starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dwanaście uchwał

Tyle właśnie projektów uchwał zostanie przedstawionych radnym na XXXVI Sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego, która rozpocznie się 20 maja o godz. 15,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Uchwały obejmować będą zmiany w budżecie powiatu na rok 2005; zaciągnięcie kredytu na wykonanie wymiany okien w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza; nadania Statutów nowym szkołom otwieranym od 1 września – Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum Uzupełniającemu, Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych i Szkole Policealnej w Zespole Szkół CKP, Szkole Policealnej dla Dorosłych w ZS RCKU, Szkole Policealnej dla Dorosłych w ZS im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie; przekazania oświatowego zadania publicznego; ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 12 maja Zarząd i dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański zapoznali się z informacją dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego Michała Milczarka o aktualnej sytuacji w szpitalu. Informacje dotyczyły głównie zakończenia sporów dotyczących finansowania modernizacji kotłowni oraz koniecznych działaniach podejmowanych po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji służby zdrowia. * Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu oraz projekt programu sesji Rady, która odbędzie się 20 maja 2005 r. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński poinformował, że 1 maja wchodzi w życie protokół dodatkowy do układu zbiorowego pracy dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach powiatowych. 20 maja zostanie podjęta uchwała Rady Powiatu w sprawie zwiększenia stawki minimalnego wynagrodzen...

Mistrzowie u starosty

Na zaproszenie starosty Józefa Gołębiowskiego na spotkanie z Zarządem Powiatu 12 maja do siedziby Starostwa przybył Piotr Kurkiewicz, judoka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka”, który w ostatnim dniu kwietnia został Mistrzem Polski juniorów młodszych i mistrzem XI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii 66 kg. Złote medale na podium odbierali we dwóch - młody mistrz oraz jego trener, znany już nie tylko w Sochaczewie Janusz Piechna Wraz z nimi na spotkanie z Zarządem przybyła także Agata Przybyłowska, która zdobyła na mistrzostwach Polski juniorek brązowy medal oraz brat mistrza Jakub Kurkiewicz, także z juniorskim brązem. Starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu – Włodzimierz Gerasik i Zbigniew Pakuła w trakcie krótkiej rozmowy interesowali się drogą do sukcesu ...

Powiat w półfinale „Ligi Inicjatyw Powiatowych”

Jury V edycji Konkursu „Liga Inicjatyw Powiatowych" pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego na posiedzeniu 11 maja 2005 r. wyłoniło grupę 24 półfinalistów. Na konkurs zostało nadesłanych z całego kraju 227 projektów, w tym trzy przygotowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Do półfinału zakwalifikował się jeden z nich - projekt „Podróże Kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Inspiracją akcji promocyjnej „Przez podniebienie do serca, czyli podróże kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej” był ogólnopolski konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, którego etap regionalny odbył się podczas Dożynek Wojewódzkich w Sochaczewie, natomiast finał miał miejsce na Międzynarodowych Targach „Polagra” w pawilonie produktu lokalnego i regionalnego. Jak zauważyli uczestnicy kon...

Podpisane statuty - bliźniacze miasta

Kwietniowa, włoska wizyta samorządowców powiatu sochaczewskiego zaowocowała podpisaniem statutów bliźniaczych powiatów i gmin. Dokumenty obwieszczają utworzenie powiatów i gmin bliźniaczych „…mając na celu zachęcenie do wymian w dziedzinie kulturowej, turystycznej, społecznej, ekonomicznej i innych sprawach w interesie naszych mieszkańców. Deklarujemy z powagą nasze życzenie rozwijania wzajemnego zrozumienia, szacunku i przyjaźni pomiędzy naszymi mieszkańcami, a zatem otwarcie się na dalszą współpracę i integrowanie mieszkańców Unii Europejskiej”. Statuty Powiatowe podpisali Armado Cusani, prezydent prowincji Latina w regionie Lazio oraz Józef Gołębiowski, starosta powiatu sochaczewskiego. Statuty Gmin Bliźniaczych parafowali - Sandro Bartolomeo, burmistrz gminy Formia i Andrzej Fijołek, wójt Brochowa; Giuseppina Giovanno...

