starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Informator Samorządowy Wersja kontrastowa

Aktualności

Konkurs na logo

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłasza konkurs na wykonanie logo Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Godło promocyjne będzie przyznawane przez Kapitułę towarom, usługom oraz inicjatywom ważnym społecznie, które poprzez swoją jakość i znaczenie będą promowały gospodarcze i społeczne osiągnięcia powiatu sochaczewskiego: miasta oraz gmin. Przesłaniem idei funkcjonowania Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” jest promocja produktów pochodzących z terenu powiatu sochaczewskiego, będących wizytówką gospodarczą naszego powiatu. Z założenia ma to być dwustronna promocja: powiatu przez produkt lokalny i produktu z pomocą powiatu. Sochaczewski Znak Promocyjny będzie przyznawany najlepszym produktom, usługom i inicjatywom, które związane są z terenem Ziemi Sochaczewskiej, s...

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłeg

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96–500 Sochaczew ogłasza przetarg nieograniczony w postępowaniu o zamówienie publiczne nie poprzedzone konkursem o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 25.000 euro, z zastosowaniem postanowień zawartych w art.13a ust.2 oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr.72, poz.664; nr.113, poz.984 i nr.197, poz.1661 oraz z 2003r. nr.2, poz16; nr.130, poz.1188 i nr.165, poz.1591) na opracowanie:„ Dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku byłego internatu wraz z jego rozbudową i infrastrukturą techniczną dla potrzeb siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie, woj. mazowieckie ”Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.Termin realizacji zamówienia : według...

Obradował Zarząd Powiatu

* Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwester Szymański przedstawił w dniu 19 lutego 2004 roku projekt porozumienia z powiatem żyrardowskim w sprawie ustalenia kosztów administrowania i funkcjonowania zespołu orzekającego o niepełnosprawności. Ubiegłoroczne rozliczenia finansowe wymagają jeszcze dodatkowych ustaleń, dlatego starosta Józef Gołębiowski zaprosił na spotkanie starostę żyrardowskiego.* Wpłynęła propozycja dyrektora Domu Pomocy Społecznej dotycząca ustalenia kosztów miesięcznego utrzymania jednego mieszkańca. Na podstawie przedstawionych wyliczeń byłaby to kwota 1.806,- zł. Dla porównania analogiczny koszt w Domu Dziecka w Giżycach wynosi 1.785,- zł.Koszty DPS podwyższa między innymi fakt, iż budynek DPS nie spełnia odpowiednich warunków i standardów i nie jes...

Unijne wnioski

Metodyka opracowywania wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przedsięwzięcia kulturalne i sportowe była tematem warsztatów interaktywnych, które zorganizował 16 lutego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. Okazją było ogłoszenie roku 2004 „Europejskim Rokiem Edukacji przez Sport”, a także pojawiające się możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na te działania. Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli gmin, miasta i powiatu zajmujących się organizacją imprez i pozyskiwaniem na nie pieniędzy, a zajęcia pod hasłem „Wiedzieć – chcieć – umieć” prowadzili – Stanisław Lis – dyrektor Instytutu Współpracy z Zagranicą, oraz Lucyna Krupa z Tarnowskiej Fundacji Kultury.W takcie kilkugodzinnego spotkania omówione zostały problemy miejsca kultury i sportu w ...

Budżet rozwoju i nadziei

Tylko trochę dłużej niż dwie godziny trwały obrady XVIII sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego, która w całości poświęcona została dyskusji nad budżetem powiatu na rok 2004. Ponieważ wcześniej projekt budżetu „wałkowany” był dogłębnie na posiedzeniach komisji Rady, klubach radnych i Zarządu, po krótkiej dyskusji 18 obecnych na sesji radnych zagłosowało jednogłośnie za jego przyjęciem.Wcześniej projekt uchwały budżetowej oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił radnym Jan Aleksander Łopata, zaś Skarbnik Powiatu Danuta Bury podstawy prawne i zasady opracowania budżetu. W roku 2004 dochody powiatu ustalono na 42.526 tysięcy zł zaś wydatki na 45.208 tysięcy zł. Upoważniono jednocześnie Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papie...

Teresin agro

Wielkie powodzenie, jakim cieszyło się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Bielicach i Wydział Promocji Starostwa Powiatowego szkolenie dotyczące działań agroturystycznych, wykazało potrzebę kolejnych takich spotkań. ODR zaprasza teraz na szkolenie "Działanie na rzecz pozyskania alternatywnych źródeł dochodu - zagospodarowanie zagrody wiejskiej na potrzeby agroturystyki". Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2004 r. o godzinie 11.00 w Teresińskim Ośrodku Kultury. Przy organizacji pomocą służy także Wydział Promocji, który przekazał materiały poligraficzne i zagwarantowałpoczęstunek dla uczestników.Andrzej Wach

Seminarium o pieniądzach

W związku z wejściem od 1 stycznia 2004 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w dniu 9 lutego br. odbyło się seminarium dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Wzięli w nim także udział wicestarosta Marcin Kubiak, członek Zarządu Powiatu Janusz Ciura, a także prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej Zdzisław Tymiński, który był współorganizatorem spotkania wraz z pełnomocnikiem starosty Zbigniewem Madejem. Zajęcia prowadził kierownik Działu Realizacji Zadań Ustawowych mazowieckiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Stanisł...

Europejskie papu

Do ostatniego miejsca zapełnili salę konferencyjną Starostwa Powiatowego uczestnicy kolejnego unijnego szkolenia, które odbyło się 10 lutego. Tym razem Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Bielicach oraz Wydział Promocji Starostwa zaprosili na omówienie wymagań w zakresie produkcji i obrotu artykułami rolno – żywnościowymi obowiązujących od 1 maja 2004 r. Prawie 200 zebranych osób wysłuchało z uwagą założeń programu HACCP, które przedstawiali – kierownik Sanepidu Maria Olędzka, powiatowy lekarz weterynarii Wojciech Wojciechowski i Jadwiga Moskalewicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (z angielskiego HACCP) to europejska metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu...

Kto pomaluje „Victorię”

Na prośbę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” pragnę podać do wiadomości ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji elewacji i roboty remontowe budynków mieszkalnych przy Al. 600-lecia 42 i 42b. Termin wykonania prac do 30.04, oferty należy składać w Biurze Spółdzielni (Al. 600-lecia 44 pawilon 8) do 26 lutego 2004 r.Bliższe informacje – tel. 0 – 46 862 – 56 – 87Andrzej Wach

Powiat z certyfikatem

W dostojnych salach Galerii Porczyńskich w Warszawie 11 lutego wręczone zostały certyfikaty Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego. Jest to program pomocowy, którego zadaniem jest m.in. rozwijanie oddolnych inicjatyw gospodarczych i społecznych w gminach i powiatach, umacnianie samorządności oraz przeciwdziałanie bezrobociu. Proces rozwoju społecznego i ekonomicznego w Polsce wspiera od czasu reformy ustrojowej Departament Pracy USA. W czerwcu 2002 roku wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zainaugurował działalność Programu WMPL. Program ma na celu zapoznanie pracowników samorządu lokalnego z dodatkowymi narzędziami budowania lokalnego partnerstwa i rozwiązywania problemów związanych z ożywieniem gospodarczym; zastosowanie poznanych metod w społeczności lokalnej celem budowania partnerskich relacji pomiędzy mieszkańcami, samorządem, organizacjami i i...