starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Sochaczewski dukat

Powołana zarządzeniem starosty Józefa Gołębiowskiego Kapituła konkursu Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” zebrała się 16 kwietnia. Konkurs ma na celu promowanie produktów, usług oraz inicjatyw związanych z ziemią sochaczewską.Głównym celem spotkania był wybór władz Kapituły oraz logo znaku. Przewodniczącym Kapituły został Zbigniew Tomaszewski z Mazowieckiej Izby Rolniczej, jego zastępcą Antoni Berdychowski z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach. Na sekretarza powołano Tadeusza Jaworskiego z Wydziału Promocji Starostwa. W skład Kapituły wchodzą także Mieczysław Kędzierski, prof. Kazimierz Kubiak, Marek Marcinkowski, Jadwiga Orczyk – Miziołek, Sławomir Tomaszewski, Tadeusz Szymańczak oraz Stefan Zdzisław Tymiński. Wstępnie zaakceptowano logo znaku, zgłoszone w drodz...

Rolnik w Internecie

Związek Powiatów Polskich prowadzi od czterech lat program informacyjny „Komputery z Unii Europejskiej”, mający na celu przekazywanie informacji o możliwościach zaopatrywania urzędów, instytucji i placówek oświatowych w używane, markowe komputery, które wcześniej pracowały w instytucjach finansowych krajów unijnych.Wiedza, którą przekazywano w ramach wcześniejszego programu „Polski sołtys w Unii Europejskiej” dotarła do tysięcy uczestników spotkań. Wiedza o Unii Europejskiej i problemach jej sektora rolnego powinna dotrzeć do setek tysięcy rolników. Nie jest oczywiście możliwe zgromadzenie takiej ilości uczestników konferencji. Istnieje jednak możliwość rozwiązania problemu braku informacji na wsi. Możliwość taką stwarza komputer i za jego pośrednictwem dostęp do Internetu. Na stronie www.z...

Bezrobocie już nie rośnie

To największe osiągnięcie 2003 roku – tak na ostatniej sesji Rady Powiatu twierdził Krzysztof Wasilewski – kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. Na koniec roku 2002 w urzędzie zarejestrowanych było 5.636 osób, na koniec 2003 – 5.666, a więc tylko o trzydzieści więcej. Jest to liczba bardzo mała w stosunku do przyrostu lat poprzednich, tym bardziej, że wiele osób zarejestrowało się pod koniec roku ze względu na zamiar przejścia na świadczenie przedemerytalny. Tylko w lutym 2004 r. wypłaty na ten cel wzrosły o 150 tys. zł. Dużo więcej było w ubiegłym roku ofert pracy, co świadczy o powolnym, ale jednak rozwoju.Są to jednak nieliczne z dobrych informacji. Jak się okazuje, coraz mniej osób jest uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W ubiegłym roku tylko co dziesiąty bezrobotny miał do tego prawo. Duży jest...

Od września w szkołach

Do końca kwietnia dyrekcje szkół mają obowiązek opracować szczegółową organizację zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych na rok szkolny 2004/05. Dlatego Zarząd Powiatu przyjął założenia do projektów organizacji. Liczba uczniów przyjmowanych do pierwszych klas może wynosić od 28 do 35 w oddziale. Ponieważ w tym roku gimnazja ukończy ponad 1300 absolwentów, w planie naboru przewidziano 1428 miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych. Różnica wynika z propozycji kształcenia dla dorosłych.W Zespole Szkół Ogólnokształcących w liceum zaplanowano 6 klas pierwszych ze 168 miejscami. Ustalone profile to humanistyczno – filologiczny, matematyka – fizyka – informatyka, biologia – chemia – fizyka.W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w 4 klasach liceum będzie 112 miejsc z profila...

7 milionów kapitału

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, którego członkiem – założycielem jest powiat sochaczewski, ma już na swoim koncie kapitał w wysokości prawie 7 milionów złotych. Jak informuje wicestarosta Marcin Kubak, został on zwiększony dzięki przystąpieniu do funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, reprezentującego Skarb Państwa.Pieniądze pochodzą także od samorządów terytorialnych i gospodarczych.W zmian z ułatwianie lokalnym, zwłaszcza małym i średnim, przedsiębiorcom dostępu do środków finansowych, fundusz pozyskuje następnych udziałowców. Na przykład wpłacony przez samorząd kapitał za jeden udział umożliwia korzystanie z poręczeń kredytowych do wysokości co najmniej jego sześciokrotnej wartości pr...

