starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Wydłużyć DPS

Problem podnoszenia standardów w Domach Pomocy Społecznej, który narzuciła samorządom ustawa z 2004 roku, był tematem dyskusji mazowieckich starostów na czerwcowym Konwencie. Zgodnie z ustawą, domy pomocy społecznej, które nie osiągają wymaganych standardów, są obowiązane do opracowania programów naprawczych i ich realizacji do końca 2006 roku. Podobnie jest z sochaczewskim DPS-em, mieszczącym się w zabytkowym, a więc niemożliwym do standaryzacji pałacyku.Starostowie postanowili zwrócić się z wnioskiem do władz RP o wydłużenie o dwa lata, czyli do końca 2008 roku, terminu realizacji programów naprawczych.Zwrócili przy tym uwagę na to, że ustawodawca, nakładając na powiaty ten obowiązek, nie zapewnił środków finansowych na jego realizację, co spowodowało, ze duża część z nich nie jest ...

Warsztaty zamiast gospodarstwa

Do takich wniosków doszli powiatowi radni, którzy na ostatniej sesji zastanawiali nad dalszym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chodziło zwłaszcza o formy dalszej egzystencji szkolnego internatu i Gospodarstwa Pomocniczego. Dyrektor CKU Dariusz Miłkowski, przedstawiając pracę i osiągnięcia szkoły podkreślał fakt pełnego naboru do pierwszych klas liceum i technikum ( po 5) oraz uzupełniającego liceum i technikum dla dorosłych. Jedynym niewypałem okazało się Technikum Hodowli Koni, do którego zgłosiło się tylko 4 chętnych.Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy CKU złożył wniosek o likwidację gospodarstwa, bowiem nie jest ono w stanie nadal się samofinansować. Najpilniejsze koszty to niezapłacony podatek gruntowy, bieżące pensje pracowników, odprawy z tytułu wypowiedzeń i...

Szkoły zajęte

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego o utworzenie jeszcze jednej pierwszej klasy ekonomicznej w technikum, w miejsce planowanej klasy Technikum Hodowli Koni, do której zgłosiło się tylko 8 chętnych. Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Marek Fergiński przedstawił 29 czerwca symulację naboru do powiatowego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Do gimnazjum na 59 miejsc zgłosiło się 120 chętnych. Kwalifikowani byli uczniowie, którzy na egzaminie i z ocen na świadectwie uzyskali co najmniej 67 punktów. Ponad 95 proc. uczniów, którzy złożyli swoje kandydatury do szkół średnich, znajdzie miejsce w szkołach, które wybrali. Do zakwalifikowania pozostało 62 uczniów. Trafią na miejsca, które w szkołach pozostały jeszcze wolne, a których...

Sześć lat szkolnych inwestycji

Przy okazji informacji o funkcjonowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wicestarosta Stefan Grefkowicz zapoznał na ostatniej sesji powiatowych radnych z zestawieniem wykonanych robót budowlano – montażowych we wszystkich powiatowych placówkach oświatowych. W trakcie dwóch kadencji wydano na ten cel z pieniędzy powiatu ponad 8 milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Najwięcej zainwestowano w Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie – na budowę sali gimnastycznej i modernizację kotłowni olejowej wydano 2.480 tys. zł. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego za 1.791 tysięcy zbudowano kotłownie olejową i wyremontowano instalacje centralnego ogrzewania, wymieniono stolarkę okienną i docieplono ściany w budynku głównym, łącznikach i sali gimnastycznej. Zespó...

Pożyteczna strona

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła nową stronę internetową https://cpdpub.pwpw.pl na której można w każdej chwili sprawdzić, jaki jest postęp wykonania naszych nowych praw jazdy.System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli dokument z urzędu jest już odebrany, sprawa jego dotycząca zniknie z portalu. Po wejściu na stronę trzeba wypełnić krótką tabelę, w której podajemy tylko pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL lub, jeżeli nie mamy numeru PESEL, należy w to miejsce wpisać datę urodzenia w sześciocyfrowej formie RRMMDD, gdzie RR to rok, MM - miesiąc, DD - dzień. W przypadku podwójnych nazwisk można podać pierwsze nazwisko lub obydwa nazwiska rozdzielone myślnikiem albo spacją. Aby system mógł zidentyfikować sprawę, należy poda...

