starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Powiat i cztery pory roku

Już w lutym Wydziały Promocji i Rozwoju oraz Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłosiły nowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna - Powiat sochaczewski w przekroju czterech pór roku”. Na przełomie lata i jesieni przypominamy, że konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowań tą formą sztuki oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającego nas świata, budowanie pozytywnego wizerunku ziemi sochaczewskiej, utrwalanie lokalnych więzi społecznych i patriotycznych.Konkurs przebiega w trzech kategoriach tematycznych - ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze; architektura zabytkowa (dwory, pałace, architektura sakralna itp.) oraz zabytki techniki.Fotografie mogą posiadać dowolny wymiar i kolor. Powinny obrazować obszar powiatu sochaczewskiego. Ka&...

Archiwum pamięci

Zbliża się nowy rok szkolny. Pomocą dla nauczycieli, zwłaszcza historii, może być informacja, że dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich zrealizowało projekt 'AUSCHWITZ. MEMENTO - archiwum multimedialne'. Na stronie internetowej www.chsro.interial.pl można znaleźć materiały pomocne w nauczaniu o KL Auschwitz i martyrologii Polaków (www.chsro.interial.pl/index.php?pokaz=memento). Z archiwum ChSRO mogą skorzystać także szkoły wyższe, placówki kulturalno-oświatowe, muzea, biblioteki.Na nośnikach cyfrowych zarejestrowane zostało 20 relacji byłych więźniów niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau. W archiwum ChSRO zgromadzono ponad 50 godzin nagrań filmowych i dźwiękowych, pół tysiąca stron relacji tekstowych oraz bogaty materiał ikonograficzny. Wszystkie relacje ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia starosta Józef Gołębiowski złożył gratulacje dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina Mirosławowi Szczepanowskiemu. Sochaczewska szkoła jako jedna z nielicznych w kraju uzyskała 100. procentowy wynik zdanych przez uczniów egzaminów dojrzałości, co jest tym ważniejsze, że tegoroczne wyniki zaliczonych matur oscylowały wokół 80 procent.* Dyrektor Szczepanowski przedstawił potrzeby niezbędnych inwestycji i remontów do wykonania na terenie ZSO. Wśród nich znalazło się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy i adaptacji istniejących pomieszczeń na szatnie uczniowskie oraz termomodernizacji głównego budynku szkoły; dokonanie przebudowy głównego wejścia do szkoły wraz z naświetleniem; wymiona zużytych i wypadających okie...

Starosta tworzy strefę wzdłuż obwodnicy

Zapewne wszyscy wiedzą o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymując od wojewody mazowieckiego pozwolenie na budowę obwodnicy, została zobowiązana do wykonania w ciągu dwunastu miesięcy od oddania obwodnicy do użytkowania, analizy porealizacyjnej dotyczącej oddziaływania akustycznego na środowisko.Generalna Dyrekcja taka analizę wykonała, i przekazała ją wojewodzie mazowieckiemu w czerwcu 2005 roku. Wojewoda powyższą analizę przesłał do wiadomości staroście sochaczewskiemu Józefowi Gołębiowskiemu.Strefa ograniczonego użytkowania to obszar, który daje prawo lub umożliwia jego mieszkańcom do dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia od zarządcy drogi za doznawane z tego powodu uciążliwości.W tym czasie przepisy stanowiły tak, że kompetencje do utworzenia takich stref miał wojewoda, na...

Humus dla mieszkańców

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu powiatu dyrektor Wydziału Mienia Krzysztof Żyżyński przekazał informacje o aktualnym stanie prac na „polach czerwonkowskich”. Zgodnie z założeniami inwestycji, zbierana z pól 40. centymetrowa warstwa humusu układana jest na dwie pryzmy dla powiatu i miasta. Po zakończeniu tej fazy robót, planowanej na koniec września, oraz oszacowaniu ilościowym i jakościowym humusu przez kwalifikowanego geodetę, zostanie on rozdysponowany zgodnie ze złożonymi do Urzędu Miasta (dla mieszkańców Sochaczewa) oraz Starostwa Powiatowego (dla mieszkańców gmin powiatu) podaniami. Część może zostać wykorzystana dla potrzeb rekultywacji byłego wysypiska śmieci w Kuznocinie. Powiat i miasto opracują wspólne zasady zbywania ziemi, jednakowe dla wszystkich. Z wstępnych obliczeń wynika, że szacowana ilość z...

