starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Mosty do zamknięcia ?

Już w grudniu może nastąpić całkowite zamknięcie mostów na Utracie w ciągu ul Młynarskiej. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował Zarząd Powiatu o aktualnym stanie prac nad przygotowaniem projektu technicznego ich przebudowy. Jak się okazuje, Pracownia Projektowa „Promost Consulting” poinformowała PZD, że wstrzymuje prowadzone od lutego tego roku prace przy przygotowaniu dokumentacji.Głównym powodem jest, jak pisze pracownia, „…przedłużający się termin wydawania przez Burmistrza Miasta Sochaczewa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Informujemy, że przedmiotowy wniosek złożyliśmy w Urzędzie Miejskim w dniu 19 kwietnia 2006 r. i do dnia dzisiejszego, pomimo naszych próśb o przyspieszenie sprawy nie otrzymaliśmy wymaganej decyzji. B...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd Powiatu* Na posiedzeniu w dniu 28 września starosta Józef Gołębiowski poinformował o podpisaniu nowego porozumienia z Gminą Iłów na budowę drogi Piotrkówek – Iłów. Jest to związane ze zobowiązaniem gminy do wykonania dokumentacji projektowej drogi, którą gmina teraz będzie finansować, a dokumentację wykona Powiatowy Zarząd Dróg. * Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Urzędu Miasta w sprawie przeznaczenia części niektórych gruntów pod drogi i ulice miejskie .* Pozytywnie zaopiniowano także wniosek mieszkańców ulicy Gawłowskiej o ujęcie w przyszłorocznym budżecie planu wykonania chodnika przy tej ulicy. Jest to zresztą zaplanowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Sochaczewskiego.* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik poinformował Zarząd o aktualnym sta...

Nasiona dla rolników

Jak poinformowała Agencja Rynku Rolnego, weszło w życie rozporządzenie w sprawie warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wnioski o jednorazowy zasiłek celowy można składać do 15 października w ośrodkach pomocy społecznej. Pomoc wyniesie 500 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 hektarów użytków rolnych. W przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 hektarów użytków rolnych zasiłek wyniesie 1.000 zł. Dodatkowo, jak informuje resort, kwota pomocy zostanie zwiększona o ekwiwalent 1 tony pszenicy, czyli o 392 zł w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne, w którym utrzymuje się bydło, owce, kozy lub koniowate, jeżeli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane klęską...

Języki obce w Teresinie

Już po raz czwarty uczniowie szkół ponadpodstawowych obchodzili Europejski Dzień Języków Obcych. Tym razem 26 września gospodarzem uroczystych obchodów był Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie. Dyrektor szkoły Stanisław Wójcik witał przybyłych gości i zgromadzonych uczniów, reprezentujących wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu. A przybyli m.in. starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć, przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Krupa, Marek Fergiński – Dyrektor Wydziału Oświaty oraz Monika Błażejewska – doradca metodyczny ds. języków obcych, powiatowy koordynator corocznych obchodów. Dyrektorów szkół powiatowych reprezentowały Hanna Bonecka z ZS im. J. Iwaszkiewicza oraz Jolanta Kulpa-Szczepaniak z ZSCKP. W dzisiejszych czas...

Dukaty po raz trzeci

Od 2004 roku Wydział Promocji Starostwa Powiatowego prowadzi kolejne edycje Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat”. Kapitułą konkursu już po raz trzeci zaprasza wszystkich przedsiębiorców, rolników oraz instytucje do składania wniosków o nadanie Znaku. Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi Kapituły, Znak będzie przydzielany w kategoriach produkt (przemysłowy i przetwórstwa rolno – spożywczego), usługa oraz inicjatywa. Wzór wniosku oraz regulamin konkursu można otrzymać w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego lub na stronie internetowej www.powiat.sochaczew.pl. Kapituła Znaku Promocyjnego przyjmuje zgłoszenia do końca października pod adresem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65. W listopadzie i grudniu odbywać się będzie kontrola jakości złożonych, udokumentowanych wniosków, zaś w styczniu przyznawanie ...

