starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Bezrobocie w połowie roku

Sukcesywnie, choć powoli, od początku roku spada stopa bezrobocia w województwie mazowieckim i powiecie sochaczewskim W odniesieniu do poprzedniego miesiąca bezrobocie w województwie mazowieckim spadło o 2.150 osób tj. 0,6 proc., a stopa bezrobocia wynosiła 14,4 proc. (przy średniej dla kraju 18,0 proc.)Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniały się powiaty: szydłowiecki - 38,7 proc., radomski -33,1 proc. oraz płocki 29,3 proc. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Warszawie -6,3 proc. oraz w powiatach: piaseczyńskim - 9,7 proc. oraz grójeckim - 10,0 proc.Bezrobocie spadło w 24 powiatach, z czego najwyższy spadek bezrobocia wystąpił w powiatach: grodziskim o 4,2 proc. (139 osób), lipskim o 4,1 proc. (141 osób) oraz siedleckim o 3,0 proc. (142 osoby). Wzrost bezrobocia wystąpił w 18 powiatach. Największy procentowy wzrost odnotowano w powiatach - wys...

200 dla studenta, 150 dla ucznia

Takie kwoty od września (uczniowie) lub od października tego roku studenci mogą otrzymywać w ramach programów stypendialnych „Eurostypendia – matura bez barier w roku 2005/2006” oraz „Eurostypendia – studia bez barier w roku 2005/2006”.Rada Powiatu przyjęła dwie uchwały wprowadzające w życie te programy, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Obydwa mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych umożliwiając uzyskanie świadectwa dojrzałości lub wyższego wykształcenia uczniom lub studentom z terenów wiejskich lub zagrożonych marginalizacją. Na rok 2005 przewidziano na ten cel dla studentów 12.600 zł, dla 300 uczniów 181.200 złotych. Na rok 2006 – odpowiednio 29.400 i 271.800 zł. Są to sumy wyliczone dla powiatu sochaczewskiego przez Urząd Marszałkowski. Na raz...

Wakacyjne zakupy stypendystów

Zakupy dokonane przez uczniów otrzymujących stypendia w ramach europejskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych mogą być także dokonywane w trakcie wakacji. Jak wynika z informacji Ministra Gospodarki i Pracy z 22 lipca, ponieważ rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, „dopuszcza się sytuację, aby wydatki poniesione przez uczniów na potrzeby edukacyjne w kolejnych miesiącach podlegały refundacji”. Zatem do końca sierpnia uczniowie – stypendyści roku 2004/05 mogą robić zakupy szkolne. Za wystarczające pod względem wartości dowodowej uznaje się udokumentowanie zakupu zarówno za pomocą faktury, paragonu lub biletu, co zmienia dotychczasową interpretację. Dowody zakupów należy złożyć w szkole, która będzie dokonywać ich kwalifikacji, a po sporządzeniu listy zbiorczej informować stypendystów o termini...

Można budować bez pozwolenia, czyli nowe prawo budowlane

Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do uchwalonej 17 czerwca 2005 r. nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane”. Najważniejsza z nich przewiduje, że budowa niektórych małych budynków gospodarczych, wiat i przydomowych szklarni lub oranżerii nie będzie wymagać pozwolenia, jeżeli wielkość każdej z nich nie przekroczy 25 metrów kwadratowych i nie będzie ich więcej niż dwie na każde 500 mkw. powierzchni działki. Inne poprawki wprowadziły zmiany dotyczące ustawy o drogach publicznych. Określono w nich między innymi odległości, jakie muszą być zachowane pomiędzy pasem drogowym i obiektami budowlanymi. Na przykład na terenie zabudowanym przy autostradach obiekty budowlane można będzie wznosić nie bliżej niż 30 metrów, od drogi ekspresowej odstęp musi wynosić 20 metrów, a od drogi gminnej 6 metrów. Wymagan...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia Zarząd Powiatu przyjął uchwały w sprawie :- zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;- przyjęcia oferty Związku Harcerstwa Polskiego na organizację wypoczynku letniego dla 44 dzieci z rodzin najuboższych w cenie 480 zł za jeden udział w turnusie dwutygodniowym. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował o aktualnej sytuacji i stanie technicznym mostów drogowych. Na terenie powiatu sochaczewskiego PZD zawiaduje 27 mostami, w tym 21 jest żelbetonowych, 5 stalowych i jeden tymczasowy. * Starosta zapoznał Zarząd z pismem burmistrza Sochaczewa o planowanych w ramach rewitalizacji miasta w latach 2006 – 2007 pracach modernizacyjnych i propozycji włączenia w ten zakres prac remontowych na ul. Staszica. * Powiatowe ...

