starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 14 września starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu Powiatu wręczyli dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mirosławowi Szczepanowskiemu akt powierzenia mu obowiązków dyrektora na okres następnych pięciu lat. W uznaniu dotychczasowych zasług i celującej oceny pracy dyr. Szczepanowski został mianowany na następny okres bez obowiązku startowania w konkursie na to stanowisko. * Starosta Józef Gołębiowski przedstawił Zarządowi wniosek do wojewody mazowieckiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu użytkowania Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w dotychczasowej lokalizacji do czasu pozyskania nowej lokalizacji DPS.* Pozytywnie zaopiniowano kandydatury dyrektorów placówek na stanowiska – zastępcy dyrektora ZS RCKU ds. pedagogicznych Elżbieta Kropiak, k...

Centrum Logistyczno-Handlowe na Polach Czerwonkowskich

Postęp prac na budowie i zatrudnienie pierwszych pracowników były głównymi tematami rozmów, jakie odbyły się 12 września na terenie powstającego nowego Centrum Logistyczno – Produkcyjnego. Na spotkaniu obecni byli prezes Piotr Michalski oraz dyrektor ds. inwestycji w Europie Centralnej Wiesław Gontkiewicz z firmy Parkridge, dyrektor techniczny Cezary Zbierski oraz Grzegorz Przytulski i Krzysztof Perzyński z firmy Proctor & Gamble, Jacek Spólnik - kierownik budowy ze spółki GOLDBECK, głównego wykonawcy oraz starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz wraz z dyrektorem Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego Krzysztofem Żyżyńskim. Na „Polach Czerwonkowskich” powstaje teraz pierwsza część wielkiej hali magazynowo – produkcyjnej, która przeznaczona jest dla firmy Proctor & Gamble. Zaawansowane są prace przy ci...

W Wyszogrodzie na dożynkach

Jak co roku delegacja powiatu sochaczewskiego uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych województwa mazowieckiego, które tym razem gospodarze – biskup płocki Stanisław Wielgus, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i wojewoda Tomasz Koziński zorganizowali 3 września w Wyszogrodzie.W uroczystościach wzięło udział 37 powiatów z terenu Mazowsza i 26 dekanatów diecezji płockiej. Powiat sochaczewski reprezentowali wicestarosta Stefan Grefkowicz, Sławomir Tomaszewski, przewodniczący komisji rolnictwa Rady Powiatu, jednocześnie, wraz z Waldemarem Florczakiem twórca wieńca dożynkowego, powiatowi starostowie dożynkowi Janina Sieradzka z Iłowa i Zdzisław Tomasiewicz z Koszajca (gmina Rybno). Obecni byli pracownicy wydziału promocji, swoje arcydzieła prezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółdzielni „Jutrzenka”, wyro...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 7 września starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz oraz członkowie Zarządu Powiatu podziękowali za dotychczasową długoletnią pracę i współpracę z samorządem powiatowym dyrektorce Liceum Profilowanego w Iłowie Jadwidze Jakubowskiej. Nastąpiło to w związku z przekazaniem obowiązków prowadzenia tej placówki gminie Iłów. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił wnioski dyrektorów szkół o zatrudnienie nauczycieli – emerytów. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie ich tam, gdzie w szkołach nie ma nauczycieli potrzebnych przedmiotów, najczęściej zawodowych lub specjalnych. * Jerzy Królik z Wydziału Gospodarki Mieniem poinformował, że pod koniec września mogą być ogłoszone wyniki rozmów z Urzędem Miasta, które usta...

Szkoły bez większych zmian

Powiatowi radni na sesji w dniu 8 września bez dyskusji przyjęli plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w roku szkolnym 2006/07. Ogółem w powiatowych szkołach uczyć się będzie 4.328 uczniów, w tym w klasach pierwszych – 1.349, drugich – 1.353, trzecich – 1.243 i czwartych oraz specjalnych – 383 uczniów.Najwięcej, bo 1.076 uczniów rozpoczęło 4 września naukę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzą licea - ogólnokształcące i profilowane, technikum oraz technikum uzupełniające (także dla dorosłych), szkoła zawodowa, uzupełniające liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego uczyć się będzie 1.001 uczniów, w liceach – ogó...

