starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Marszałek dziękuje rolnikom

Na ręce starosty Józefa Gołębiowskiego wpłynęło pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Marszałek dziękując za zaproszenie na powiatowe dożynki pisze, że jest to uroczysty, znany od najdawniejszych czasów obrzęd wsi polskiej o charakterze dziękczynnym za szczęśliwie zebrane plony. „…Są oceną efektów całorocznej pracy, podziękowaniem za zbiory i chleb – owoc rolniczego trudu” - dodaje. „Jego wartość znają najlepiej Ci, którzy w palącym słońcu pracują na ten dar. Sypią ziarno w ziemię, a po wielu dniach zbierają je stukrotnie rozmnożone.Człowiek pracujący na roli czyta w niej, jak w otwartej księdze. Z pokorą przyjmuje ciężką rolniczą pracę, wierząc w jej sens i konieczność. Obecne czasy potrzebują nadziei, umocnienia ...

Szkoły w nowym roku

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego aneksy arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2006/2007. Ogółem takich szkół jest 34, a w 164 oddziałach uczyć się będzie 4.308 uczniów.Nie udało się w tym roku dokonać pełnego naboru do Liceum Ogólnokształcącego w Chodakowie, Liceum Profilowanego w Teresinie i Technikum Hodowli Koni w ZS RCKU, więc klasy te nie zostały ujęte w tegorocznym planie szkół. Podopiecznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest 21.866, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie 53, a w internacie ZS RCKU 14.W szkołach i placówkach pełnozatrudnionych jest 307 nauczycieli, suma nauczycieli niepełnozatrudnionych wynosi 40,38, administracja i obsługa to 124,90 etatów (podczas przejmowania s...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 21 września starosta Józef Gołębiowski przedstawił obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu. Na terenie powiatu sochaczewskiego dokonano podziału na trzy okręgi wyborcze. Okręg nr 1 obejmuje gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Rybno, a wybieranych będzie z niego 5 radnych. W okręgu nr 2 wybieranych będzie 6 radnych, a obejmuje on gminy Nowa Sucha, Sochaczew, Teresin. Okręg 3 stanowi miasto Sochaczew, z którego do Rady Powiatu zostanie wybranych 10 radnych. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, pokój nr 13, tel. 0 – 46 864 – 18 – 40. * Zarząd zatwierdził przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Marek Fergiński arkusze organizacyjne szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2006/2007. Ogółe...

Szlakiem Jagiełły

Staraniem Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego i SOS „Zamek”, przy finansowym wsparciu samorządu mazowieckiego, wydany został kolejny tomik „Wędrówek po Ziemi Sochaczewskiej”. Po wędrówkach kulinarnych i szlakach rowerowych przyszedł czas na „Wędrówki Szlakiem Jagiełły”.Tym razem, autorzy zachęcają do wyruszenia szlakiem, którym w 1410 roku król Władysław Jagiełło wiódł swoje wojsko pod Grunwald. Trasę, którą przed wiekami pokonali polscy rycerze, odtworzył historyk Jacek Górnicki. Forma, w jakiej przedstawił przemarsz wojska, jest raczej gawędą i przystępną opowieścią, niż nudnym wykładem, a czyta się to jednym tchem. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Czerwińsku, Maciej Jarosław Dąbrowa, służył swoją wiedzą o Czerwi ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 14 września starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu Powiatu wręczyli dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mirosławowi Szczepanowskiemu akt powierzenia mu obowiązków dyrektora na okres następnych pięciu lat. W uznaniu dotychczasowych zasług i celującej oceny pracy dyr. Szczepanowski został mianowany na następny okres bez obowiązku startowania w konkursie na to stanowisko. * Starosta Józef Gołębiowski przedstawił Zarządowi wniosek do wojewody mazowieckiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu użytkowania Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w dotychczasowej lokalizacji do czasu pozyskania nowej lokalizacji DPS.* Pozytywnie zaopiniowano kandydatury dyrektorów placówek na stanowiska – zastępcy dyrektora ZS RCKU ds. pedagogicznych Elżbieta Kropiak, k...

