starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Próchnicza katastrofa

Zarząd Powiatu Sochaczewskiego podsumował wyniki II edycji programu profilaktycznego badania próchnicy u dzieci z klas „0” i pierwszych. Wnioski, przedstawione przez dyrektora Wydziału Zdrowia Sylwestra Szymańskiego, są porażające. Po przebadaniu ponad 70 procent ogółu uczniów tych klas, u 78 proc. przebadanych stwierdzono próchnicę zębów mlecznych (najwięcej w gminach Brochów, Iłów, Rybno – ok. 92 proc.), a u 41 proc. – próchnicę zębów stałych (najwięcej w gminach Teresin – 55 i Nowa Sucha – 51 proc.).Około 31 proc. zbadanych dzieci wymaga konsultacji w zakresie wad zgryzu.Prowadzona z inicjatywy Wydziału Zdrowia od dwóch lat akcja wykazała, że ponad 40 proc. dzieci u progu swojego życia ma chore zęby stałe, które powinny im służyć przez kilkadziesiąt kolejnych lat.Jednocześnie...

Przeciw depresji

W styczniu tego roku Zarząd Powiatu zaakceptował inicjatywę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenia „Aktywni Przeciw Depresji”, którego prezesem jest pani Joanna Chatizow, a które zaproponowało udział w Ogólnopolskiej akcji „Dzień Walki z Depresją”.Ta coraz powszechniejsza choroba cywilizacyjna wymaga podejmowania wielu działań profilaktycznych, w tym informacji o chorobie, jej zapobieganiu, a także odmitologizowania zawodu psychiatry, u którego wizyta pejoratywnie kojarzy się znakomitej większości pacjentów. Szacuje się, że na depresję choruje od 6 do 12 procent dorosłych ludzi. W chwili obecnej stanowi ona czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny. Niestety, ponad połowa osób cierpiących na depresję nie korzysta z pomocy opieki medycznej. Depresji nie należy się wstydzić, należy z nią walczyć. W zwią...

Uchwały, praca i prawa konsumentów

Już 33 razy zbierali się w tej kadencji radni powiatu sochaczewskiego na sesjach Rady. Tym razem podjęli trzynaście uchwał, jedną przełożyli, wysłuchali informacji dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o sytuacji na rynku pracy w 2004 roku oraz przyjęli sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów Ireneusza Góralczyka o jego pracy w ubiegłym roku. Ponieważ tematyka i dyskusja na sesji była, jak na powiatowe obrady, obszerna, do niektórych jej fragmentów będę jeszcze powracał. W związku ze zmianami w składzie Rady Powiatu dokonano też zmian w składach komisji problemowych. W komisji budżetowej wiceprzewodniczącym został Jan Aleksander Łopata, w komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego – Tadeusz Głuchowski, a członkami komisji - bezpieczeństwa został Włodzimierz Gerasik, rolnictwa i ochrony środowiska – Jó...

Zarządzenie Starosty Sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego

W związku z uroczystościami pogrzebowymi Papieża Jana Pawła II ustanawiam dzień 8 kwietnia 2005 roku (piątek) dniem wolnym od pracy.Zarządzenie obowiązuje wszystkie Wydziały Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz jednostki podległe Starostwu. Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 22 marca Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005.* Dyrektor Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego Sylwester Szymański zreferował wyniki powiatowej akcji profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci.* Zarząd przesłał do zaopiniowania przez Komisję Oświaty Rady Powiatu wniosek burmistrza Sochaczewa o wyrażenie zgody na utworzenie przy Gimnazjum nr 2 klas licealnych o specjalności sportowej. Utworzenie Gimazjum nr 3 w Chodakowie spowodowało spadek liczby uczniów, a posiadane przez Gimnazjum nr 2 warunki lokalowe umożliwiają utworzenie dwóch klas licealnych. Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński wyjaśnił, że na terenie powiatu działa już 5 liceów ogólnokształcących, zaś w klasach licealnych przy ZS RCKU są też klasy o charakterze sportowym, m.in. z po...

