starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Wyciąganie sieci

Nie koniec kombinacji w polskiej służbie zdrowia. Jak obiecywał minister Religa, w grudniu miała powstać sieć 500 szpitali publicznych, które będą miały gwarancje otrzymywania środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Poza tym mogą dostać dodatkowe pieniądze za tzw. „gotowość” oraz pierwszeństwo dostępu do pieniędzy unijnych. Inne szpitale również będą mogły ubiegać się o kontrakty i pieniądze NFZ, ale z góry wiadomo, że szanse ich będą nikłe. Jednak w październiku komitet Ministerstwa Zdrowia zaakceptował dopiero projekt założeń do przygotowywanej ustawy. Projekt zakłada ostateczne powstanie sieci za pięć lat. Podstawowym kryterium przyjęcia szpitala do sieci ma być liczba łóżek. Aktualnie około 200 szpitali ma po ok. 150 łóżek, ale według mini...

Woda po suszy

Dla gmin dotkniętych skutkami tegorocznej suszy samorząd mazowiecki ma zamiar przekazać 15 milionów złotych. Pieniądze te przeznaczone będą jednak tylko na dofinansowanie budowy nowych sieci wodociągowych. Susza pokazała, że niedobory wody, szczególnie w tych gminach, które nie mają wodociągów, były bardzo duże. W skrajnych sytuacjach do niektórych gmin wodę trzeba było dowozić. Znacznie lepiej było tam, gdzie wodociągi już były. Dlatego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza powstał „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę”. W jego ramach każda gmina, która ma potwierdzone straty spowodowane suszą, może składać wnioski o dotacje na budowę lub dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej. Wójtowie mogą liczyć na 150 tys. zł dotacji, przy dziesięcioprocentowym wkładzie wła...

Władza dla kobiet "Sołtyski i liderki wiejskie"

Już w październiku rozpoczną się spotkania promocyjne nowego, pilotażowego projektu „Sołtyski i liderki wiejskie – kobiety zarządzają polską wsią”. Projekt jest współfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego i adresowany do kobiet pełniących różne funkcje na wsi. W województwie mazowieckim zostaną utworzone grupy szkoleniowe, których uczestniczki będą brały udział w jednodniowych, całkowicie bezpłatnych szkoleniach, dotyczących m.in. umiejętności komunikacji, prowadzenia zebrań, wprowadzania zmian w gminie i na wsi, korzystania z komputera i Internetu, pozyskiwanie dla społeczności pieniędzy z różnych źródeł. Podsumowaniem projektu trwającego do końca marca 2008 roku będzie opracowana broszurka zawierająca najciekawsze pomysły i najlepsze praktyki. Udzia&...

Nagrody dla elity

Nagrodami dla elity nazwał Jerzy Krupa wyróżnienia wręczone przez wicestarostę Stefana Grefkowicza i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Kopcia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek sochaczewskiego powiatu. Z rąk przewodniczących Komisji Rady – kultury i sportu Haliny Pędziejewskiej oraz oświaty i wychowania Jerzego Krupy stypendia starosty otrzymali z kolei najlepsi uczniowie. Dwudziestu czterech dyrektorów szkół i pedagogów otrzymało 13 października nagrody starosty (po 1.000 zł brutto). Nieobecny był dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mirosław Szczepanowski, który w tym dniu odbierał nagrodę z rąk Ministra Edukacji.27 uczniów otrzymało stypendia Starosty Sochaczewskiego (750 zł na semestr). Zgodnie z nowym, przyjętym przez Radę Powiatu Programem Wspomagania Edukacji ...

Mniej na ochronę środowiska

Zmniejszyć się mogą w przyszłym roku pieniądze Narodowego, a co za tym idzie, wojewódzkich i powiatowych Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z kolei dla tych, którzy korzystają z energii wód geotermalnych, rysuje się szansa zmniejszenia kosztów centralnego ogrzewania, a przed tymi, którzy jeszcze tego nie mają, szansa wykorzystania nowych źródeł. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy Prawa geologicznego i górniczego, która wprowadza zerowe stawki opłat za wydobycie i korzystanie z wód geotermalnych.Dotychczas metr sześcienny kosztował od 26 do 78 groszy, co powodowało dodatkowe obciążenia finansowe przedsiębiorców eksploatujących wody geotermalne. A są one w przeważającej większości używane właśnie do ogrzewania. W skali roku sięgało to sumy prawie miliona złotych.Unia Europej...

