starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dochód dla ZKM

Od 1 maja na dopływ nowych pieniędzy będzie mógł liczyć Zakład Komunikacji Miejskiej. Jak twierdzi dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Stanisław Wódka, prawie trzy tysiące kierowców nie złożyło jeszcze wniosku o wydanie nowego prawa jazdy. Jeżeli do 30 kwietnia ich nie otrzymają, pozostaje ZKM lub zdrowe spacery. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ustaliło wymianę praw wydanych między 1 styczniem 1994 a 30 kwietnia 1993 roku – do 31 grudnia 2004 roku. Ze względu na to, że wielu kierowców nie dopełniło tego obowiązku, termin przedłużono do końca kwietnia tego roku. I jak się okazuje, niewiele to pomogło, bo w powiecie sochaczewskim w styczniu i lutym ilości wniosków były śladowe. A trzeba się liczyć z tym, że osoby, które ze złożeniem wniosku będą cz...

Dzień Ziemi 2005

Wzorem lat ubiegłych Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński objął patronat nad obchodami „Dnia Ziemi 2005”. Tematem przewodnim tegorocznych Dni będzie „zrównoważony rozwój”.Finałowy festyn obchodów „Dnia Ziemi” odbędzie się w dniu 24 kwietnia na Polach Mokotowskich w Warszawie, a w jego ramach nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ”Mazowiecka Gmina Przyjazna Przyrodzie i Edukacji Ekologicznej”.Chętne do wzięcia udziału w konkursie gminy powinny przekazać do 26 marca na adres Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wypełnioną ankietę, której formularz dostępny jest na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl. i Koordynatora Obchodów Dnia Ziemi www.dzienziemi.org.plAndrzej Wach

Rada Niepełnosprawnych

Pierwsze w tym roku posiedzenie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych poświęcone zostało propozycji rozdziału pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podsumowaniu działalności Rady w 2004 i planom na 2005 rok. Rada, w skład której wchodzą – Jadwiga Dąbrowska, Teresa Michałowska, Justyna Nowak – Sobotta, Zbigniew Madej i Tomasz Połeć, zaproponowała, żeby na 1.350.631 zł otrzymane na ten rok dla osób niepełnosprawnych najwięcej, bo ponad 603 tysiące otrzymały Warsztaty Terapii Zajęciowej, a 250 tysięcy uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych i ich opiekunowie. Zaproponowano też przydzielenie 30 tys. zł jako pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; 15 tys. na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowanie zawodowego; 5 tys. na zwrot kosztów pon...

Konwent o maturze i pieniądzach

W piątek, 4 marca odbyło się w Warszawie spotkanie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, który tworzą mazowieccy starostowie. Głównymi tematami było omówienie stanu przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego zgodnie z zasadami tzw. nowej matury, oraz prognoza realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w 2005 r. Powiat sochaczewski reprezentowali starosta Józef Gołębiowski, dyrektorzy – Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Marek Fergiński oraz Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Wasilewski. Mirosław Sawicki – Minister Edukacji Narodowej i Sportu, oraz Ryszard Raczyński – Mazowiecki Kurator Oświaty, nie potrafili satysfakcjonująco odpowiedzieć na pytania i apele starostów, dotyczące w ogromnej większości kwestii finansowan...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 3 marca Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie przez firmę brokerską dokumentacji dla przeprowadzenia przetargu na zabezpieczenie mienia powiatowego w jak najszerszym zakresie ubezpieczeń przy jak najmniejszych kosztach. Przedstawiciel firmy przedstawił płynące z kompleksowego ubezpieczenia korzyści – ograniczenie wydatków, wspólna polisa, także dla jednostek i placówek powiatowych, większe możliwości negocjacji i upustów, korzystanie z funduszu prewencyjnego na zwiększenie bezpieczeństwa w powiecie. Firma przygotuje także symulację kosztów i oszczędności po zmianie systemu ubezpieczania. * Zarząd zatwierdził wyniki przetargu na dostawę oleju opałowego, przedstawione przez inspektora Jerzego Królika z Wydziału Mienia. Wpłynęły 4 oferty, w tym 3 ważne. Przetarg wygrała firma „Petroval”...

