starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Smaczki na ekranie

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie firma Sense Media - Contact produkuje cykl reportaży telewizyjnych „Smaki i smaczki Mazowsza”. Tematem ostatniego tegorocznego odcinka będą Święta Bożego Narodzenia. Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego właśnie ten ostatni odcinek nakręcony został na terenie powiatu sochaczewskiego. Jest to też w dużej mierze efekt kilkuletniego zaangażowania wydziału w promowanie wartości kulinarnych i kulturowych ziemi sochaczewskiej. Emisja programu będzie miała miejsce 21 grudnia (czwartek) o godzinie 18.55 w telewizyjnej „trójce”.

Nowi mianowani

Od 15 grudnia wzrosła w powiecie liczba nauczycieli mianowanych. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed powołanymi przez Zarząd Powiatu komisjami egzaminacyjnymi mianowania uzyskali – Dorota Gonera i Renata Firlej z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita, Marcin Szymański z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie i Katarzyna Wiśniewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Nauczycielom wypada pogratulować, a w wyniku awansu na kolejny stopień nauczycielski od stycznia wzrosną także uposażenia – średnio o ok. 300 zł brutto. Andrzej Wach

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu przyjął 14 grudnia uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006. Jest to aktualizacja zmian w poszczególnych placówkach. 1.144 zł przeznaczono w Domu Pomocy Społecznej na zakup odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Zmian dokonano także w gospodarce gruntami i nieruchomościami (1.035 zł), nadzorze budowlanym (5.503 zł), PCPR (6.100 zł na wypłatę świadczeń społecznych obejmujących wynagrodzenia dla rodzinnego pogotowia opiekuńczego), rodzinach zastępczych (4.400 zł), zakupie usług remontowych i wyposażenia (5.244 zł), Zespole Szkół Specjalnych (12.768 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (7.494 zł), Zespole Szkół Ogólnokształcących (21.400 zł). * W związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego dr Wiktora Gajdy, Zarzą...

Wigilijna sesja

W najbliższy piątek, 22 grudnia o godz. 13,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 rozpocznie się IV sesja Rady Powiatu Sochaczewskiego. Tym razem w programie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział podjęcie dwóch uchwał. Jedna dotyczy zmian w budżecie powiatu, druga ma zezwolić Zarządowi Powiatu na dalsze wydzierżawienie pomieszczeń przy ul. Chodakowskiej przychodni dla dzieci z upośledzeniem umysłowym „AGA”. Starosta Tadeusz Koryś złoży sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami, a przewodniczący Grabarek informację o działaniach podjętych od ostatniej sesji. Sesję jak zwykle zakończą interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych, a po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie opłatkowe radnych. Andrzej Wach

Radni w komisjach

Na III sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 grudnia, zakończył się proces formowania rady. Powołano komisję rewizyjną i zatwierdzono składy stałych komisji rady oraz wybrano ich przewodniczących. Do Komisji Rewizyjnej Rady weszli radni – Andrzej Chełpiński - przewodniczący, Jan Kraśniewski – zastępca, Wiesław Domagalski, Artur Papierowski i Urszula Pawlak - członkowie. Na wniosek grupy radnych zmieniona została liczba i zakres merytoryczny komisji Rady. Jak uzasadniał wicestarosta Piotr Osiecki, połączenie i utworzenie z dotychczasowych ośmiu sześciu komisji pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych. Komisję Statutowo – Regulaminową tworzą Bogdan Dobrzyński – przewodniczący, Andrzej Grabarek, Józef Gołębiowski, Urszula Pawlak i Jan Kraśniewski. W skład Komisji Budżetowej weszli Zbi...