Tysiąc dolarów i USA

Fundacja Oracle organizuje konkurs dla szkół na stronę internetową. Do wygrania są laptopy, 1000 dolarów i wyjazd do San Francisco. W konkursie „ThinkQuest International" mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 9 do 19 lat i ich nauczyciele. Witryny powinny mieć charakter edukacyjny. Przykładowe tematy to geografia, historia, kultura itp. Najlepsze prace zostaną zamieszczone w Bibliotece ThinkQuest, a będą z nich korzystać uczniowie z całego świata. Autorzy 10 najlepszych projektów otrzymają laptopy i tysiącdolarowe nagrody, zaś zdobywcy trzech pierwszych miejsc pojadą na rozdanie nagród do San Francisco. Termin nadsyłania prac mija 16 kwietnia 2007 r., a więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: www.eurodesk.pl Andrzej Wach

Mleczne kwoty

W związku z przekroczeniem przez Polskę w roku 2005-2006 przyznanego jej prze unijną komisję limitu produkcji mleka, rosnącym zainteresowaniem rolników kupnem, sprzedażą i dzierżawą kwot mlecznych, oraz trudnościami w dostępie do aktualnych ofert rynkowych powołana została Ogólnopolska Giełda Kwot Mlecznych. Giełda jest miejscem, gdzie rolnicy mogą bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia dotyczące kupna sprzedaży i dzierżawy limitów produkcyjnych, jak również uzyskać aktualną informację o ofertach innych producentów mleka. Działania Giełdy prowadzą do stopniowej stabilizacji cen limitów w poszczególnych województwach, co dla producentów mleka ma istotne znaczenie w planowaniu inwestycji w gospodarstwach. Współpracujący z Giełdą rolnicy mogą skorzystać z porad w zakresie systemu kwotowania o...

Dukatowa Kapituła

Trzecią edycję Powiatowego Konkursu Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” rozpoczęło 2 października posiedzenie powołanej przez starostę Józefa Gołębiowskiego Kapituły Znaku. W jej skład weszli (w kolejności alfabetycznej) Antoni Berdychowski, Tadeusz Jaworski, Mieczysław Kędzierski, Kazimierz Kubiak, Jadwiga Orczyk – Miziołek, Tadeusz Szymańczak, Sławomir Tomaszewski, Zbigniew Tomaszewski. Przewodniczącym Kapituły wybrano Zbigniewa Tomaszewskiego, jego zastępcą został Antoni Berdychowski, a sekretarzem Tadeusz Jaworski. Obecny na posiedzeniu wicestarosta Stefan Grefkowicz ocenił „Dukat” jako inicjatywę, które już przez dwa pierwsze lata okazała się słuszną i cenną, co podkreślają także jej dotychczasowi uczestnicy i laureaci. Przekroczyła nie tylko powiatowe, ale i wojewódzkie granice, czego...

Weterani w stolicy

Z okazji corocznych obchodów Dnia Weterana wojewoda mazowiecki Tomasz Koziński skierował do starosty Józefa Gołębiowskiego pismo z podziękowaniami za wszelkie formy pamięci i pomocy okazywane weteranom i środowiskom osób represjonowanych. Tym bardziej, że są to w ogromnej większości ludzie w podeszłym wieku, schorowani, a często samotni. Z okazji święta w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli środowisk kombatanckich, organizowane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Radę Kombatantów Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób. Z powiatu sochaczewskiego obecni byli Władysław Fidukowski oraz Zygmunt Tymorek – prezes sochaczewskiego Związku Inwalidów Wojennych, a starostę Gołębiowskiego reprezentował dyrektor Wydziału Organizacyjneg...

Komisja wyborcza rozpoczęła pracę

Komisarz wyborczy w Płocku postanowieniem z dnia 28 września powołał Powiatową Komisję Wyborczą w Sochaczewie. W jej skład weszli – sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie Jacek Woźnica, z urzędu pełniący obowiązki przewodniczącego, oraz Barbara Mościszko, Mieczysław Rybicki, Danuta Papierowska, Andrzej Kowalik, Edward Bluszcz i Teresa Stencel. Zadaniem komisji będzie zarejestrowanie kandydatów na radnych Rady Powiatu; zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości; zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym; rozpatrywanie skarg na działalność skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych; ustalenie wyników głosowania do Rady Powiatu i ich ogłoszenie. Członkom Powiatowej Komisji Wyborczej przysługują zryczałtowane diety za czas zwią...