Maleje zadłużenie powiatu

O 8,9 proc. zmalało zadłużenie powiatu sochaczewskiego w pierwszym półroczu tego roku. Na koniec czerwca wynosi 22,58 proc. – podała na ostatniej sesji Rady Powiatu skarbnik Teresa Pawelak. Pozytywną, bez uwag opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Bez uwag i dyskusji informację przyjęli także radni, którzy 8 września zapoznali się z informacją o realizacji budżetu w I półroczu. Po wprowadzonych do czerwca zmianach planowane dochody powiatu na ten rok wynosiły 55.366.601 zł, a wykonane zostały w kwocie 34.470.382 zł, czyli w 62,2 procenta.Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 52.828.006 zł, a wykonany został w kwocie 27.040.324 zł, czyli 51,13 proc. Duży wpływ na wygląd budżetu ma oczywiście sprzedaż „Pól Czerwonkowskich”. Starosta Józef Gołębiowski, który spr...

Krótkie uchwały, długie informacje

Jak można było przewidzieć, choć jubileuszowa, na pewno nie świąteczna była pięćdziesiąta sesja Rady Powiatu w tej kadencji, która odbyła się 8 września. Spowodowały to ważne tematy, które zaproponował przewodniczący rady Andrzej Grabarek. Radni przyjęli, choć nie bez dyskusji, kilka uchwał. Ponieważ dr Wiktor Gajda objął stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego, Rada stwierdziła wygaśnięcie jego mandatu radnego. Dodatkowego posiedzenia Zarządu i Komisji Budżetowej wymagało podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. Zarząd wycofał się w efekcie z projektu początkowo przeznaczonych na dokończenie budowy drogi Brochów - Strojec 100 tys. zł (drugie sto tysięcy miał dać Marszałek Województwa). Powiatowe sto tysięcy miało pójść na dofinansowanie Dom...

Ziemia pod kontrolą

Rozpoczęcie prac na polach czerwonkowskich to przede wszystkim usunięcie wierzchniej warstwy żyznej gleby, o wysokości od 40 do 60 centymetrów. Starosta Józef Gołębiowski wydał decyzję o wyłączeniu na razie z produkcji rolnej gruntów o powierzchni ponad 23 ha. Z tej powierzchni według wstępnych szacunków, ilość zebranego humusu może wynieść ok. 100 tysięcy metrów sześciennych, czyli ok. 160 tysięcy ton. Jak łatwo wyliczyć, jest to około 16 tysięcy dziesięciotonowych ciężarówek, powinno więc jej wystarczyć dla wszystkich chętnych. Uzgodnienia starosty Józefa Gołębiowskiego, który sprowadził do Sochaczewa tego ogromnego inwestora budującego Centrum Logistyczne - Produkcyjne, i burmistrza Bogumiła Czubackiego, idą w kierunku podzielenia uzyskanego humusu na dwie części – dla ...

Pięćdziesiąta jubileuszowa

Choć jubileuszowa, na pewno nie świąteczna będzie pięćdziesiąta sesja Rady Powiatu w tej kadencji, która odbędzie się 8 września o godz. 12,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 65. Spowodują to ważne tematy, które zaproponował przewodniczący Andrzej Grabarek. Radni podejmą uchwały w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; zmian w budżecie powiatu; trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu powiatu sochaczewskiego; ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego.Zapoznają się także z czterema informacjami. Najważniejsze z nich to informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półro...

Opóźniony chodnik

Zarząd Powiatu wyraził w czerwcu zgodę na realizację wniosku mieszkańców części ul. Piłsudskiego oraz powiatowego radnego Jerzego Krupy na wykonanie chodnika wzdłuż odcinka ulicy, za torami kolejki wąskotorowej.Prace miały zostać rozpoczęte 22 sierpnia, na miejsce budowy dostarczone zostały już krawężniki. Jednak, jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik, w porozumieniu ze służbami miejskimi roboty te zostały odłożone. Jak się okazuje, miasto zaplanowało w tym miejscu położenie sieci kanalizacji sanitarnej, jednak w późniejszym terminie. Żeby jednak za kilka tygodni nie trzeba było ponownie rozbierać ustawionych krawężników i płytek chodnikowych, postanowiono wspólnie, że miejskie prace zostaną przyspieszone i zostały już rozpoczęte, a zakończone bę...