorządowcom. Najpierw Komisja będzie zbierać analizy przygotowane przez ekspertów, które mają pokazać, z jakimi problemami po prawie 10 latach funkcjonowania samorządu powiatowego i wojewódzkiego, mamy do czynienia. Następnie przeprowadzone zostaną konsultację z jednostkami samorządowymi. Efektem prac ma być raport. Raport końcowy komisji ma - jak powiedział Jackiewicz - zawierać sugestie i propozycje zmian legislacyjnych dotyczących samorządu.Jackiewicz zaznaczył, że jednym z elementów raportu będą konkluzje dotyczące funkcjonowania powiatów. "Jesteśmy bardzo dalecy od teg...

Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy

Celem konferencji, która odbyła się 18 stycznia w Zamku Królewskim w Warszawie było podsumowanie doświadczeń i przedstawienie planów dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój kultury. Konferencję otworzył premier Jarosław Kaczyński, który podkreślił konieczność państwowego mecenatu kultury. Bez wsparcia państwa kultura nie ma szans na rozwój. Środki pozyskiwane od prywatnych darczyńców mogą wspierać działania, ale nie wystarczą na rozwój kultury. - Kultura ma znamiona ekonomiczne, integracyjno – społeczne i obywatelskie. Z tego też względu ma istotną rolę do odegrania , wobec nowych wyzwań przed którymi Wspólnota Europejska stanęła, takimi jak społeczeństwo informacyjne, spoistość społeczna, tworzenie nowych miejsc pracy. Zadaniem Wspólnoty jest rozwó...

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) kompleksowo i nowocześnie pomaga osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa mazowieckiego w aktywizacji zawodowej na otwartym rynku pracy. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wsparcia oferujemy:  dostęp do bazy ofert pracy; również na naszej stronie internetowej http://www.tus.org.pl/ankieta/lista_ofert.php )  bezpłatne konsultacje prawnika, który wyjaśni prawne zawiłości związane z prawami i obowiązkami osób niepełnosprawnych jako pracowników (czas pracy, ulgi, turnusy rehabilitacyjne, kwestie związane z orzeczeniem rentowym jak ) ale również odpowie na pytania dotyczące różnych aspektów życiowych osób niepełnosprawnych  bezpłatne konsultacje doradcy zawod...

DOTACJE FUNDACJI KRONENBERGA

Fundacja Kronenberga wspiera działania organizacji pozarządowych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Najbliższy termin składania wniosków na projekty ponadlokalne - 15 lutego 2007.Wsparcie jest udzielane projektom w dwóch obszarach: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) oraz rozwój lokalny ( priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości).Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym składa się we właściwych terytorialnie Oddziałach Korporacyjnych Citibank Handlowy i Oddziałach CitiGold. Wnioski instytucji z województwa mazowieckiego przyjmowane są przez biuro Fundacji . Więcej na stronie www.kroneberg.org.ploprac.A.L.

Równać Szanse 2007 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2007 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), mogą się ubiegać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji).Organizacje pozarządowe mające siedzibę w większych miejscowościach mogą brać udział w konkursie, jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców;Maksymalna kwota dotacji t...

Z posiedzenia Zarządu Powiatu - 11.01.2007 r.

* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik przedstawił relację ze spotkania z Konserwatorem Zabytków w Płocku panią Ewą Jaszczak w sprawie dokończenia projektu przebudowania mostu na ulicy Młynarskiej. W wyniku rozmów został ustalony termin spotkania na 17 stycznia pomiędzy władzami powiatu sochaczewskiego, władzami masta, Konserwatorem Zabytków, projektantami. * Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak przedstawiła Zarządowi propozycje autopoprawek do projektu budżetu powiatu na rok 2007. Po stronie dochodów zostaną zapisane dwie dotacje, które decyzją Wojewody Mazowieckiego zostały przeniesione z roku 2006: 50 713 zł na działalność Szpitala Powiatowego oraz 145 180 zł dotacja przeznaczona na budowę lądowiska i zakup karetki pogotowia. Zwiększono także wydatki w kwocie 62 804 zł. Jest to zabezpieczenie kwoty poręczen...

Dukaty przeliczone

Obrady Kapituły otworzył starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, który docenił inicjatywę i program promocji produktów lokalnych. Życzył wszystkim udanej pracy oraz sugerował, aby owocem posiedzenia nie były tylko przyznane wyróżnienia, ale także wnioski, które pomogą poprawić funkcjonowanie programu promocji sochaczewskich produktów.Kapituła, jak zawsze, solidnie i rzetelnie sprawdziła wszystkie wnioski pod kątem formalnym i oczywiście merytorycznym. Część firm oraz produktów była doskonale znana obradującym, natomiast zdarzyły się niespodzianki i nowości rynkowe. I tak na III edycję Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” wpłynęły następujące wnioski: „Ogórki konserwowe” ZPOW Mazowsze z Iłowa, „Jabłko w cieście francuskim” Zakład Cukierniczy Jeznach, „Pierog...

KONKURS – FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na projekty dofinansowywane w 2007 ze środków Rządowego Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich". Termin składania wniosków mija 7 lutego 2007. Cel strategiczny tego programu to zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:• indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, • wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego, • wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego, • promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie fun...

Zadbajmy o Ziemię

Kolejny raz Fundacja „Nasza Ziemia” w ramach Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej ogłasza konkursy dla młodzieży. Do 31 stycznia 2007 roku przyjmowane będą wnioski-zgłoszenia w II edycji Konkursu Grantowego. W tej edycji fundusz na granty wynosi 100.000 złotych. Do zdobycia jest 20 grantów po 5.000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są w 4 kategoriach: 1) przedszkoli, 2) szkół podstawowych i gimnazjów, 3) szkół średnich i wyższych oraz 4) organizacji pozarządowych. O granty mogą się także ubiegać wspólnie realizowane inicjatywy – np. koalicja szkoła -gmina-organizacja społeczna. Natomiast do 31 marca 2007 roku przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny”. Przedsięwzięcie skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy powinni przygotować heppening promujący selektywn&#...

Lekkomyślność nie popłaca

W związku z powtarzającymi się przypadkami wydobywania kruszywa bądź wykonywania stawów bez wymaganych pozwoleń, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie informuje, że:1 Wykonywanie urządzeń wodnych – stawów wymaga uzyskania pozwoleń regulowanych ustawą prawo wodne oraz prawo budowlane. Organem właściwym do wydawania tych pozwoleń jest Starosta. Wykonywanie urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub wykonywanie urządzeń wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (Dz.U z 2001r nr 115 poz. 1229 ze zmianami) zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Z uwagi na fakt, że budowa stawu wymaga także pozwolenia na budowę to jego wykonanie bez pozwoleń traktowane jest jako samowola budo...