starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Milion trzysta dla niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych poświęcone było przyjęciu projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącego podziału przyznanych w tym roku powiatowi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pieniędzy. Na rok 2004 stanowi to kwotę 1.328.929 zł. Jest to trochę więcej niż w roku ubiegłym, ale głównie spowodowane zwiększeniem przez PFRON liczby miejsc dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Po bezpośrednich rozmowach i interwencjach starosty Józefa Gołębiowskiego zwiększono je z 40 do 45.Rada pozytywnie zaopiniowała podział tych pieniędzy na następujące zadania (obejmujące jedynie osoby niepełnosprawne): udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej – 50 tys. zł; udzielanie dofinansowania w wysokości do 50 proc. opr...

500 zł za logo

500 zł za logoWydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłasza konkurs na wykonanie logo Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Godło promocyjne będzie przyznawane przez Kapitułę towarom, usługom oraz inicjatywom ważnym społecznie, które poprzez swoją jakość i znaczenie będą promowały gospodarcze i społeczne osiągnięcia powiatu sochaczewskiego: miasta oraz gmin. Przesłaniem idei funkcjonowania Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” jest promocja produktów pochodzących z terenu powiatu sochaczewskiego, będących wizytówką gospodarczą naszego powiatu. Z założenia ma to być dwustronna promocja: powiatu przez produkt lokalny i produktu z pomocą powiatu. Sochaczewski Znak Promocyjny będzie przyznawany najlepszym produktom, usługom i inicjatywom, które związane są z terenem Ziemi S...

Wnioski do końca marca

Tylko do 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programowych „Pegaz” i „Komputer dla Homera” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu, sprzętu komputerowego i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Adresatami ich są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu ruchu, posiadające prawo jazdy (samochód). Te same osoby oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, mogą kupić sprzęt komputerowy. Wózek może kupić z dopłatą osoba pełnoletnia posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawo...

Oświatowe plany

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sochaczewski spotkali się z wicestarostą Marcinem Kubiakiem i dyrektorem Wydziału Oświaty Markiem Fergińskim. Głównym tematem były plany oświatowe na rok 2004. Budżet oświaty wynosi w tym roku 21.091.259 zł, a podzielono go następująco: wynagrodzenia – 11.996.100 zł (wzrost o 7,1 proc.); zakup materiałów i wyposażenia - 1.155.300 zł (poziom z roku 2003), dofinansowanie doskonalenia nauczycieli – 104.000 zł; specjalny fundusz nagród – 138.400 zł; fundusz stypendialny – 20.400 zł (od 1.09 do 31.12.2004), fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 25.800 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów – 64.000 zł; dodatki i premie dla opiekunów praktyk – 10.000 zł. Plan inwestycji, które finansowane bę...

Powiaty na tak

Pomysł Józefa Oleksego, który zaproponował likwidację administracji powiatowych, wywołała falę dyskusji. Telewizja TVN przeprowadziła 27 lutego ankietę wśród telewidzów, którzy mieli odpowiedzieć na pytanie „czy jesteś za likwidacją powiatów”. Wyniki - za likwidacją 44,46 proc., przeciw likwidacji – 55,54 proc. Nie są to wyniki jednoznaczne, a wyłania się kilka koncepcji zmian strukturalnych kraju. Najrozsądniejszą jest chyba propozycja Marka Borowskiego, aby w pierwszym etapie połączyć powiaty grodzkie i ziemskie, a następnie przeprowadzić symulację kosztów i likwidować lub przyłączyć do mocniejszych te powiaty, które praktycznie cały swój budżet przeznaczają tylko na konsumpcję. W powiecie sochaczewskim utrzymanie starostwa to w tym roku niecałe 16 procent budżetu. aw

Na nowe miejsca pracy

Na nowe miejsca pracyPrzyjęcie zmian w umowie Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych było głównym celem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się w Warszawie. Powiat sochaczewski, jako jednego z założycieli Funduszu, reprezentował wicestarosta Marcin Kubiak. Zgromadzenie zwołano w związku z akcesją do spółki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kapitał założycielski spółki zwiększył się przez to o 2 miliony złotych i wynosi teraz 7 milionów. Pozwala to na udzielanie od marca tego roku poręczania kredytów do wysokości 300.000 złotych.Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych powstał dzięki finansowemu wsparciu samorządów z województwa mazowieckiego. Ma na celu przełamywanie barier finansowych, jakie napotykają tworzący i rozwijający ma&#...