Pojazdy pod kontrolą

W związku z licznymi pytaniami i telefonami, kierowanymi do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, starosta Józef Gołębiowski polecił przygotowanie aktualnej listy stacji kontroli pojazdów oraz zakresu ich uprawnień. Na trenie powiatu sochaczewskiego do przeprowadzania badań okresowych pojazdów upoważnione są następujące stacje diagnostyczne - „AUTO – MOTO CENTRUM” E. Gęgniewicz, K. Włodarska, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Teresin, ul. Topołowa 75 oraz Iłów, ul. Płocka 3 A; Spółdzielnia Pracy Mechaników „METALOWIEC” Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów Sochaczew, ul. Kusocińskiego 1 (ABCDTE/cdef); „AUTO - WIS” Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sochaczew, ul. Wyszogrodzka 14; „AST” Grzegorowski i Spółka Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sochaczew, Al. 600-lecia 57 A; P.H...

Oświata na cenzurowanym

Przedstawiciele polskich starostów, wójtów i burmistrzów, zgromadzeni w Poznaniu na XIX Ogólnopolskiej Konferencji, zaintrygowani ministerialnymi planami zmian w systemie oświaty, przyjęli stanowisko w tej sprawie. Opowiedzieli się w nim za zwiększeniem w budżecie państwa subwencji oświatowej, która powinna ich zdaniem być o 9 proc. wyższa niż wskaźnik inflacji, co wynika ze zwiększania ilości zadań, a szczególnie ze wzrostu wynagrodzeń i awansu zawodowego nauczycieli. Już w tej chwili wynagrodzenie pracowników tego sektora sięga od 75 do 90 proc. całej subwencji oświatowej. Zebrani postulowali pilne określenie standardów edukacyjnych oraz powołanie przy MEN zespołu do spraw standardów, którego prace muszą być priorytetowe, także w stosunku do konstruowania nowego algorytmu podziału subwencji oświatowej.Niemniej wa&...

Obietnice dla rolników

Apele Komisji Rolnictwa Rady Powiatu i wielu samorządów terytorialnych i rolniczych o uznanie tegorocznej suszy jako klęski żywiołowej spowodowały przyjęcie rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych. Przewiduje on szereg działań, których realizacja ma zmniejszyć skutki suszy. W gminach prowadzone są aktualnie wyceny strat, ale już można założyć, że największe straty dotyczą łąk i pastwisk (w granicach 30 – 100 proc.). W przypadku pozostałych upraw, zboża jare to 20 – 60 proc. strat, zboża ozime – 15 – 50 proc. rzepak – 5 – 30 proc. ziemniaki i buraki 10 – 55 proc., warzywa ok. 30 – 40 proc. Powołane w gminach powiatu sochaczewskiego komisje oceniają szkody. Jak wynika z danych na 28 lipca, w gminie Sochaczew komisja do szacowania strat powołana została jeszcze w ubiegłym roku, ale dotychczas niewie...

Linia nosa w osi pionowej - zmiany paszportowe

Od 27 lipca weszły w życie pierwsze zmiany dotyczące nowych paszportów biometrycznych. Same paszporty biometryczne wchodzą od 28 sierpnia, a istotą zmian jest wprowadzenie zabezpieczeń elektronicznych w postaci chipu z zakodowaną informacją o posiadaczu paszportu. Wprowadzenie nowego wzoru paszportu, poza spełnieniem zobowiązań wynikających z członkostwa w UE, służyć ma przede wszystkim zminimalizowaniu strat materialnych, jakie niesie ze sobą przestępczość związana z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów. Dokument ten będzie jednym z najnowocześniejszych w świecie.Na razie pierwszym krokiem jest wprowadzenie nowego typu zdjęcia, które podlegać musi surowej weryfikacji. Od 27 lipca do wniosku paszportowego załączamy dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 na 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesi&...

Dożynki po suszy

Niezbyt radośnie zapowiadają się tegoroczne dożynki powiatowe – taki wniosek można wysnuć po posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Powiatu, które odbyło się 28 lipca. Dlatego wicestarosta Stefan Grefkowicz i dyrektor Wydziału Promocji Adam Lemiesz przedstawiając zamierzenia w tym zakresie podkreślali konieczność godnego przeżycia tych uroczystości. W uzgodnieniu z proboszczem parafii św. Wawrzyńca 27 sierpnia planowana jest uroczysta Msza Święta, w trakcie której poświęcone zostaną plony i dożynkowy chleb. Przed mszą zbiorą się delegacje wieńcowe wszystkich gmin, po niej odbędą się krótkie uroczystości i występy zespołu ludowego. Powiat sochaczewski będzie także brał udział w dożynkach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się 3 września w Wyszogrodzie. Szkoda, że d...