starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Innowacyjni wyprzedzają nowoczesnych

Taki wniosek można wysnuć po szkoleniu dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które odbyło się w profesjonalnie przygotowanych pomieszczeniach Hotelu Chopin w Sochaczewie w dniach 11 - 12 stycznia 2007 r. W szkoleniu informacyjno szkoleniowym „Zwiększenie innowacyjności sektora MSP - jak skutecznie pozyskiwać środki finansowe na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych” wzięło udział ponad 30 przedsiębiorców, głównie z terenu powiatu sochaczewskiego. Jak powiedział wicestarosta sochaczewski Piotr Osiecki, frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, co jedynie może świadczyć o aktywności sochaczewskich przedsiębiorców. Mimo, że nowe programowanie na lata 2007 - 2013 jeszcze w praktyce nie funkcjonuje, to wiedza zdobyta na szkoleniu powinna pozwolić na szukanie dalszych informacji oraz przygotowywanie pierwszych projektów,...

Uwagi do programu

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.powiat.sochaczew.pl) został zamieszczony „Programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2006”. Jeszcze tylko do 17 stycznia 2007 r. można przesyłać ewentualne uwagi do minionego, zrealizowanego programu.. Państwa sugestie posłużą do opracowania projektu na rok 2007. Sprawę prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, fax 46.864 18 48, e-mail: promocja@powiat.sochaczew.pl

Most na Młynarskiej zostanie zamknięty

W związku z bardzo złym stanem technicznym, mosty w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie zostaną zamknięte dla ruchu kołowego. Dopuszczony zostanie jedynie ruch pieszy.Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone 18 stycznia 2007 r. o godzinie 12.00, zgodnie z projektem organizacji ruchu, zatwierdzonym przez Starostę Sochaczewskiego.

Cztery miliony dla bezrobotnych

Milion trzydzieści sześć tysięcy złotych pozyskał dodatkowo w 2006 roku sochaczewski Powiatowy Urząd Pracy. Jak oświadczył na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 28 grudnia, dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski, razem z przeznaczonymi na ten cel 2.754.200 zł oraz prawie trzystu tysiącami złotych pozyskanymi na działania fakultatywne, daje to razem sumę ponad czterech milionów złotych w skali roku. W porównaniu do 700 tysięcy w roku 2002, wzrost pieniędzy na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu jest bardzo znaczny. Z pieniędzy tych przeznaczono w ubr. 65.900 zł na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie, 47.500 zł na prace interwencyjne, 437.100 zł na roboty publiczne, 61.700 zł na prace społecznie użyteczne, 1.592.800 zł na staże, 212.300 zł na przygotowanie zawodowe, 268.800 zł jako dotacje na podjęcie dzia&...

Obradował Zarząd Powiatu

* W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2006 roku ze stanowiska dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego dr Wiktora Gajdy, Zarząd postanowił powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora od 1 stycznia dr Franciszkowi Pasiakowi. Dr Pasiak będzie pełnił obowiązki do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu. * Zarząd Powiatu przyjął 28 grudnia uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicestaroście sochaczewskiemu Piotrowi Osieckiemu do reprezentowania powiatu sochaczewskiego w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych. MFPK jest projektem dla przedsiębiorców, którzy są wiarygodni, lecz nie mają zdolności kredytowej. Celem działania Funduszu jest przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja rynku pracy, wspieranie działalności gospodarczej, udzielanie poręczeń zabezpieczających zwrot kre...

Sesja po jednej myśli

Wszystkie decyzje podjęte przez radnych na ostatniej w 2006 roku, a piątej z kolei w tej kadencji sesji Rady Powiatu, były jednogłośnie pozytywne.Radni przyjęli 29 grudnia zmiany w budżecie 2006 roku, które ostatecznie urealniły dochody i wydatki starostwa oraz jednostek i placówek powiatowych. Powołali Ireneusza Góralczyka na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sochaczewie w wymiarze czasu pracy ½ etatu. Dotychczas pełnił on takie obowiązki, jednak nie był powołany przez Radę, gdyż dopiero od grudnia spełnił ustawowe wymogi kwalifikacyjne. O konieczności istnienia takiego stanowiska świadczy fakt, że tylko w roku 2006 rzecznik udzielił ponad 1500 porad, a w prawie 200 przypadkach zachodziła konieczność wystąpień pisemnych. Mieczysław Głuchowski mówił o pozytywnej opinii mieszkańców i widocznych efektach dotychczasowej...

Ostatni dzwonek na szkolenie

Jeszcze tylko do 10 styczna można zapisać się na bezpłatne szkolenie „Finansowanie działalności innowacyjnej”, które odbędzie się 11 i 12 stycznia w Hotelu Chopin w Sochaczewie. Projekt „Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP” realizowany przez międzynarodowe konsorcjum firm konsultingowych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu zapoznanie przedsiębiorców z nowym programowaniem unijnym na lata 2007 - 2013 oraz możliwościami korzystania ze środków finansowych.Dokumenty zgłoszeniowe można otrzymać w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, tel. 864 18 30. Kartę zgłoszenia należy złożyć w Wydziale Promocji. Serdecznie zapraszamy.

Powiatowy program współpracy z NGO

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.powiat.sochaczew.pl) został zamieszczony „Programu współpracy powiatu sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2006”. Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu sochaczewskiego o analizę minionego programu oraz przesłanie do 17 stycznia 2007 r. ewentualnych uwag i propozycji. Państwa sugestie posłużą do opracowania projektu na rok 2007. Sprawę prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, fax 46.864 18 48, e-mail: promocja@powiat.sochaczew.pl

Konkurs na stanowisko dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego

Zarząd Powiatu w Sochaczewie, ul. J. Piłsudskiego 65, 96-500 SochaczewogłaszaNabór ofert na stanowiskoDyrektoraZ.O.Z. Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Zgodnie z Ustawą z dnia 30.08.1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.).Wymagania:• Wykształcenie wyższe i co najmniej 6 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia odyplomowe o kierunku zarządzania w służbie zdrowia i co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym.• Dobry stan zdrowia• Obywatelstwo polskieWarunki zatrudnienia:• Forma zatrudnienia – powołanie• Wynagrodzenie ustalane będzie w drodze negocjacji Zainteresowane osoby prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń zawierających:• Szczegółowe i realne koncepcje funkcjonowania szpitala powiatowego i poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrow...

Życzenia

Z okazji nadchodzących dni Magicznych Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Powiatu Sochaczewskiego składa Rada i Zarząd Powiatu.Niech te Święta będą dla wszystkich niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób. I niech szczęście towarzyszy Państwu w całym2007 roku