Po olej do wójta

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 do 30 września 2006 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy lub burmistrza miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 stycznia 2006 r. Wypłaty realizowane będą od 1 do 30 listopada gotówką albo przelewem na rachunek bankowy rolnika.Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udost&#...

Paszporty w nowym wydaniu

Jak poinformował dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Andrzej Skupiński, 29 czerwca w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatów podwarszawskich z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Urzędu Mazowieckiego Mirosławą Hellich. Tematem spotkania były sprawy związane z nową procedurą przyjmowania wniosków dotyczących nowych paszportów biometrycznych. Paszporty te to wymóg obowiązujący od tego roku wszystkie kraje Unii. Nowością i podstawową zmianą w paszporcie będą tzw. dane biometryczne, obejmujące m.in. inny system i wygląd zdjęcia, owal twarzy, zdjęcie tęczówki oka oraz odciśnięte linie papilarne. Podobno ma to ułatwić wjazd do krajów, które mają duże obawy przed atakami terrorystycznymi, np. USA czy Kanada. Ponieważ...

Do końca lipca

Do 31 lipca przedłużono termin składania wniosków do Konkursu Grantowego Programu „Rzeczpospolita Internetowa”. Jest to program grantowy dla gmin wiejskich. Wszystkie gminy wiejskie mogą wziąć udział w konkursie, który umożliwi dofinansowanie kilkuset lokalnych projektów kwotami od 5 000 do 50 000 zł. Nie jest wymagalny wkład własny, granty są przeznaczone na działalność społeczno-edukacyjną na wsi z wykorzystaniem Internetu, a otrzymają je Grupy Działania liczące od 5 do 30 osób, które przedstawią projekt zgodny z założeniami programu i wypełnią aplikację w Internecie na stronie www.rp-internetowa.plMożna zgłaszać projekty w trzech kategoriach tematycznych: edukacja i rozwój, nasz region, integracja i tolerancja. Dodatkowo na rzecz realizacji zwycięskich projektów przekazany zostanie sprzęt komputerowy, a...

24 mianowanych

Aż trzy dni – 3, 5 i 10 lipca trwały egzaminy na nauczycieli mianowanych z placówek oświatowych podległych powiatowi. W sumie awanse zawodowe zdobyło 24 nauczycieli ze wszystkich szkół i placówek. Najwięcej, bo pięcioro kandydatów reprezentowało Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Justyna Stępińska – historia, Marcin Stachlewski – teologia, Ewa Orlikowska i Walentyna Nowosad – język angielski oraz Artur Muchorowski – język niemiecki.Po cztery osoby były z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita (Anna Gajewska – gimnastyka korekcyjna, Iwona Głowiesa – praca z dziećmi upośledzonymi, Agnieszka Szlacheta – przyroda, Dominik Kujawa – historia i technika) oraz Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza – Magdalena Antoniak (język polski), Anna Ulicka (pedagog), Rena...

Teraz wakacje

Prawie 4.200 uczniów powiatowych szkół średnich ma zasłużone (dla ogromnej, miejmy nadzieję, większości) wakacje. Nowy rok szkolny rozpoczyna się dopiero czwartego września. Nie ma jeszcze co prawda analizy tegorocznych świadectw, ale już wiadomo, że w liceach ogólnokształcących wakacje rozpoczęło 1.469 uczniów, w liceach profilowanych 602, w technikach i szkołach zawodowych 1.774, w gimnazjach 309 i szkołach podstawowych prowadzonych przez powiat 33.W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego wolne do września ma 1.101 uczniów, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – 942, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina – 758, w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza – 639, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie – 563, w Zespole Szkół Spec...