starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Mleczne kwoty

W związku z przekroczeniem przez Polskę w roku 2005-2006 przyznanego jej prze unijną komisję limitu produkcji mleka, rosnącym zainteresowaniem rolników kupnem, sprzedażą i dzierżawą kwot mlecznych, oraz trudnościami w dostępie do aktualnych ofert rynkowych powołana została Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych. Giełda jest miejscem, gdzie rolnicy mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia dotyczące kupna sprzedaży i dzierżawy limitów produkcyjnych, jak również uzyskać aktualną informację o ofertach innych producentów mleka. Działania Giełdy prowadzą do stopniowej stabilizacji cen limitów w poszczególnych województwach, co dla producentów mleka ma istotne znaczenie w planowaniu inwestycji w gospodarstwach. Współpracujący z Giełdą rolnicy mogą skorzystać z porad w zakresie systemu kwotowania o...

Dukatowa Kapituła

Trzecią edycję Powiatowego Konkursu Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” rozpoczęło 2 października posiedzenie powołanej przez starostę Józefa Gołębiowskiego Kapituły Znaku. W jej skład weszli (w kolejności alfabetycznej) Antoni Berdychowski, Tadeusz Jaworski, Mieczysław Kędzierski, Kazimierz Kubiak, Jadwiga Orczyk – Miziołek, Tadeusz Szymańczak, Sławomir Tomaszewski, Zbigniew Tomaszewski. Przewodniczącym Kapituły wybrano Zbigniewa Tomaszewskiego, jego zastępcą został Antoni Berdychowski, a sekretarzem Tadeusz Jaworski. Obecny na posiedzeniu wicestarosta Stefan Grefkowicz ocenił „Dukat” jako inicjatywę, które już przez dwa pierwsze lata okazała się słuszną i cenną, co podkreślają także jej dotychczasowi uczestnicy i laureaci. Przekroczyła nie tylko powiatowe, ale i wojewódzkie granice, czego...

Weterani w stolicy

Z okazji corocznych obchodów Dnia Weterana wojewoda mazowiecki Tomasz Koziński skierował do starosty Józefa Gołębiowskiego pismo z podziękowaniami za wszelkie formy pamięci i pomocy okazywane weteranom i środowiskom osób represjonowanych. Tym bardziej, że są to w ogromnej większości ludzie w podeszłym wieku, schorowani, a często samotni. Z okazji święta w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli środowisk kombatanckich, organizowane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Radę Kombatantów Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób. Z powiatu sochaczewskiego obecni byli Władysław Fidukowski oraz Zygmunt Tymorek – prezes sochaczewskiego Związku Inwalidów Wojennych, a starostę Gołębiowskiego reprezentował dyrektor Wydziału Organizacyjneg...

Komisja wyborcza rozpoczęła pracę

Komisarz wyborczy w Płocku postanowieniem z dnia 28 września powołał Powiatową Komisję Wyborczą w Sochaczewie. W jej skład weszli – sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie Jacek Woźnica, z urzędu pełniący obowiązki przewodniczącego, oraz Barbara Mościszko, Mieczysław Rybicki, Danuta Papierowska, Andrzej Kowalik, Edward Bluszcz i Teresa Stencel. Zadaniem komisji będzie zarejestrowanie kandydatów na radnych Rady Powiatu; zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości; zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym; rozpatrywanie skarg na działalność skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych; ustalenie wyników głosowania do Rady Powiatu i ich ogłoszenie. Członkom Powiatowej Komisji Wyborczej przysługują zryczałtowane diety za czas zwią...

Mosty do zamknięcia ?

