starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na chyba ostatnim w tej kadencji posiedzeniu w dniu 30 listopada Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Najdzika postanowił przeznaczyć 28.625 złotych na dodatkowe prace na moście w Kozłowie Biskupim. Jest to wymiana ubytków w elementach stężeń poprzecznych oraz podłużnic w stalowej konstrukcji, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem robót. 14.608 złotych kosztować będzie także antykorozyjne zabezpieczenie filarów mostu. Ponad 36 tys. zł przeznaczyć należy w przyszłym roku na wymianę górnego pokładu mostu. Dotychczasowy drewniany pokład wytrzymał już cztery lata. * Dyrektor Najdzik omówił tegoroczny zimowy plan utrzymania dróg powiatowych. Praktycznie nie różni się od ubiegłorocznego, choć w ekstremalnych przypadkach trzeba będzie wzi...

Szkolenie dla rolników za darmo

Rolnicy, domownicy oraz osoby zatrudnione w rolnictwie, które poszukują zatrudnienia poza rolnictwem i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, mogą teraz wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu „E-handlowiec – nowy zawód, nowe możliwości”. Szkolenie to ma na celu nauczyć osoby odchodzące z rolnictwa zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu, co zwiększy ich szanse na znalezienie pracy lub na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.W czasie kursu uczestnicy zapoznają się z nowym zawodem e-handlowca. Tematyka wykładów i warsztatów obejmuje m.in. zasady e-handlu, podstawy obsługi komputera, marketing w Internecie, załatwianie formalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS, rozliczenia finansowe, logistykę, reklamę i handel zagraniczny.Organizatorzy, czyli warszawski Instytut Audytu i Ewaluac...

Sochaczewskie stoły wigilijne

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego oraz hotel „Chopin” w Sochaczewie organizują 17 grudnia pierwszą prezentację „Sochaczewskie stoły wigilijne”. Będzie to wystawa połączona z pokazami kulinarnymi i degustacją świątecznych potraw. Drugą część wystawy stanowić będą rękodzieła artystyczne twórców ludowych ziemi sochaczewskiej.Wydarzeniem specjalnym imprezy będzie bożonarodzeniowy występ sochaczewskiej orkiestry kameralnej „Camerata Mazovia” pod kierownictwem Artura Komorowskiego. Organizatorzy zapraszają producentów żywności, gospodynie domowe, twórców ludowych do wzięcia udziału w świątecznej imprezie i zapewniają bezpłatne miejsca wystawiennicze. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Promocji w pokoju nr 22 lub 23 starostwa przy ul. Piłsudskiego 65, tel. nr 864 –...

Radny albo urzędnik

Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła opinię, że zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, starostwa powiatowego i urzędu marszałkowskiego, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej danej jednostki samorządowej. Osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny na okres piastowania przez nią mandatu radnego.Zgodnie z nowelizacją ustaw ustrojowych o samorządach (gminnym, powiatowym i województwa) z 2005 roku, każdy radny zobowiązany jest w określonych terminach składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilno – prawnych zawar...

Andrzej Grabarek ponownie przewodniczącym

Na kolejną kadencję wybrali na przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabarka radni podczas I sesji, która odbyła się 27 listopada. I był to jedyny wybór, jakiego dokonali radni. Pozostałe stanowiska mają być obsadzone podczas następnej sesji, która zaplanowana została na dzień 6 grudnia.Pierwszą sesję prowadził do momentu wyboru Andrzeja Grabarka radny - senior Andrzej Chełpiński. Przywitał przybyłych na sesję gości, m.in. wicewojewodę Cezarego Pomarańskiego, radnego Sejmiku Mazowieckiego Jerzego Krupę, burmistrza Bogumiła Czubackiego, wójtów gmin powiatu. Radni złożyli ślubowanie – „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty s...

Bezpieczne drogi

PKN ORLEN S.A. wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” są organizatorami ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Drogi” na najciekawszą i najskuteczniejszą inicjatywę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.Konkurs jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Ideą organizatorów jest inspirowanie, pomoc w realizacji i nagradzanie najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach.Ogólna pula nagród przewidzianych w tegorocznej edycji konkursu wyniesie 500 tys. zł, a zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do końca 2006 roku.Wi...

A może i u nas ?

W Strzelcach Opolskich pojawiły się na ulicach nowe tablice – pod nazwą ulicy jest tablica z nazwą zarządcy, który jest odpowiedzialny za zarządzanie poszczególnymi drogami. Do tej pory był problem z tłumaczeniem mieszkańcom, dlaczego któraś z dróg i ulic nie jest remontowana, odśnieżana lub oczyszczana. Na terenie powiatu sochaczewskiego jest wiele kategorii dróg – osiedlowych, gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Przeciętny użytkownik ulicy gubi się więc adresując najczęściej epitety. Ponieważ pomogłoby to także w odzyskiwaniu straconych przez kierowców pieniędzy, a przez pieszych zdrowia, społeczny koszt wyłożonych na ten cel środków powinien się szybko zwrócić. Tym bardziej, że każdy zarządca poczuje się odpowiedzialny za swój odcinek podlegając co...

Ziarno rzucone do duszy

Uroczystości obchodów tegorocznego Dnia Pracownika Socjalnego w powiecie sochaczewskim odbyły się 23 listopada w osiemnastowiecznym pałacu Suskich w Giżycach, gdzie mieści się Dom Dziecka. Zgromadzonych gości – przedstawicieli gminnych i miejskiego ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, władz gminy Iłów i proboszcza parafii w Giżycach przywitał dyrektor PCPR Sylwester Szymański. Mówił o konieczności rozumienia drugiego człowieka, tolerancyjności, wrażliwości na krzywdę i potrzeby ludzkie, solidaryzowania się z ludźmi cierpiącymi i potrzebującymi. Cechy tym ważniejsze w dniach śląskiej tragedii. Ustawowy Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrze...

PZD przed zimą

Choć aura na szczęście na razie wielką zima nas nie straszy, w Powiatowym Zarządzie Dróg wszystko przygotowane jest na pierwsze śnieżne ataki. Zamówiono pierwsze tysiąc ton mieszanki (200 ton soli, 800 ton piasku), a jak poinformował dyrektor PZD w Sochaczewie Kazimierz Najdzik, przygotowany został plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/07. W tym roku spośród 260 km dróg do zimowego utrzymania przeznaczonych zostało 163 km. Nie planuje się zimowego utrzymania następujących dróg (lub ich odcinków) – Młodzieszyn - Mistrzewice, Stefanów – Witkowice, Rybno – Sochaczew, Koszajec - Konstantynów, Kozłów Biskupi – Kęszyce, Sochaczew – Dębówka – Zielonka, Szczytno - Chrzczany - Skotniki, Gradów – Jeżówka - Strugi, obejście miejscowości Skotniki, Seroki – Kaski, Leon...

DPS do 2009 roku

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, którą rząd przyjął 14 listopada, zakłada wydłużenie do 2009 r. terminu dostosowania domów pomocy społecznej (DPS) i placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych standardów. Spośród 795 domów pomocy społecznej (w placówkach w całym kraju przebywa ok. 80 tys. osób) blisko 200 nie osiągnęło wymaganych standardów, które dotyczą m.in. powierzchni, przypadającej na jednego pensjonariusza, liczby personelu, przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowania wind w każdym ośrodku itp. Jest to między innymi efekt protestów samorządów lokalnych, którym narzucono termin poprawy warunków pobytu pensjonariuszy, nie wspomagając samorządów żadnymi pieniędzmi na ten cel. Także Zarząd Powiatu, którego również ten proble...