starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Podsumowanie powiatowych inicjatyw

Dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Adam Lemiesz i Tadeusz Jaworski odebrali z rąk marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza dyplom dla starosty Józefa Gołębiowskiego za zdobycie finałowego miejsca w V edycji ogólnopolskiego konkursu „Liga Inicjatyw Powiatowych”. Konkurs organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich oraz Fundację Bankową im. L. Kronenberga, a jego celem jest inspirowanie działaczy społecznych i samorządowych do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich powiedział, że konkurs to „wielki wysiłek intelektualny wielu samorządów, lokalnych fundacji i innych organizacji pozarządowych”. Jury, któremu przewodniczył prof. Jerzy Regulski, jeden z twórców reformy samorządowej w Polsce, nie miało pro...

Szpitalne ankiety

Satysfakcja pacjentów jest jednym z najważniejszych elementów jakości opieki zdrowotnej. Opinie korzystających z usług szpitala i jego przychodni są więc cennym źródłem informacji dotyczącym poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Od grudnia ubr. na terenie szpitala, a od stycznia w przychodniach prowadzone były badania ankietowe pacjentów, a podsumowania pierwszej serii dokonała na swoim posiedzeniu Rada Społeczna ZOZ. Pacjenci oddziałów szpitalnych otrzymywali ankiety w dniu wypisu ze szpitala, zaś korzystający z usług ambulatoryjnych w trakcie rejestrowania się do poradni. Wypełniane były anonimowo i dobrowolnie oraz wrzucane do specjalnie oznakowanych skrzynek.Jak podkreślił dyrektor szpital Michał Milczarek, ankiety mogą być reprezentatywne, gdyż na 4.814 pacjentów szpitala zwróciło je 434, czyli 9 proc., a odpow...

Przyszłość DPS

Dom Pomocy Społecznej już nie pierwszy raz zaprzątał uwagę członków Zarządu Powiatu. Obecnie DPS mieści się w zabytkowym pałacyku przy ul. Gawłowskiej, będącym pod opieką konserwatora zabytków, który nie pozwala tam na żadne zmiany. Z drugiej strony kontrola wykazała, że z tego powodu nie spełnia podstawowych wymagań uprawniających do spełniania tego rodzaju usług. Brak jest np. windy, pokoje są zbyt duże (5 – 10 osobowe) schody niedogodne dla starszych osób, mało i słabo wyposażone sanitariaty itp. Spowodowało to zezwolenie na działalność DPS tylko do końca 2006 roku. Zarząd Powiatu przygotowuje się więc do wybrania jednego z kilku wariantów rozwiązania tej sytuacji. Jednym, chyba najbardziej prawdopodobnym, jest przeniesienie DPS na inne miejsce, do pomieszczeń wybudowanych lub adaptowanych ...

Cypryjczycy w Sochaczewie

Wymiana doświadczeń z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz ekonomiki rolnictwa była głównym celem wizyty w powiecie sochaczewskim przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Republiki Cypru.W czwartek 21 lipca delegacja cypryjska na czele z Vrahimisem Hadjihannas oraz przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Marcinem Rzońcą spotkała się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ze starostami Józefem Gołębiowskim oraz Stefanem Grefkowiczem. Po krótkiej prezentacji powiatu sochaczewskiego, cypryjscy goście pojechali do gospodarstwa Adama Jeznacha. Tu szczególne zainteresowanie wzbudziły nowoczesne maszyny rolnicze, przechowalnie owoców i warzyw oraz sposób zagospodarowania pól uprawnych. Istotnym elementem nawiązanej dyskusji były aspekty rolnictwa ekologicznego.Uznanie i podziw Cypryjczyków znalazł zakład przetwórstwa owocowo warzywnego VIDAN państwa Kędzierskic...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 7 lipca Zarząd Powiatu spotkał się z dyrekcjami powiatowych instytucji pomocy społecznej. PCPR reprezentowali Sylwester Szymański i Mirosława Świerczewska, Dom Pomocy Społecznej Justyna Nowak-Sobotta i Władysław Opasiak, Dom Dziecka Krystyna Łapczyńska i Wojciech Meckier. Tematem dyskusji były programy oszczędnościowe i restrukturyzacyjne placówek, wynikające z potrzeb i uwarunkowań aktualnych ustaw sejmowych. Niedługo zostanie podjęta decyzja o miejscu ewentualnego przeniesienia i budowy nowego Domu Pomocy Społecznej ze względu na zezwolenie na użytkowanie dotychczasowej siedziby jedynie do końca 2006 roku. Po przygotowaniu dodatkowych informacji Zarząd zdecyduje też o rozszerzeniu zakresu usług Domu Dziecka. * Upoważniono Ireneusza Góralczyka z Wydziału Mienia do reprezentowania Zarządu w pracach komisji przetargowej na inwes...