Już w grudniu może nastąpić całkowite zamknięcie mostów na Utracie w ciągu ul Młynarskiej. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował Zarząd Powiatu o aktualnym stanie prac nad przygotowaniem projektu technicznego ich przebudowy. Jak się okazuje, Pracownia Projektowa „Promost Consulting” poinformowała PZD, że wstrzymuje prowadzone od lutego tego roku prace przy przygotowaniu dokumentacji.Głównym powodem jest, jak pisze pracownia, „…przedłużający się termin wydawania przez Burmistrza Miasta Sochaczewa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Informujemy, że przedmiotowy wniosek złożyliśmy w Urzędzie Miejskim w dniu 19 kwietnia 2006 r. i do dnia dzisiejszego, pomimo naszych próśb o przyspieszenie sprawy nie otrzymaliśmy wymaganej decyzji. B...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu* Na posiedzeniu w dniu 28 września starosta Józef Gołębiowski poinformował o podpisaniu nowego porozumienia z Gminą Iłów na budowę drogi Piotrkówek – Iłów. Jest to związane ze zobowiązaniem gminy do wykonania dokumentacji projektowej drogi, którą gmina teraz będzie finansować, a dokumentację wykona Powiatowy Zarząd Dróg. * Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Urzędu Miasta w sprawie przeznaczenia części niektórych gruntów pod drogi i ulice miejskie .* Pozytywnie zaopiniowano także wniosek mieszkańców ulicy Gawłowskiej o ujęcie w przyszłorocznym budżecie planu wykonania chodnika przy tej ulicy. Jest to zresztą zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Sochaczewskiego.* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował Zarząd o aktualnym sta...

Nasiona dla rolników

Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego, weszło w życie rozporządzenie w sprawie warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wnioski o jednorazowy zasiłek celowy można składać do 15 października w ośrodkach pomocy społecznej. Pomoc wyniesie 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów użytków rolnych. W przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 hektarów użytków rolnych zasiłek wyniesie 1.000 zł. Dodatkowo, jak informuje resort, kwota pomocy zostanie zwiększona o ekwiwalent 1 tony pszenicy, czyli o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub koniowate, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane klęską...

Języki obce w Teresinie

Już po raz czwarty uczniowie szkół ponadpodstawowych obchodzili Europejski Dzień Języków Obcych. Tym razem 26 września gospodarzem uroczystych obchodów był Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie. Dyrektor szkoły Stanisław Wójcik witał przybyłych gości i zgromadzonych uczniów, reprezentujących wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu. A przybyli m.in. starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć, przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Krupa, Marek Fergiński – Dyrektor Wydziału Oświaty oraz Monika Błażejewska – doradca metodyczny ds. języków obcych, powiatowy koordynator corocznych obchodów. Dyrektorów szkół powiatowych reprezentowały Hanna Bonecka z ZS im. J. Iwaszkiewicza oraz Jolanta Kulpa-Szczepaniak z ZSCKP. W dzisiejszych czas...

Dukaty po raz trzeci

Od 2004 roku Wydział Promocji Starostwa Powiatowego prowadzi kolejne edycje Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Kapitułą konkursu już po raz trzeci zaprasza wszystkich przedsiębiorców, rolników oraz instytucje do składania wniosków o nadanie Znaku. Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi Kapituły, Znak będzie przydzielany w kategoriach produkt (przemysłowy i przetwórstwa rolno – spożywczego), usługa oraz inicjatywa. Wzór wniosku oraz regulamin konkursu można otrzymać w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego lub na stronie internetowej www.powiat.sochaczew.pl. Kapituła Znaku Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do końca października pod adresem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. W listopadzie i grudniu odbywać się będzie kontrola jakości złożonych, udokumentowanych wniosków, zaś w styczniu przyznawanie ...

DPS w rękach wojewody

Starosta Józef Gołębiowski przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu wniosek do wojewody mazowieckiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu użytkowania Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w dotychczasowej lokalizacji, a tym samym przesunięcie końcowego terminu realizacji programu naprawczego sporządzonego dla domów pomocy społecznej. Jak pisze starosta, obiekt, w którym znajduje się Dom Pomocy Społecznej jest budynkiem zabytkowym i wraz z otaczającym parkiem jest objęty ochroną Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Mimo wielu wniosków kierowanych do konserwatora, Zarząd Powiatu nie uzyskał zgody na jakąkolwiek adaptację pomieszczeń, przystosowujących je do wymogów przewidzianych dla pensjonariuszy. W związku z faktem, że nie dopuszczono do ingerencji w substancję budynku, niemożliwe było dostosowanie go do koniecznych norm. Do...