starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Prawa do kontroli

Jeszcze prawie piętnaście tysięcy dokumentów wydanych kiedyś praw jazdy znajduje się w Wydziale Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego Sochaczewie. Są to prawa jazdy wydane przed 1 majem 1993 roku, których właściciele nie zgłosili się w trakcie trzech etapów wymiany tych dokumentów. Ponieważ niektóre z nich dotyczą jeszcze lat pięćdziesiątych, najprawdopodobniej ich właściciele już nie żyją albo do lat ich nie używają. Dlatego Wydział Komunikacji zamierza (po przejściu fali „zapominalskich” z ostatniego etapu) zwrócić się do miasta i gmin o kontrolę danych tych osób. Jeżeli nie odpowiedzą na pisemne wezwanie do wymiany dokumentu, zostanę one umieszczone w archiwum. Nie dotyczy to ostatniego etapu, do którego nie zgłosiło się jeszcze ok. 1.300 kierowców. Wymiana dotyczy dokumentu ...

Na drogi musi starczyć

Ponad milion złotych mógłby dostać dodatkowo powiat sochaczewski na remont, konserwację i inwestycje drogowe już w przyszłym roku, gdyby rząd przyjął wnioski uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków, która odbyła się w Poznaniu. Jak twierdzi starosta Józef Gołębiowski, zlikwidowanie przed kilku laty subwencji drogowej spowodowało niedobór pieniędzy na utrzymanie dróg. Dlatego w swoim stanowisku dotyczącym finansowania dróg samorządowcy przyjęli, że nowy system finansowania powiązany powinien być z długością i obciążeniem ruchu sieci dróg zarządzanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego oraz obiektami inżynieryjnymi i technicznymi zlokalizowanymi w ciągu tych dróg. Dochody samorządów na reali...

Komu mleka

Gdy sejm przyjmie propozycje rządu, do 30 września 2006 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty produkcji mleka z tzw. rezerwy krajowej - zakłada projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustalony przez Komisję Europejską dla Polski limit 8 miliardów 252 milionów litrów mleka już w ubiegłym roku przekroczony został o 109 milionów litrów, w tym roku symulacje wskazują na przekroczenie o co najmniej 215 milionów litrów. Za każdy litr powyżej limitu rolnikowi grożą określone kary, dlatego uruchomienie wprowadzonej rezerwy ma je złagodzić. Aby otrzymać dodatkowe kwoty produkcji mleka, rolnicy będą musieli spełnić dwa warunki. Dodatkowe ilości z rezerwy będą przysługiwały tym, którzy zwiększyli sprzedaż mleka o co najmniej 5 ton w stosunku do ind...

Afryka – Polska 3 do 1

Mało kto wie, że w Polsce funkcjonuje 450 wyższych uczelni. Jest to najbardziej konkurencyjny rynek wyższej edukacji w Europie. Widać to po najlepiej po wzroście ilości obywateli z wyższym wykształceniem – w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się ona z 7 do 14,1 proc. Gdyby tempo to zostało utrzymane, za 10 lat dogonimy Unię Europejską (22 proc.), za następne dziesięć USA (35 proc. obywateli z wyższym wykształceniem). Aż czterokrotnie zwiększył się w ciągu piętnastu lat w Polsce tak zwany współczynnik solaryzacji, czyli odsetek osób studiujących w wieku od 19 do 24 lat – z 12,8 do 50,9 procenta, co jest najwyższym wzrostem w historii powojennej Europy. Osoby obecnie studiujące w Polsce (około 1.700.000 tysięcy) stanowią ponad 1,5 proc. wszystkich studentów kształcących się na świecie i niemal 8 p...

Gotówka dla ucznia

Dla 209 uczniów wystarczy pieniędzy w roku szkolnym 2006/2007 na program stypendialny „Matura bez barier…”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, a przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu. Program jest skierowany do uczniów z terenów wiejskich o najniższych dochodach na wyrównanie szans edukacyjnych, przy podjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkołach kończących się maturą. Na ten cel przeznaczono dla uczniów 313.500 zł, po 150 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku, a wydać je będzie można na zakwaterowanie, posiłki, zakup podręczników, dojazd do szkoły, czesne lub inne obligatoryjne szkolne wydatki. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę, posiadają stałe zameldowanie na terenach wiejskich i pochodz&...

