starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Siedem tysięcy na równanie szans

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła rozpoczęcie nowego programu dotacyjnego „Równać Szanse 2006 – Regionalny Program Grantowy”. Jego celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku 13 – 19 lat, mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, m.in. poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia p...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia Zarząd przyjął uchwały w sprawie powierzenia od 1 września tego roku na okres pięciu lat stanowisk dyrektorów w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. W wyniku konkursów zostali nimi – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Jolanta Kulpa – Szczepaniak; w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Dorota Klawenek; w Zespole Szkół Specjalnych – Hanna Milcarz; w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie – Joanna Kamińska. W najbliższym czasie obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina powierzone zostaną ponownie Mirosławowi Szczepanowskiemu. Na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu odbędzie się spotkanie z dyrektorami i wręczenie aktów powierzenia stanowisk.* Zarząd przyjął przeds...

Powstaje strefa

Starosta Józef Gołębiowski wszczął z urzędu oficjalne postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do sporządzenia i przedłożenia staroście przeglądu ekologicznego obwodnicy Sochaczewa w ciągu drogi krajowej nr 2. Celem tego jest utworzenie w części terenów przy obwodnicy obszaru ograniczonego użytkowania, który daje prawo lub umożliwia jego mieszkańcom do dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia od zarządcy drogi za doznawane z tego powodu uciążliwości.Aktualne przepisy stanowią, że w stosunku do naszej obwodnicy należy ona do starosty, na terenie którego taka droga przebiega. Dotychczas było to w gestii wojewody mazowieckiego, a zostało potwierdzone postanowieniem wojewody przesłanym staroście w dniu 14 lipca 2006 roku.W związku z otrzymaniem takich ...

Nowe dęby w Granicy

Kolejny już raz 20 sierpnia o godz. 16,30 rozpoczną się uroczystości sadzenia dębów w Alei Trzeciego Tysiąclecia w Granicy k. Kampinosu. Tym razem młode dęby poświęcone zostaną postaciom św. Maksymiliana Marii Kolbe (tę sadzonkę posadzi o. Stanisław Piętka, gwardian Zakonu Franciszkanów w Niepokalanowie), ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – prymasa Tysiąclecia (sadzić będą arcybiskup senior Kazimierz Majdański i biskup senior Ignacy Jeż) oraz Ojca Świętego Jana Pawła II (biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski). Aleja Trzeciego Tysiąclecia została wybrana jako jedno z miejsc w Polsce, gdzie odbędzie się uroczyste sadzenie „Dębu Papieskiego”. Sadzonka dębu szypułkowego „Jan Paweł II” oznaczona numerem 505 wyhodowana została z żołędzi zebranych w 2003 roku z najstarsze...

Powiat i cztery pory roku

Już w lutym Wydziały Promocji i Rozwoju oraz Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłosiły nowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna - Powiat sochaczewski w przekroju czterech pór roku”. Na przełomie lata i jesieni przypominamy, że konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowań tą formą sztuki oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającego nas świata, budowanie pozytywnego wizerunku ziemi sochaczewskiej, utrwalanie lokalnych więzi społecznych i patriotycznych.Konkurs przebiega w trzech kategoriach tematycznych - ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze; architektura zabytkowa (dwory, pałace, architektura sakralna itp.) oraz zabytki techniki.Fotografie mogą posiadać dowolny wymiar i kolor. Powinny obrazować obszar powiatu sochaczewskiego. Ka&...