Baby Wielkanocne 2005

Po raz trzeci Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych był organizatorem Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Wielkanocnych pod nazwą „Wielkanocna Baba” która odbyła się w Niedzielę Palmową w Warszawie.Pomysł prezentacji zrodził się pod wpływem wzrastającego zainteresowania tego typu pokazami nie tylko ze strony społeczności wiejskiej, ale przede wszystkim mieszkańców stolicy i okolic. Wyroby twórczości ludowej, a zwłaszcza sztuki kulinarnej, bogate tradycje i ludowe obyczaje związane ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, promocja polskiej żywności opartej na bazie zdrowych produktów rolnych, przygotowanych według staropolskich receptur – to wszystko można było znaleźć w niedzielę. Urodziwie dziewczęta w ludowych strojach, regionalne zespoły i zwyczaje, a przede wszystki...

W tym roku dokumentacja - most na Utracie

Janusz Ciura z Powiatowego Zarządu Dróg poinformował Zarząd Powiatu o stanie prac nad przygotowaniem do odbudowy mostów na rzece Utracie w ciągu ul. Młynarskiej. Już w kwietniu mógłby być ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną. Problem jest jednak z narzuconą przez ekspertów budowlanych koniecznością odłączenia i przeprowadzenia osobno linii wodociągowej, która dotychczas jest przymocowana do konstrukcji mostów. Było to zresztą już powodem poważnej awarii. Wodociąg nie jest integralną częścią mostu, a obciąża go dodatkowo. Ponieważ linia jest częścią miejskiej sieci wodociągowej, postanowiono nie ujmować jej w projekcie dokumentacji, natomiast będzie ona musiała zostać przeniesiona przez właściciela, najprawdopodobniej tak, jak jest to w przypadku mostu na Utracie w Trojanowi...

Nie ma zgody na powtórki

Zarząd Powiatu nie wyraził 17 marca zgody na przedstawiony przez dyrektora Wydziału Komunikacji Stanisława Wódkę wniosek o dodatkowe, weryfikujące pomiary hałasu na obwodnicy Sochaczewa. Z wnioskiem o takie dodatkowe pomiary wystąpiła do wojewody mazowieckiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wojewoda scedował wyrażenie tej zgody na starostę sochaczewskiego. Zgodnie z warunkiem nałożonym przez starostę w pozwoleniu na budowę obwodnicy, inwestor czyli GDDKiA miał obowiązek w ciągu 12 miesięcy od ukończenia inwestycji przeprowadzić badania porealizacyjne uciążliwości odkomunikacyjnych. Drugiego lutego Generalna Dyrekcja poprosiła o przedłużenie terminu przedłożenia analizy do końca czerwca tego roku „…z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych weryfikujących pomiarów…”. Wynik&...

Europa na rowerze

W dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie odbyło się inauguracyjne spotkanie komisji społecznej europejskiego programu pilotażowego dla małych i średnich przedsiębiorstw SMEnterReg, który zostaje przygotowywany przez trzy podregiony - zachodniego Mazowsza, Lazio (Włochy) oraz West Midlands (Wielka Brytania).Po opracowaniu i podpisaniu Deklaracji Partnerstwa przez trzy mazowieckie powiaty – zachodni-warszawski, nowodworski i sochaczewski, w dniach 17 – 19 czerwca przygotowywany jest kolejny etap – podpisanie aktu współpracy międzynarodowej. Cały program ma na celu aktywizację przedsiębiorców i korzystanie z walorów bliskości wielkich metropolii. Takim jest na pewno Kampinoski Park Narodowy, graniczący bezpośrednio ze stolicą. Jest to tylko jeden z dwóch takich przypadków w świecie. Dodatkowe atrakcje historyczno – kulturowe – Warszawa, Żela...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 17 marca Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005 wynikających z informacji o zmianach w dotacjach (m.in. dla Państwowej Straży Pożarnej i DPS) Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.* Przyjęto projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie utworzenia szkół, ustalenia wartości punktu i minimalnego wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych. Dodatkowe szkoły funkcjonować będą od września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, technikum uzupełniające dla dorosłych, szkoła policealna), Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (szkoła policealna) i Zespole Szkół w Teresinie (szkoła policealna). Projekt zaopiniowała pozy...