Uroczystość na trzy razy

Obchody setnej rocznicy powstania szpitala powiatowego w Sochaczewie, które odbyły się 5 marca, organizatorzy – Wydziały Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego oraz ZOZ w Sochaczewie, podzielili na trzy części.W pierwszej w kościele p.w. św. Wawrzyńca odbyła się msza święta w intencji pracowników służby zdrowia. Druga część rozpoczęła się o godzinie 12 w szpitalu. Odsłonięta została tablica pamiątkowa, na której uwieczniono dostojną rocznicę oraz powrót do nadanego szpitalowi przed II wojną imienia św. Józefa. Tablica zawiera także misję szpitala – „Jesteśmy zawsze gotowi pospieszyć z pomocą w potrzebie. Bezpieczeństwo i marka szpitala są naszą dumą”. Za przybycie i pomoc w pracy sochaczewskiej służby zdrowia dziękowali starosta Józef Gołębiows...

Harmonogram BZURA PLUS

Harmonogram najbliższych zadań ustalili przedstawiciele powiatów, które zgłosiły swój akces do udziału w Programie BZURA – PLUS. Wicestarosta Marcin Kubiak podsumował dotychczasowe działania. Do Programu przystąpiło 19 samorządów z dorzecza Bzury i zachodniego Mazowsza. Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak podpisali porozumienie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie współpracy w realizacji Programu, złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pieniądze na jego opracowanie.Obecny na spotkaniu wicestarosta skierniewicki Marian Stasiak podkreślił, że dzięki aktywnemu udziałowi powiatu sochaczewskiego w pracach Programu BZURA, który działa już na terenie województwa łódzkiego, można uniknąć wielu błędów i przyspieszyć cał...

Obradował Zarząd Powiatu

* W posiedzeniu Zarządu w dn. 26.02 wziął udział przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, który przedstawił wnioski radnych dotyczące ustalenia harmonogramu pracy Rady na rok 2004. W planie posiedzeń przewidziano m.in. tematy – aktualnej sytuacji szpitala powiatowego; przygotowaniu powiatu do wejścia do Unii Europejskiej; informację o stanie kultury i sportu; informację o stanie dróg i infrastruktury drogowej. Starosta Józef Gołębiowski zaproponował także dyskusję nad rozwiązywaniem problemów bezrobocia oraz formami działania władz powiatowych w tym zakresie. * Zarząd zaakceptował koncepcję rozbudowy Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza przedstawioną przez zastępcę dyrektora Wydziału Mienia Krzysztofa Żyżyńskiego, oraz polecił przygotowanie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu dokumentacji technicznej ro...

Sochaczewski dukat

W ramach Komitetu Organizacyjnego Targów Rolnych i Przedsiębiorczości, które w tym roku odbędą się 25 kwietnia, został powołany Zespół Produktu Regionalnego i Lokalnego. 23 lutego odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Znaku Promocyjnego, przygotowane przez Wydział Promocji Starostwa Powiatowego. Poświęcone zostało przygotowaniu regulaminu przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym oraz samego znaku. Biorąc pod uwagę, że prace te są efektem styczniowej inicjatywy, tempo jest zawrotne. Po dyskusji, w której ścierało się kilka koncepcji samej nazwy znaku promocyjnego, przyjęto w głosowaniu jedną z kilku propozycji Zdzisława Tymińskiego – „Sochaczewski Dukat”. Ogłoszony zostanie konkurs na logo Znaku. Postanowiono także zgłosić powiatową inicjatywę do Krajowej Izby Produktu ...