Centrum Logistyczno-Handlowe na Polach Czerwonkowskich

Postęp prac na budowie i zatrudnienie pierwszych pracowników były głównymi tematami rozmów, jakie odbyły się 12 września na terenie powstającego nowego Centrum Logistyczno – Produkcyjnego. Na spotkaniu obecni byli prezes Piotr Michalski oraz dyrektor ds. inwestycji w Europie Centralnej Wiesław Gontkiewicz z firmy Parkridge, dyrektor techniczny Cezary Zbierski oraz Grzegorz Przytulski i Krzysztof Perzyński z firmy Proctor & Gamble, Jacek Spólnik - kierownik budowy ze spółki GOLDBECK, głównego wykonawcy oraz starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz wraz z dyrektorem Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Krzysztofem Żyżyńskim. Na „Polach Czerwonkowskich” powstaje teraz pierwsza część wielkiej hali magazynowo – produkcyjnej, która przeznaczona jest dla firmy Proctor & Gamble. Zaawansowane są prace przy ci...

W Wyszogrodzie na dożynkach

Jak co roku delegacja powiatu sochaczewskiego uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych województwa mazowieckiego, które tym razem gospodarze – biskup płocki Stanisław Wielgus, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i wojewoda Tomasz Koziński zorganizowali 3 września w Wyszogrodzie.W uroczystościach wzięło udział 37 powiatów z terenu Mazowsza i 26 dekanatów diecezji płockiej. Powiat sochaczewski reprezentowali wicestarosta Stefan Grefkowicz, Sławomir Tomaszewski, przewodniczący komisji rolnictwa Rady Powiatu, jednocześnie, wraz z Waldemarem Florczakiem twórca wieńca dożynkowego, powiatowi starostowie dożynkowi Janina Sieradzka z Iłowa i Zdzisław Tomasiewicz z Koszajca (gmina Rybno). Obecni byli pracownicy wydziału promocji, swoje arcydzieła prezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółdzielni „Jutrzenka”, wyro...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 7 września starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu Powiatu podziękowali za dotychczasową długoletnią pracę i współpracę z samorządem powiatowym dyrektorce Liceum Profilowanego w Iłowie Jadwidze Jakubowskiej. Nastąpiło to w związku z przekazaniem obowiązków prowadzenia tej placówki gminie Iłów. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił wnioski dyrektorów szkół o zatrudnienie nauczycieli – emerytów. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie ich tam, gdzie w szkołach nie ma nauczycieli potrzebnych przedmiotów, najczęściej zawodowych lub specjalnych. * Jerzy Królik z Wydziału Gospodarki Mieniem poinformował, że pod koniec września mogą być ogłoszone wyniki rozmów z Urzędem Miasta, które usta...

Szkoły bez większych zmian

Powiatowi radni na sesji w dniu 8 września bez dyskusji przyjęli plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w roku szkolnym 2006/07. Ogółem w powiatowych szkołach uczyć się będzie 4.328 uczniów, w tym w klasach pierwszych – 1.349, drugich – 1.353, trzecich – 1.243 i czwartych oraz specjalnych – 383 uczniów.Najwięcej, bo 1.076 uczniów rozpoczęło 4 września naukę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzą licea - ogólnokształcące i profilowane, technikum oraz technikum uzupełniające (także dla dorosłych), szkoła zawodowa, uzupełniające liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego uczyć się będzie 1.001 uczniów, w liceach – ogó...

Maleje zadłużenie powiatu

O 8,9 proc. zmalało zadłużenie powiatu sochaczewskiego w pierwszym półroczu tego roku. Na koniec czerwca wynosi 22,58 proc. – podała na ostatniej sesji Rady Powiatu skarbnik Teresa Pawelak. Pozytywną, bez uwag opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Bez uwag i dyskusji informację przyjęli także radni, którzy 8 września zapoznali się z informacją o realizacji budżetu w I półroczu. Po wprowadzonych do czerwca zmianach planowane dochody powiatu na ten rok wynosiły 55.366.601 zł, a wykonane zostały w kwocie 34.470.382 zł, czyli w 62,2 procenta.Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 52.828.006 zł, a wykonany został w kwocie 27.040.324 zł, czyli 51,13 proc. Duży wpływ na wygląd budżetu ma oczywiście sprzedaż „Pól Czerwonkowskich”. Starosta Józef Gołębiowski, który spr...