O dwa miliony mniej za kotłownię

Starosta Józef Gołębiowski i Zarząd Powiatu pogratulowali na posiedzeniu Zarządu dyrektorowi Szpitala Powiatowego Michałowi Milczarkowi pomyślnego zakończenia negocjacji mających na celu ustalenie wysokości i zapłatę rzeczywistych kosztów modernizacji szpitalnej kotłowni. Kotłownia, której koszt miał początkowo wynosić 4.244 tys. zł (w przeliczeniu na szwajcarskie franki), spłacać miała swoje zadłużenie z oszczędności wynikających ze zmniejszonego zużycia oleju opałowego. Zakładano je na 30 – 35 proc. I rzeczywiście, ilość tę osiągnięto (aktualnie to 38 proc.), nie wynikła ona jednak tylko z iluzorycznych oszczędności, lecz głównie z odłączenia od kotłowni okolicznych bloków i wymiany okien w szpitalu, co o ok. 1/3 zmniejszyło ilość koniecznego do wyprodukowa...

Fach po szkole

Już niedługo absolwenci gimnazjów zaczną nowy etap swojej kariery naukowej. Jak wynika z sondaży, spośród pół miliona obecnych gimnazjalistów, 90 procent wybierze szkoły kończące się maturą. Większość wybierze licea, ale coraz bardziej popularne stają się technika. Ponieważ za uczniem idą pieniądze, szkoły średnie starają się kusić uczniów nowościami. Nie inaczej jest w powiecie sochaczewskim. Dla 1.296 gimnazjalistów przygotowano 1.456 miejsc. Razem ze szkołami uzupełniającymi dla dorosłych to 1.736 planowanych od września miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Rada Powiatu zatwierdziła plan sieci szkół na ten rok, wraz z propozycjami kierunków nauczania. Kierunki te zależały będą jednak od ilości chętnych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F...

Budżet na tacy

Starosta Józef Gołębiowski i Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak przedstawiali radnym na XXXV, absolutoryjnej sesji wykonanie budżetu powiatu za rok 2004. Określony w uchwale budżetowej na 2004 rok plan dochodów w kwocie 42.526.000 zł. zmniejszony został w trakcie roku do 39.829.815 zł. i wykonany w 99,5 proc. Plan dochodów własnych zmniejszony został na skutek nie zrealizowania sprzedaży majątku. Nie wykonany został też plan dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na kwotę 144.238 zł. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 44.708.912 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 43.032.476 zł., co stanowi 96,2 proc. planu.Budżet na 2004 rok zamknął się deficyt...

Cały rok rzecznika

Od 2002 roku w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie powołana została instytucja Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Po trzech latach widać, jak potrzebna była ta inicjatywa. XXXIII sesja Rady Powiatu podsumowała działalność rzecznika w 2004 roku. Jak wynika ze sprawozdania Ireneusza Góralczyka, głównymi problemami, z jakimi spotykali się interesanci, była trudność w korzystaniu z prawa do reklamacji zakupionych produktów oraz uzyskanie właściwej jakości świadczonych usług, jak również samo wyegzekwowanie ich wykonania. Ciężar poszczególnych kategorii spraw rozkładał się mniej więcej równo pomiędzy rynek towarów oraz rynek usług. Jak ocenia powiatowy rzecznik, martwi lawinowy wzrost reklamacji szeregu grup towarów, co spowodowane jest m.in. silnym poczuciem bezkarności wśród sprzedawców. W liczbach - udzielono...

Ocena porządku i bezpieczeństwa

Dwie połączone komisje – Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu, w skład której wchodzą powiatowi radni oraz Komisja Porządku i Bezpieczeństwa przy Staroście Sochaczewskim – która z kolei składa się z szefów i przedstawicieli służb, organizacji i instytucji zajmujących się tym zagadnieniem – podsumowały powiatowy stan w roku 2004. Składane kolejno sprawozdania podsumowały ubiegłoroczną działalność i wyniki policji, prokuratury, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, straży pożarnej.We wnioskach wysnutych z tych sprawozdań i dyskusji wielu ze sprawozdawców podkreślało stale poprawiającą się sytuację na ich kierunkach pracy. W policyjnych statystykach zmniejszyła się ilość przestępstw kryminalnyc...