Gorsza niż 203

To może być ustawa „203 bis”, ale w jeszcze gorszym wydaniu - tak o rządowych propozycjach zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uważa starosta Józef Gołębiowski. Takie samo zdanie wyrażali przedstawiciele samorządu obecni na czerwcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W projekcie przyjęty jest jednorazowy 30. procentowy wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładach opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że rozstrzygnięcie to pomimo, że jednorazowe, stanowi zapowiedź reformy całego systemu wynagradzania w służbie zdrowia. Przewiduje przekazanie ZOZ-om środków odpowiadających 30. procentowemu wzrostowi kosztów pracy, czyli płac razem z wszystkimi ich pochodnymi. Pulę tę dyrektor szpitala musiałby w cał...

Wydłużyć DPS

Problem podnoszenia standardów w Domach Pomocy Społecznej, który narzuciła samorządom ustawa z 2004 roku, był tematem dyskusji mazowieckich starostów na czerwcowym Konwencie. Zgodnie z ustawą, domy pomocy społecznej, które nie osiągają wymaganych standardów, są obowiązane do opracowania programów naprawczych i ich realizacji do końca 2006 roku. Podobnie jest z sochaczewskim DPS-em, mieszczącym się w zabytkowym, a więc niemożliwym do standaryzacji pałacyku.Starostowie postanowili zwrócić się z wnioskiem do władz RP o wydłużenie o dwa lata, czyli do końca 2008 roku, terminu realizacji programów naprawczych.Zwrócili przy tym uwagę na to, że ustawodawca, nakładając na powiaty ten obowiązek, nie zapewnił środków finansowych na jego realizację, co spowodowało, ze duża część z nich nie jest ...

Warsztaty zamiast gospodarstwa

Do takich wniosków doszli powiatowi radni, którzy na ostatniej sesji zastanawiali nad dalszym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chodziło zwłaszcza o formy dalszej egzystencji szkolnego internatu i Gospodarstwa Pomocniczego. Dyrektor CKU Dariusz Miłkowski, przedstawiając pracę i osiągnięcia szkoły podkreślał fakt pełnego naboru do pierwszych klas liceum i technikum ( po 5) oraz uzupełniającego liceum i technikum dla dorosłych. Jedynym niewypałem okazało się Technikum Hodowli Koni, do którego zgłosiło się tylko 4 chętnych.Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy CKU złożył wniosek o likwidację gospodarstwa, bowiem nie jest ono w stanie nadal się samofinansować. Najpilniejsze koszty to niezapłacony podatek gruntowy, bieżące pensje pracowników, odprawy z tytułu wypowiedzeń i...

Szkoły zajęte

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego o utworzenie jeszcze jednej pierwszej klasy ekonomicznej w technikum, w miejsce planowanej klasy Technikum Hodowli Koni, do której zgłosiło się tylko 8 chętnych. Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Marek Fergiński przedstawił 29 czerwca symulację naboru do powiatowego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Do gimnazjum na 59 miejsc zgłosiło się 120 chętnych. Kwalifikowani byli uczniowie, którzy na egzaminie i z ocen na świadectwie uzyskali co najmniej 67 punktów. Ponad 95 proc. uczniów, którzy złożyli swoje kandydatury do szkół średnich, znajdzie miejsce w szkołach, które wybrali. Do zakwalifikowania pozostało 62 uczniów. Trafią na miejsca, które w szkołach pozostały jeszcze wolne, a których...

Sześć lat szkolnych inwestycji

Przy okazji informacji o funkcjonowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wicestarosta Stefan Grefkowicz zapoznał na ostatniej sesji powiatowych radnych z zestawieniem wykonanych robót budowlano – montażowych we wszystkich powiatowych placówkach oświatowych. W trakcie dwóch kadencji wydano na ten cel z pieniędzy powiatu ponad 8 milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Najwięcej zainwestowano w Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie – na budowę sali gimnastycznej i modernizację kotłowni olejowej wydano 2.480 tys. zł. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego za 1.791 tysięcy zbudowano kotłownie olejową i wyremontowano instalacje centralnego ogrzewania, wymieniono stolarkę okienną i docieplono ściany w budynku głównym, łącznikach i sali gimnastycznej. Zespó...