DPS w rękach wojewody

Starosta Józef Gołębiowski przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu wniosek do wojewody mazowieckiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu użytkowania Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w dotychczasowej lokalizacji, a tym samym przesunięcie końcowego terminu realizacji programu naprawczego sporządzonego dla domów pomocy społecznej. Jak pisze starosta, obiekt, w którym znajduje się Dom Pomocy Społecznej jest budynkiem zabytkowym i wraz z otaczającym parkiem jest objęty ochroną Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Mimo wielu wniosków kierowanych do konserwatora, Zarząd Powiatu nie uzyskał zgody na jakąkolwiek adaptację pomieszczeń, przystosowujących je do wymogów przewidzianych dla pensjonariuszy. W związku z faktem, że nie dopuszczono do ingerencji w substancję budynku, niemożliwe było dostosowanie go do koniecznych norm. Do...

Marszałek dziękuje rolnikom

Na ręce starosty Józefa Gołębiowskiego wpłynęło pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Marszałek dziękując za zaproszenie na powiatowe dożynki pisze, że jest to uroczysty, znany od najdawniejszych czasów obrzęd wsi polskiej o charakterze dziękczynnym za szczęśliwie zebrane plony. „…Są oceną efektów całorocznej pracy, podziękowaniem za zbiory i chleb – owoc rolniczego trudu” - dodaje. „Jego wartość znają najlepiej Ci, którzy w palącym słońcu pracują na ten dar. Sypią ziarno w ziemię, a po wielu dniach zbierają je stukrotnie rozmnożone.Człowiek pracujący na roli czyta w niej, jak w otwartej księdze. Z pokorą przyjmuje ciężką rolniczą pracę, wierząc w jej sens i konieczność. Obecne czasy potrzebują nadziei, umocnienia ...

Szkoły w nowym roku

Zarząd Powiatu zatwierdził przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Marka Fergińskiego aneksy arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2006/2007. Ogółem takich szkół jest 34, a w 164 oddziałach uczyć się będzie 4.308 uczniów.Nie udało się w tym roku dokonać pełnego naboru do Liceum Ogólnokształcącego w Chodakowie, Liceum Profilowanego w Teresinie i Technikum Hodowli Koni w ZS RCKU, więc klasy te nie zostały ujęte w tegorocznym planie szkół. Podopiecznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest 21.866, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie 53, a w internacie ZS RCKU 14.W szkołach i placówkach pełnozatrudnionych jest 307 nauczycieli, suma nauczycieli niepełnozatrudnionych wynosi 40,38, administracja i obsługa to 124,90 etatów (podczas przejmowania s...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 21 września starosta Józef Gołębiowski przedstawił obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych do Rady Powiatu. Na terenie powiatu sochaczewskiego dokonano podziału na trzy okręgi wyborcze. Okręg nr 1 obejmuje gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Rybno, a wybieranych będzie z niego 5 radnych. W okręgu nr 2 wybieranych będzie 6 radnych, a obejmuje on gminy Nowa Sucha, Sochaczew, Teresin. Okręg 3 stanowi miasto Sochaczew, z którego do Rady Powiatu zostanie wybranych 10 radnych. Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, pokój nr 13, tel. 0 – 46 864 – 18 – 40. * Zarząd zatwierdził przedstawione przez dyrektora Wydziału Oświaty Marek Fergiński arkusze organizacyjne szkół prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2006/2007. Ogółe...

Szlakiem Jagiełły

Staraniem Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego i SOS „Zamek”, przy finansowym wsparciu samorządu mazowieckiego, wydany został kolejny tomik „Wędrówek po Ziemi Sochaczewskiej”. Po wędrówkach kulinarnych i szlakach rowerowych przyszedł czas na „Wędrówki Szlakiem Jagiełły”.Tym razem, autorzy zachęcają do wyruszenia szlakiem, którym w 1410 roku król Władysław Jagiełło wiódł swoje wojsko pod Grunwald. Trasę, którą przed wiekami pokonali polscy rycerze, odtworzył historyk Jacek Górnicki. Forma, w jakiej przedstawił przemarsz wojska, jest raczej gawędą i przystępną opowieścią, niż nudnym wykładem, a czyta się to jednym tchem. Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Czerwińsku, Maciej Jarosław Dąbrowa, służył swoją wiedzą o Czerwi ...