starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu* Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych;- kredytu długoterminowego;- emisji obligacji;- rozdysponowania pozostałych z roku 2003 środków finansowych.* Przekazano 500 zł na dofinansowanie X Warszawskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, w której wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych.* Wydano pozytywną opinię dla wniosku wójta gminy Teresin o przekazanie i zaliczenie drogi w miejscowości Teresin – Gaj do kategorii dróg gminnych. Dotychczas była to droga powiatowa. * Zarząd zapoznał się z koncepcją modernizacji i rozbudowy siedziby starostwa powiatowego. Postanowiono przystąpić do przygotowywania projektu technicznego tej inwestycji.* W związku z brakiem ofert postanowiono pr...

Żyj zdrowo i bezpiecznie

Pod takim hasłem Komenda Powiatowa Policji i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zorganizowali podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego. Konkurs pod auspicjami Kuratorium Mazowieckiego i Komendy Wojewódzkiej Policji, podzielony został na dwa tematy – „Codzienna praca policjanta” (dla dzieci z klas 1 – 4) oraz „Nie – uzależnieniom” (klasy 4 - 6). Jego celem jest uświadomienie dzieciom szkodliwości zażywania narkotyków, picia alkoholu i palenia papierosów, kreowanie pozytywnego wizerunku policji, zainteresowanie problematyką policyjną. W ramach działań profilaktyczno – prewencyjnych policjanci sochaczewskiej komendy przeprowadzają także w szkołach pogadanki dotyczące tematyki poruszanej w pracach konkursowych.Z ponad stu prac, które napłynęły ze wszystkich szkół powiatu, jury wybrało...

Przyspieszyć procedury

Choć XX sesja Rady Powiatu była sesja absolutoryjną, radni skupili się przede wszystkim na problemach zadłużenia budżetu powiatu i wykonaniu zaplanowanych dochodów. Jak stwierdził starosta Józef Gołębiowski, obciążanie przez rząd samorządów coraz większymi obowiązkami, powodującymi dodatkowe wydatki, powoduje stałe zwiększanie dziury finansowej. Przykładem może być słynna „ustawa 203”, która położyła w całym kraju usługi medyczne. Podobne obawy wyraziła Zofia Andronik – Jalowska w imieniu komisji rewizyjnej oraz radni. Cezary Pomarański podkreślał, że rada musiała w ubiegłym roku dokonywać korekt budżetu. Wzrosło zadłużenie, które osiągnęło na koniec roku 37 proc. dochodów powiatu. Jest to na razie próg bezpieczny (ustawa pozwala na zadł...

Kredyt i obligacje

Kredyt i obligacjeDwudziesta pierwsza sesja Rady Powiatu tej kadencji rozpocznie się 7 maja 2004 roku o godz. 12,oo w sali konferencyjnej starostwa powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. W programie merytorycznym przewodniczący rady Andrzej Grabarek przewidział dyskusję i podjęcie decyzji w sprawie rozdysponowania środków pozostałych z roku 2003, zaciągnięcia kredytu, emisji obligacji powiatowych oraz wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Jak zwykle sesję zakończą informacje z prac zarządu i prezydium rady, wnioski, interpelacje radnych oraz sprawy różne. Andrzej Wach

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu przyjął w dniu 22 kwietnia wnioski dotyczące uposażenia dyrektorów szkół publicznych i placówek oświatowych od 1 stycznia 2004 roku. Wynika to z decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o wyrównaniu uposażeń od początku roku. * Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak podpisali porozumienie z władzami powiatu żyrardowskiego na współfinansowanie w roku 2004 Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kosztu działań zespołu dzielą się równo między oba powiaty i wynoszą po 54.800 zł.* Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Hanna Mielcarz przedstawiła propozycję powołania w ramach ZSS szkoły zawodowej z klasami przysposabiającymi do pracy młodzież upośledzoną w stopniu umiarkowanym. Takie kształcenie specjalistyczne objęłoby trzy etapy i zapewniło...