Turystyczna Majówka

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Bielicach organizują 22 maja 2004 r. w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach „Majówkę Turystyczną”. Impreza będzie rodzinnym piknikiem, podczas którego zostanie zaprezentowana oferta turystyczna i kulturalna powiatu sochaczewskiego. Oprócz mieszkańców naszego powiatu spodziewamy się również gości z Warszawy.Gości na miejsce dowiezie bezpłatnie zabytkowa kolejka, a w Tułowicach będą zorganizowane wycieczki po Puszczy Kampinoskiej, wycieczka po gminie Brochów, gry i zabawy dla dzieci, ognisko z udziałem występów kapel ludowych, miejskich i dixilandowych.Pragnieniem organizatorów jest, aby podczas pikniku zaprezentowały się gminy, ośrodki kultury, twórcy ludowi, artyści. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowane zostanie bezpłatne miejsce wys...

Sesja absolutoryjna

Dwudziesta sesja Rady Powiatu rozpocznie się 23 kwietnia o godz. 12,oo w sali konferencyjnej starostwa przy ul. Piłsudskiego 65. Najważniejszym punktem obrad będzie dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2003 wraz ze sprawozdaniami jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa. Wynikiem dyskusji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi. Głosowanie poprzedzą opinie komisji rewizyjnej i komisji problemowych rady oraz Regionalnej Izby ObrachunkowejOprócz tego radni ustalą zasady używania flagi i herbu Powiatu Sochaczewskiego i podejmą decyzje o zmianach w budżecie powiatu na rok 2004.Sesję zakończą, jak zwykle, informacje z prac Zarządu, Prezydium Rady oraz wnioski, zapytania i interpelacje radnych.Andrzej Wach

PROGRAM XI Mazowieckich Targów Rolnych i Przedsiębiorczości – Sochaczew, 25 kwietnia 2004 r.

9.00 – rozpoczęcie Targów10.00 UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW I OGŁOSZENIE KONKURSU „HIT TARGÓW”10.15 – 16.00 koncerty: Andrzeja Rosiewicza, Dixiland Friends, kapeli Józka Boruli konkursy dla dzieci i dorosłych: Radia Fama, Expressu Sochaczewskiego i Muratora, WODR, Mazowieckiej Izby Rolniczej, Poczty Polskiej dla smakoszy - golonka po sochaczewskuW tym roku wręczone zostaną puchary: Starosty Sochaczewskiego Hit Targów – za najlepszy produkt – głosowanie publiczności Mazowieckiej Izby Rolniczej – za najlepsze stoisko wystawiennicze – głosowanie publiczności Przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI w Teresinie – za najlepsze stoisko wystawiennicze – wybór komisjiPrezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej – za najlepszą wystawę firmy z terenu powiatu sochaczewskiego...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu przyjął w dniu 8 kwietnia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004.* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił plan inwestycji drogowych na rok 2004. Zarząd postanowił w pierwszej kolejności skupić się na przygotowaniu dokumentacji na drogi chodniki oraz opracowanie wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych. Musi to być powiązane ze strategią rozwoju drogownictwa na terenie powiatu na najbliższe kilka lat. Ze względu na ograniczoną ilość pieniędzy w pierwszej kolejności będą rozpatrywane potrzeby ogólnych inwestycji powiatu, zaś zamierzenia gminne po uzgodnieniach w zależności od wkładu poszczególnych samorządów w budowy i ich przygotowanie. * Została podjęta decyzja odnośnie budowy mostu na rzece Utracie w ciągu ulicy Młynarskiej. Odbudow...

Wielkanocne Baby

Czwartego kwietnia, po raz drugi w warszawskim hotelu „Gromada”zorganizowany został II Ogólnopolski Piknik Turystyczny „Wielkanocne Baby”. W ramach Pikniku swój stół wielkanocny zaprezentował także powiat sochaczewski. Przygotowana przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego i Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach wystawa sochaczewskich produktów cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, także ministra rolnictwa Wojciecha Olejniczaka i znanego satyryka Tadeusza Drozdy. Fragmenty z tej imprezy można było także obejrzeć i usłyszeć na antenie ogólnopolskich mediów.A na stole znalazły się wyroby iłowskiego Zakładu Przetwórstwa Spożywczego „Mazowsze” Ireny Zientary i Jerzego Jakubowskiego, Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Marka Kłoszewskiego z Kuznocina, sochaczewskiej PSS SPOŁEM z ...