Archiwum pamięci

Zbliża się nowy rok szkolny. Pomocą dla nauczycieli, zwłaszcza historii, może być informacja, że dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich zrealizowało projekt 'AUSCHWITZ. MEMENTO - archiwum multimedialne'. Na stronie internetowej www.chsro.interial.pl można znaleźć materiały pomocne w nauczaniu o KL Auschwitz i martyrologii Polaków (www.chsro.interial.pl/index.php?pokaz=memento). Z archiwum ChSRO mogą skorzystać także szkoły wyższe, placówki kulturalno-oświatowe, muzea, biblioteki.Na nośnikach cyfrowych zarejestrowane zostało 20 relacji byłych więźniów niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. W archiwum ChSRO zgromadzono ponad 50 godzin nagrań filmowych i dźwiękowych, pół tysiąca stron relacji tekstowych oraz bogaty materiał ikonograficzny. Wszystkie relacje ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia starosta Józef Gołębiowski złożył gratulacje dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina Mirosławowi Szczepanowskiemu. Sochaczewska szkoła jako jedna z nielicznych w kraju uzyskała 100. procentowy wynik zdanych przez uczniów egzaminów dojrzałości, co jest tym ważniejsze, że tegoroczne wyniki zaliczonych matur oscylowały wokół 80 procent.* Dyrektor Szczepanowski przedstawił potrzeby niezbędnych inwestycji i remontów do wykonania na terenie ZSO. Wśród nich znalazło się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy i adaptacji istniejących pomieszczeń na szatnie uczniowskie oraz termomodernizacji głównego budynku szkoły; dokonanie przebudowy głównego wejścia do szkoły wraz z naświetleniem; wymiona zużytych i wypadających okie...

Starosta tworzy strefę wzdłuż obwodnicy

Zapewne wszyscy wiedzą o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymując od wojewody mazowieckiego pozwolenie na budowę obwodnicy, została zobowiązana do wykonania w ciągu dwunastu miesięcy od oddania obwodnicy do użytkowania, analizy porealizacyjnej dotyczącej oddziaływania akustycznego na środowisko.Generalna Dyrekcja taka analizę wykonała, i przekazała ją wojewodzie mazowieckiemu w czerwcu 2005 roku. Wojewoda powyższą analizę przesłał do wiadomości staroście sochaczewskiemu Józefowi Gołębiowskiemu.Strefa ograniczonego użytkowania to obszar, który daje prawo lub umożliwia jego mieszkańcom do dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia od zarządcy drogi za doznawane z tego powodu uciążliwości.W tym czasie przepisy stanowiły tak, że kompetencje do utworzenia takich stref miał wojewoda, na...

Humus dla mieszkańców

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu powiatu dyrektor Wydziału Mienia Krzysztof Żyżyński przekazał informacje o aktualnym stanie prac na „polach czerwonkowskich”. Zgodnie z założeniami inwestycji, zbierana z pól 40. centymetrowa warstwa humusu układana jest na dwie pryzmy dla powiatu i miasta. Po zakończeniu tej fazy robót, planowanej na koniec września, oraz oszacowaniu ilościowym i jakościowym humusu przez kwalifikowanego geodetę, zostanie on rozdysponowany zgodnie ze złożonymi do Urzędu Miasta (dla mieszkańców Sochaczewa) oraz Starostwa Powiatowego (dla mieszkańców gmin powiatu) podaniami. Część może zostać wykorzystana dla potrzeb rekultywacji byłego wysypiska śmieci w Kuznocinie. Powiat i miasto opracują wspólne zasady zbywania ziemi, jednakowe dla wszystkich. Z wstępnych obliczeń wynika, że szacowana ilość z...

Pojazdy pod kontrolą

W związku z licznymi pytaniami i telefonami, kierowanymi do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, starosta Józef Gołębiowski polecił przygotowanie aktualnej listy stacji kontroli pojazdów oraz zakresu ich uprawnień. Na trenie powiatu sochaczewskiego do przeprowadzania badań okresowych pojazdów upoważnione są następujące stacje diagnostyczne - „AUTO – MOTO CENTRUM” E. Gęgniewicz, K. Włodarska, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Teresin, ul. Topołowa 75 oraz Iłów, ul. Płocka 3 A; Spółdzielnia Pracy Mechaników „METALOWIEC” Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Sochaczew, ul. Kusocińskiego 1 (ABCDTE/cdef); „AUTO - WIS” Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sochaczew, ul. Wyszogrodzka 14; „AST” Grzegorowski i Spółka Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sochaczew, Al. 600-lecia 57 A; P.H...