Szpitalne zmiany

W ostatnich miesiącach nastąpiło ograniczenie prac poradni medycznych przy ul. Ziemowita. Jak wynika ze sprawozdania dyrektora ZOZ Michała Milczarka, przedstawionego Radzie Społecznej ZOZ i powiatowym radnym, do zbilansowania poradni potrzeba było rocznie ponad 100 tysięcy złotych. Część urządzeń, np. dwunastoletni mammograf, który wykonywał zresztą średnio jedynie 3 badania dziennie, powodował koszt ok. 130 zł za jedno badanie. Takie samo, na nowym sprzęcie, kosztuje w Skierniewicach lub Warszawie 80 zł. Kto dopłacałby różnicę w cenie ? A nowy mammograf to wydatek rzędu 300 tysięcy złotych. Co prawda, różnie samorządy te problemy rozwiązują. Na przykład Kruszwica wykupiła w tym roku w szpitalu powiatowym w Inowrocławiu usługi medyczne dla swoich mieszkańców za 250 tys. zł. Sochaczewski szpital nadal ...

Pięć milionów na mosty

Tyle zdaniem dyrektor Powiatowego Zarządu Kazimierza Najdzika potrzeba na modernizacje i remonty mostów na terenie powiatu sochaczewskiego. PZD nadzoruje 27 mostów, w tym 21 żelbetonowych, 5 stalowych i jeden tymczasowy. A ponieważ zlikwidowana została przyznawana wcześniej samorządom subwencja drogowa, pieniędzy trzeba szukać. Most, a właściwie dwa mosty przy ul. Młynarskiej (jeden szesnasto- i drugi – dziewięciometrowy), mają atest dopuszczenia do ruchu do końca tego roku, po tym czasie konieczna będzie następna ekspertyza techniczna. A tymczasem z braku chętnych nie udało się rozstrzygnąć ogłoszonego przez Zarząd Powiatu przetargu na projekt techniczny modernizacji, choć na ten cel przewidziano okrągłą sumę stu tysięcy złotych. Zarząd postanowił przystąpić do kolejnych przewidzianych ustawą „Prawo Zamó...

Dzieci z chodnika

Przez kilkanaście dni nikt z rodziny nie zainteresował się pięcioletnią dziewczynką znalezioną na chodniku w Sochaczewie, która dowieziona została w lipcu do Domu Dziecka w Giżycach. Wiele takich i podobnych zdarzeń – przekonywała Zarząd Powiatu Sochaczewskiego dyrektor Domu Krystyna Łapczyńska – świadczy o konieczności nie tylko istnienia, ale dalszego rozwoju tych usług. Także obowiązujące ustawy, w których odchodzi się od opieki instytucjonalnej na rzecz rodzin zastępczych itp., rodzą potrzebę reorganizacji już istniejącego systemu opieki (np. dom dziecka nie może przekroczyć liczby 30 wychowanków).Dlatego zaproponowała na bazie DD utworzenie placówki wielofunkcyjnej, w formie zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jego zadaniem byłoby zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom ca&#...

Szpitalna restruktuiryzacja

Ustawa z 15 kwietnia tego roku o restrukturyzacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej nakłada na szpitale obowiązek przygotowania programów redukujących ich zadłużenia. Jest to podstawa do ubiegania się o pożyczki ze skarbu państwa, która po wypełnieniu zawartych w ustawie warunków może zostać w części umorzona. Program restrukturyzacji, przygotowany przez dyrekcję sochaczewskiego szpitala, a przyjęty przez Radę Powiatu 29 czerwca, składa się dlatego z czterech głównych elementów – umorzenia zobowiązań publiczno – prawnych; redukcji zobowiązań cywilnoprawnych; zaspokojenia roszczeń pracowników z tytułu tzw. „ustawy 203” z pomocą ugód; programu zbilansowania przychodów z kosztami.Publiczno – prawne zobowiązania szpitala do prawie 90 tys. zł wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os...

Zbilansować szpital

Długa dyskusja radnych na XXXVII sesji Rady Powiatu wywołana została informacją dyrektora szpitala Michała Milczarka o zamiarach wprowadzenie programu restrukturyzacyjnego, który jest podstawowym warunkiem do ubiegania się o pożyczkę ze skarbu państwa na spłacenie zadłużeń, głównie pracowniczych. Największy, ponad 5.milionowy dług z tytułu „ustawy 203”, wymaga zawarcia ugód z pracownikami, a w ciągu 24 miesięcy wypłatę zaległych pieniędzy. Ponad 400 tysięcy rocznie będzie kosztować wzrost wynagrodzeń pracowników, którzy nie osiągnęli jeszcze minimalnej według ustawy płacy 1.073 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę koszty spłaty kredytów bankowych oraz pożyczki, podwyżek płac oraz inne, niemożliwe dziś do przewidzenia wydatki, dyrekcja przewidziała w programie p...