Do woja marsz

Zbliża się termin kolejnego poboru do wojska. Na terenie Powiatu Sochaczewskiego pobór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 7 marca do dnia 13 kwietnia 2005 roku (komisja mieścić się będzie w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Żeromskiego 8 w Sochaczewie) a pobór dotyczy mężczyzn urodzonych w 1986 roku. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają poborowi urodzeni w latach 1981 – 1985 którzy dotąd nie stawili się do poboru. Przed powiatową komisją lekarską wzywa się poborowych urodzonych w latach 1977 – 1985, którzy zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia służby, albo złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności d...

Nowy Zarząd MIR

Jak poinformował Zbigniew Tomaszewski, przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, 19 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie MIR. Rolnicy – członkowie powołali nowy Zarząd Izby, w skład którego weszli – Wiktor Szmulewicz – prezes, Andrzej Bruszewski – zastępca oraz jako członkowie Grażyna Opolska, Benedykt Pszczółkowski i Tadeusz Szymańczak – rolnik ze Skrzelewa, gm. Teresin, inicjator i organizator „Mazowieckich Dni Kukurydzy”.

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu Zarządu w dniu 24 lutego po raz kolejny szczegółowo analizowano koszty działalności Domu Dziecka w Giżycach. Po dyskusji w obecności zastępcy dyrektora PCPR Mirosławy Świerczewskiej i głównego księgowego DD Wojciecha Meckiera postanowiono zatwierdzić na rok 2005 miesięczną stawkę utrzymania wychowanka DD w wysokości 1.828 zł. Budżet Domu wyniesie w tym roku 1.116.550 zł, w tym finansowane przez Skarb Państwa składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.100 zł. Reszta pochodzić będzie z pieniędzy powiatu. * Starosta Józef Gołębiowski podpisał 4 postanowienia uzgadniające warunki zabudowy w zakresie powiatowych zadań ponadlokalnych. Wydał pozytywną opinię o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin na niektórych działkach w miejscowościach Teresin – Gaj, SHRO ...

XXXII sesja Rady Powiatu - nowy radny i skarbnik powiatu

Na XXII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 lutego, radni przyjęli uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego – w miejsce zmarłego wicestarosty Marcina Kubiaka radnym został Tadeusz Głuchowski. Jest on następnym kandydatem z okręgu nr 2 listy wyborczej „Przymierza dla Powiatu”, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jednak, jak stwierdził, do pracy w Radzie przystępuje jako radny niezależny. Ze względu na rezygnację ze względów osobistych dotychczasowego Skarbnika Powiatu, postanowiono na wniosek starosty Józefa Gołębiowskiego z dniem 28 lutego odwołać p. Danutę Bury, zaś na jej miejsce powołać p. Teresę Pawelak. Teresa Pawelak posiada trzydziestoletni staż pracy. Cała jej dotychczasowa praca zawodowa związana była z księgowością finansową...

Nowa Rada Zatrudnienia

Osiemnaście osób powołał starosta Józef Gołębiowski w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia, Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W skład Rady weszli przedstawiciele miasta, gmin oraz organizacji i związków działających na terenie powiatu – Helena Bajurska, Zdzisław Barański, Agnieszka Bobrowska, Małgorzata Bogusiewicz, Bogumił Czubacki, Bogdan Dobrzyński, Marek Fergiński, Stefan Grefkowicz, Irena Grupa, Leszek Grzegorzewski, Romuald Kajak, Hanna Kaźmierczak, Jan Kopeć, Grzegorz Kropiak, Andrzej Popławski, Tadeusz Szymańczak, Zbigniew Tomaszewski, Jan Wosik. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu otrzymali z rąk starosty Gołębiowskiego nominacje, przewodniczącym Rady wybrany został jednogłośnie Stefan Grefkowicz – wicestarosta, wiceprzewodniczącym – Grzegorz Kropiak – wójt gminy Rybno. Dyrekto...