Spółka na lipcowej sesji

Powiatowi radni nie przyjęli na XXXVII sesji uchwały o wstąpieniu do „lotniskowej” spółki. Spółka, której głównymi elementami mają być samorządy powiatu, miasta i gminy, stawia sobie za cel doprowadzenie do budowy na terenie byłego lotniska wojskowego w Bielicach taniego portu lotniczego. Jak stwierdził starosta Józef Gołębiowski, otrzymany dwa dni przed sesją projekt uchwały Rady Powiatu, opracowany na podstawie podobnej uchwały przyjętej już przez Radę Miejską, zostanie przedstawiony na najbliższej sesji, która odbędzie się 22 lipca. Konieczne jest umieszczenie w nim innych podstaw prawnych i zasad finansowania spółki, załączenie projektu Statutu lub umowy spółki oraz zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu i komisje merytoryczne Rady Powiatu. Choć opinia prawna dotycząca utworzenia takiej spółki p...

Bezrobocie znowu w dół

O trzy dziesiąte procenta – z 16,7 do 16,4 spadła w powieciesochaczewskim stopa bezrobocia w maju tego roku. Stopa wojewódzka wyniosła 14,5 proc., krajowa 18,3 proc.Na koniec kwietnia sochaczewski PUP zarejestrował 5.123 osoby bezrobotne, na koniec maja 5.018. W tym 2.561 kobiet i 2.514 mieszkańców wsi. W końcu maja br. w powiatowych urzędach pracy całego województwa zarejestrowanych było 343.466 osób, w tym 170.137 kobiet (49,5 proc. ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do poprzedniego miesiąca bezrobocie w województwie mazowieckim spadło o 7.610 osób, czyli o 2,2 proc., (w powiecie sochaczewskim o 105 osób).Na Mazowszu dało nam to 12 miejsce. Największe bezrobocie panowało w powiatach – szydłowieckim (38,8 proc. – w kwietniu 39,4); radomskim (33,5 – 34,0 proc.) i płockim (29,8 – 30,4 proc.).Bezrobocie spadło w 41 powiatach, z czego najwyższy ...

Będzie program, będzie pożyczka

Bardzo szybko, bo już po tygodniu od podjętej 29 czerwca uchwały Rady Powiatu wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o rozpoczęciu w Szpitalu Powiatowym wdrażania programu restrukturyzacyjnego. Umożliwiło to dyrekcji podjęcie następnych kroków i w tym samym dniu, 8 lipca, dyrektor ZOZ Michał Milczarek złożył wniosek o pożyczkę ze Skarbu Państwa w wysokości 4,5 miliona złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na spłatę zadłużeń pracowniczych wynikających z tzw. „ustawy 203”, wprowadzającej w roku 2000 podwyżki dla pracowników nie wskazując źródeł ich pokrycia. Teraz, jeżeli podwyżka zostanie przyznana, to w ciągu miesiąca zostanie podpisana umowa z bankiem, a wówczas już we wrześniu można się spodziewać pierwszej transy pożyczki. W szpitalu r...

Obwodnica do poprawki

Zarówno starosta sochaczewski, jak i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w swoich postanowieniach na budowę obwodnicy postawili uznany przez Wojewodę Mazowieckiego wymóg wykonania analizy porealizacyjnej oddziaływania tej drogi na środowisko. Jak wynika z otrzymanej przez Starostwo analizy, badania akustyczne prowadzone w ciągu sześciu miesięcy 2004 roku w 39 punktach pomiarowych wykazały, że we wszystkich badanych punktach w porze dziennej przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku mają stosunkowo niewielkie znacznie, występują natomiast przekroczenia w porze nocnej. Umiarkowane – w okolicy ul. Wierzbowej, na odcinku od ul. Mareckiego do ul. Wyzwolenie i w punkcie Czerwonka Parcel. W pozostałych badanych rejonach są to wartości raczej wysokie. W takiej sytuacji wykonawcy analizy proponują zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w budynkach mieszkalnych przez zapewnienie w...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca Zarząd Powiatu zezwolił na natychmiastowe wprowadzenie na moście na Bzurze w Kozłowie Szlacheckim ograniczenia nośności do 5 ton. Wynika to z wykonywanej na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg negatywnej oceny stanu technicznego mostu. * Zarząd przyjął uchwałę o powołaniu pięciu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciel mianowanego. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował o dodatkowych pieniądzach przeznaczonych przez Radę Gminy w Teresinie na inwestycje na drogach powiatowych. Jest to 85 tysięcy na chodnik, zatokę autobusową oraz sygnalizację świetlną przy ul. Szymanowskiej w Teresinie na odcinku od Al. XX-lecia do ul. Teresińskiej, oraz 60 tysięcy na chodnik w miejscowości Maszna na drodze Paprotnia – Krubice. * Obecny na posiedzeniu ...