starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Zobacz i kup - pola czerwonkowskie

Wszystkie metody są dobre – doszedł do wniosku Zarząd Powiatu szukając chętnych do inwestowania na „polach czerwonkowskich”. 54. hektarowa działka leżąca w centrum miasta, w stosunku do której Rada Miejska we wrześniu ub.r. rozpoczęła procedurę zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego, nadal, pomimo wielu dotychczasowych prób i wcześniejszych propozycji, nie ma jeszcze kandydata na zakup. Dlatego oprócz ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i na wielu stronach internetowych, postanowiono na polach, przy skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Olimpijską postawić tablicę ogłoszeniową, informującą w języku angielskim i niemieckim o możliwych do zagospodarowania terenach. Będzie to co prawda możliwe dopiero po zmianie planu przez miejskich radnych i przeznaczeniu pól pod zabudowę przemysłowa i usługową, ale im szybciej, tym l...

Ustalony termin dożynek

Ustalony termin dożynekStarosta Józef Gołębiowski, burmistrz Bogumił Czubacki i wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński otrzymali zgodę na organizację w tym roku na terenie powiatu sochaczewskiego Dożynek Wojewódzkich. Jak poinformował Adam Lemiesz, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego, który jest członkiem komitetu organizacyjnego dożynek, odbędą się one w dniach 3 – 4 września w Sochaczewie. Na pierwszym spotkaniu komitetu omówione i rozdzielone zostały podstawowe zadania stojące przed organizatorami. Powiat sochaczewski będzie więc pierwszym organizatorem mazowieckich dożynek już w Unii Europejskiej.aw

Szlakiem Jagiełły

Szlakiem JagiełłyWydział Promocji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. byli organizatorami spotkania poświęconego opracowaniu audytu turystycznego powiatu sochaczewskiego. Spotkanie odbyło się 1 kwietnia i miało charakter warsztatów, w których wzięli udział dyrektorzy muzeów z terenu powiatu sochaczewskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, gminy Młodzieszyn, Kampinoskiego Parku Narodowego, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Bielicach i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Głównym celem dyskusji było zapoznanie się z oczekiwaniami samorządów oraz instytucji związanych z turystyką co do rozwoju i promocji turystyki powiatu sochaczewskiego. Kolejnym etapem pracy przy opracowaniu audytu turystycznego będzie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z walorami kulturowymi, historycznymi i ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu –„Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego w roku 2003”. Projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem skierowany zostanie celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej i wszystkich komisji problemowych Rady Powiatu. Sprawozdanie musi być zgodnie z ustawą rozpatrzone przez radnych najpóźniej do końca kwietnia. Na tej samej sesji Rada Powiatu będzie także rozpatrywać udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2003.* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie corocznie występuje z wnioskiem o przyznanie środków na poradnictwo rodzinne. W tym roku program dotyczy profilaktyki dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Koszty programu wyniosą około 27 tys. zł. Zarząd przyjął propozycję złożenia ...

Ambitne cele powiatowego szpitala

Ambitne cele powiatowego szpitalaGłównym tematem posiedzenia Rady Społecznej ZOZ, które odbyło się 29 marca, było przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego za rok 2003 oraz planu rzeczowo – finansowego na rok 2004. Jak poinformował dyrektor Michał Milczarek, w roku 2003 szpital osiągnął przychody w wysokości 28.575.894 złotych, natomiast koszty wyniosły 27.930.162 zł. Wynik finansowy to pierwszy od wielu lat zysk, wynoszący wg danych na dzień 12 lutego 645.731 zł.Przychody to głównie sprzedaż usług medycznych do Kas Chorych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Niepublicznych ZOZ, innych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych – 25.459.144 zł. Pozostałe pieniądze pochodzą z innych źródeł, w tym 1.879.561 zł za tzw. „nadwykonania” usług medycznych, za które NFZ nie chce zap...