PZD w 2006

Powiatowy Zarząd Dróg podsumował swoje prace wykonane w 2006 roku. Jak poinformował dyrektor Kazimierz Najdzik, ogółem wydano na inwestycje na drogach i mostach 2.146.343,65 złotego. Najwięcej pochłonęło zakończenie przebudowy drogi Brzozów – Iłów. W tym roku wykonano ostatnie dwa odcinki o łącznej długości 1.610 metrów, za 723.834 złote. Ze środków Mazowieckiego Programu Wsparcia pozyskano na tę inwestycję 542.876 złotych. Prawie 506 tysięcy złotych PZD wydał na dokończenie drogi Brochów – Strojec. W tym za 195 tysięcy zł położono nakładkę bitumiczną, a pozyskano na ten cel 100 tysięcy z rezerwy Ministra Finansów. 235 tysięcy kosztować będzie w tym roku zabezpieczenie antykorozyjne i wymiana pokładu na moście w Kozłowie Biskupim. Jak się okazało ju&...

Kontrakty z NFZ odroczone

Do czasu ustalenia czytelnych zasad i realnego poziomu finansowania świadczeń medycznych w 2007 roku dyrektorzy szpitali powiatowych na Mazowszu postanowili odroczyć podpisywanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ, wbrew szumnym zapowiedziom ministra zdrowia, zaproponował dyrektorom plany finansowe na rok 2007 zmniejszające wartości kontraktów o średnio ponad 5 procent w stosunku do roku 2006. A już w 2006 roku tylko przez pierwsze trzy kwartały kontrakt był taki sam, jak w roku 2005; czwarty kwartał to 10 procent mniej, niż dotychczas. Dyrektor sochaczewskiego szpitala Wiktor Gajda wraz z innymi dyrektorami Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych przyjęli uchwałę, w której wskazują, że obniżenie poziomu finansowania spowoduje wydłużenie kolejek oczekujących i pogorszy jakość udzielanych świadczeń, co w konsekwencji...

Dodatkowe pieniądze z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dodatkowo 219 tys. zł dla potrzeb niepełnosprawnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Na ostatniej sesji radni na wniosek Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych postanowili podzielić te pieniądze dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (50 tys. zł – razem w tym roku stanowi to sumę 720.700 zł), ponad 34 tysiące na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (razem 300.000 zł), 40 tysięcy na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (razem 250.000 zł), a ponad 95 tysięcy na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze (razem 495.198 zł). Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki pozostało 28 tysięcy złotych. Razem w tym roku dl...

Bez gospodarstw pomocniczych

Sejm znowelizował 7 grudnia br. ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którą do budżetu państwa zostaną włączone środki unijne. Włączenie do budżetu tych pieniędzy ma na celu ułatwienie ich wykorzystania. Wydatkami budżetu staną się wszystkie środki przeznaczane na finansowanie programów UE, co pozwoli państwu w pełni je kontrolować. Pojawią się też ułatwienia dla samorządów w pozyskiwaniu unijnych dotacji - w związku z tym powstanie m.in. nowa kategoria dotacji rozwojowych. W kolejnym etapie reformy finansów publicznych mają zostać zlikwidowane zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i samorządowe fundusze celowe. Wydatki zakładów budżetowych wyniosły w 2005 r. 9 mld zł, gospodarstw pomocniczych - ponad 2,2 mld zł, samorządowych funduszy celowych - ponad 1,8 mld zł. Wynika z tego, &...

Choinka w Internecie

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizuje „Internetową Galę Choinek” – ogólnopolski konkurs, którego celem jest popularyzacja zwyczaju wykonywania własnoręcznie ozdób choinkowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zdjęć choinki bożonarodzeniowej ubranej zgodnie z tradycjami danego regionu, przy czym wszystkie ozdoby powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu naturalnych materiałów - kolorowego papieru, bibuły, piór, wydmuszek, słomy, wikliny, trawy, ciasta, opłatków itp. Przesłać należy 4 zdjęcia prezentujące ujęcia całościowe choinki jak oraz detale, czyli zbliżenia pojedynczych zabawek zawieszonych na drzewku. Zdjęcia muszą być opatrzone opisem dotyczącym zastosowanych materiałów i tec...