Docenili szpital

Aktywna postawa dyrektora Szpitala Powiatowego Michała Milczarka na forum dyskusyjnym Związku Powiatów Polskich oraz wyniki finansowe osiągnie przez sochaczewski ZOZ zostały docenione także przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego został on zaproszony jako reprezentant szpitali powiatowych do dyskusji, jaka odbyła się 21 kwietnia na temat zmian zasad kontraktowania usług medycznych.Jak twierdzi dyrektor Milczarek, ze sprawozdań szpitali klinicznych wynika, że nie wykonują one ok. 20 proc. kontraktów i po przejściu z obecnego ryczałtowego systemu rozliczeń na system rzeczywisty, oparty o wykonania, istnieje groźba, że nie otrzymają one wszystkich środków, które sobie zaplanowały. Świadczy to też o podnoszeniu poziomu i zwiększającym się zaufaniu chorych do szpitali powiatowych, które w coraz większym stopniu są w stanie wykonywać usługi ...

Powiatowe dochody i wydatki

Ze sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za 2003 rok, który przyjęła Rada Powiatu na sesji w dniu 23 kwietnia wynika, że plan dochodów wynoszący po zmianach 34.887.709 zł został wykonany w kwocie 34.878.768 zł, czyli w 99,97 proc.Największą pozycję stanowiła w nich subwencja ogólna, wynosząca 23.621.722 zł, składająca się z trzech części – oświatowej (19.309.148 zł), drogowej (3.228.196 zł) i wyrównawczej (1.084.378 zł). Dochody z subwencji wzrosły o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.Kolejną pozycje dochodów stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa. Łączny plan dotacji zaplanowany początkowo na 13.098.844 zł, został w ciągu roku zmniejszony do 7.689.994 zł. Spowodowane to zostało zmniejszeniem zadań rządowych (wyjście ze struktur powiatu Komendy Powiatowej ...

Zadłużenie i współpraca

Równo o godzinie piętnastej 23 kwietnia, po czterech godzinach obrad, zakończyła się XX sesja Rady Powiatu. Najważniejszymi punktami obrad było przyjęcie sprawozdania w wykonania budżetu powiatu za rok 2003, a także udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Obydwa punkty poparło w głosowaniach 17 radnych, czworo zaś wstrzymało się od głosu. Głosów przeciwnych nie było. Najpierw jednak merytoryczne sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2003 złożył starosta Józef Gołębiowski, a skarbnik Danuta Bury przedstawiła radnym liczby i cyfry. Najwięcej dyskusji wywołały dwa problemy. Jeden to realizacja dochodów powiatu, co wiąże się z problemem sprzedaży „pól czerwonkowskich”, przyjętych do budżetu. To z kolei wymusza konieczność zaciągania kredytów dla realizacji zaplanowanych inwestycji. Zgo...

Komu flaga, komu herb

W dniu 3 maja 2002 roku Rada Powiatu przyjęła uchwałę o przyjęciu herbu i flagi powiatu sochaczewskiego. Nie określała ona jednak zasad używania powiatowych insygniów. Dlatego zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o odznakach i mundurach, na ostatniej, XX sesji radni postanowili przyjąć zasady używania tych symboli. Zgodnie z nimi, prawo używania herbu powiatu przysługuje organom powiatu, powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom. Herb może być umieszczany w szczególności w siedzibach tych organów, w ich salach posiedzeń, na fladze powiatu i pieczęci urzędowej, na pismach starosty, zarządu, przewodniczącego rady oraz materiałach promocyjnych, folderach, mapach, tablicach informacyjnych i innych. Używanie herbu powiatu sochaczewskiego przed podmioty nie wymienione w uchwale w...

Mazowsze w Sochaczewie

W dniach 4 i 5 września odbędą się w Sochaczewie Dożynki Wojewódzkie. Starosta Józef Gołębiowski, burmistrz Bogumił Czubacki i wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński otrzymali zgodę Marszałka i Wojewody Mazowieckiego na organizację ich w tym roku właśnie na terenie powiatu sochaczewskiego. W pierwszym merytorycznym posiedzeniu komitetu organizacyjnego, które odbyło się 20 kwietnia w Sali konferencyjnej starostwa, udział wzięli między innymi przedstawiciele służb Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, starostwo powiatowe z wicestarostą Marcinem Kubiakiem, urząd miejski z burmistrzem Bogumiłem Czubackim, Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Antonim Berdychowskim. Ustalono termin dożynek oraz podstawowe założenia imprezy. Przede wszystkim, w odróżnieniu od dotychczasowych, dożynki będą dwu- a nie jednodniowe,...