Z gimnazjum do parlamentu

Jeszcze tylko do 12 kwietnia 2004 r. zgłaszać można swój udział w II edycji konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Jest on przeznaczony dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, czyli dla uczniów wszystkich gimnazjów i szkół średnich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Szkoły zgłaszające akces do konkursu od stycznia powinny podjąć działania informacyjne dotyczące warunków polskiego członkostwa w UE, możliwości, jakie otwierają się przed społecznościami lokalnymi w związku z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii, a także roli i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Są to główne tematy tegorocznej edycji konkursu. Organizatorzy – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu mogą dostarczyć zainteresowanym konkursem szkołom materiały inform...

Misja Powiatu

Ubiegłotygodniowa sesja Rady Powiatu zdominowała powiatową tematykę, więc dopiero teraz mogę Państwu przedstawić efekty spotkanie, które odbyło się 20 marca. Przybyli na nie dyrektorzy wydziałów starostwa, podległych placówek, powiatowych instytucji i organizacji. Ponad trzydzieści osób przez ponad cztery godziny dyskutowało nad koncepcją strategii rozwoju powiatu. Spotkanie przygotowane przez Wydział Promocji oraz Fundację 4H, miało charakter warsztatów problemowych. 8 zespołów – rozwoju gospodarczego, infrastruktury, zdrowia i opieki społecznej, promocji, bezpieczeństwa, kultury i oświaty, rolnictwa i ochrony środowiska, turystyki i sportu, po zebraniu swoich wniosków określiło misję powiatu jako pierwszy etap budowy strategii. Misja określa w sposób ogólny stan idealny, do którego zmierzać będą dzi...

Lekcja samorządu

Lekcja samorząduDziałalność samorządu powiatowego była tematem spotkania uczniów klas drugich i czwartych Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie z wicestarostą Marcinem Kubiakiem i Maciejem Małeckim z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego.W czasie lekcji młodzież zapoznała się z historią powstania samorządnych gmin, powiatów i województw. Przybliżone zostały zadania i sposób finansowania powiatów oraz kierunki promocji i rozwoju gospodarczego naszego regionu. Wicestarosta Marcin Kubiak opowiedział o najważniejszych problemach, z jakimi spotyka się społeczność powiatowa. Następnie wyczerpująco odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Swoją wiedzą o samorządzie wykazali się także uczniowie, którzy mieli okazję zmierzyć się z pytaniami przygotowanymi pr...

Bank ofert dla nauczycieli

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, pod patronatem wojewody mazowieckiego Leszka Mizielińskiego został uruchomiony na stronie internetowej warszawskiego Kuratorium Oświaty „Mazowiecki Bank Ofert Pracy dla Nauczycieli”. Od marca istnieje już więc możliwość zgłaszania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych pozostających w nadzorze Mazowieckiego Kuratora Oświaty wolnych miejsc pracy dla nauczycieli oraz możliwość przeglądania zgłoszonych ofert pracy. Adres Banku to www.mazowieckie.pl/news.php?id=2373 wach

Trzy miliony na miejsca pracy

Powiatowa Rada Zatrudnienia, która obradowała 23 marca pod kierownictwem starosty Józefa Gołębiowskiego, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z działalności w roku 2003. Zostało ono przedstawione radnym na XIX sesji Rady Powiatu. Informację o aktualnej sytuacji na sochaczewskim rynku pracy przedstawił kierownik PUP Krzysztof Wasilewski.Bliskość dużych aglomeracji – Warszawy i Łodzi oraz mobilność zawodowa mieszkańców Sochaczewa powoduje, że w powiecie notuje się spadki bezrobocia wyższe niż w innych powiatach. W roku 2003 zanotowano zahamowanie wzrostu bezrobocia (z 15,1 proc w grudniu 2002 r. do 15,0 proc. w grudniu 2003 r.). Widać z tych danych, że powoli zaczyna być odczuwalny wzrost produkcji i produktu krajowego brutto. Jednak przełożenie tego na stanowiska pracy następuje dopiero po ok. 8 – 10 miesiącach, i to ...