starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Dukat między edycjami

Podsumowanie I edycji Powiatowego Konkursu Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat’ było tematem spotkania Kapituły Konkursu w dniu 24 lutego. Starosta Józef Gołębiowski podziękował członkom za zaangażowanie w inicjatywę, która została szeroko doceniona, nie tylko na terenie powiatu. Wyraził przekonanie, że „Dukat” będzie się nadal rozwijał, przysparzając i uczestnikom, i powiatowi splendoru i promocji. Wszyscy zebrani wyrazili chęć dalszego uczestnictwa w II edycji konkursu. Zwracano uwagę na położenie nacisku na preferowanie wniosków zgodnych ze strategią rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu, a także na konieczność większego zaangażowania ze strony gmin i przedsiębiorców. Przypomniano tegorocznych laureatów - PPH „Kuznocin” Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Kłoszew...

Targi z Marszałkiem

Zbliżają się XII Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości, które w tym roku odbędą się 24 kwietnia, jak zwykle na terenie Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Olimpijskiej. Gospodarczą imprezę powiatu sochaczewskiego docenił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, obejmując Targi patronatem. W ubiegłym roku patronem był Minister Rolnictwa Wojciech Olejniczak. W liście od Marszałka czytamy, że „celem imprezy jest uaktywnienie przedsiębiorczości na terenie powiatu sochaczewskiego oraz zaprezentowanie dokonań rodzimych przedsiębiorców w konfrontacji z wystawcami z całego Mazowsza”. Dlatego zachęcamy rodzime firmy do wzięcia udziału w Targach. Bliższych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, tel. (46) 862 - 76 - 15 ...

Przeciw zagrożeniom

Zwiększające się z roku na rok zagrożenia ludności powodują konieczność stałego monitorowania i kontrolowania stanu zabezpieczeń. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w 2005 roku był tematem szkolenia dla gmin powiatu sochaczewskiego, które zorganizowali pełnomocnicy starosty ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski oraz ds. ochrony informacji niejawnych Mieczysław Rybicki. Co prawda, powiatem sochaczewskim na razie nie interesują się, miejmy nadzieję, terroryści, ale kilka gmin leży w strefie powodzi, istnieje niebezpieczeństwo pożarów (Puszcza Kampinoska), a na całym terenie skażeń wynikających ze skutków wypadków drogowych (zderzenia, wycieki substancji trujących, rozszczelnienia cystern i pojemników) lub powstających w wynik...

Powiat w Europie Regionów

Na ile sytuacja polskich regionów odbiega od norm i zasad unijnych, a na ile jest z nimi spójna - o tym rozmawiali uczestnicy debaty "Polskie Regiony w Europie Regionów - umacnianie samorządności podstawowym elementem Narodowego Planu Rozwoju". Ogólnopolska debata, która odbyła się w Warszawie pod patronatem Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Cimoszewicza, miała na celu omówienie kwestii dotyczących rozwoju polskich regionów oraz zasad polityki realizowanej w tym zakresie przez państwo. Wzięło w niej udział ponad 300 polskich samorządowców.W krajach Unii polityka regionalna oznacza spójność terytorialną, gospodarczą i społeczną, a samorząd w zjednoczonej Europie samodzielnie decyduje o swoich priorytetach oraz potrzebach i sam wybiera najlepsze narzędzia do ich realizacji. Jak przekazał uczestniczący w obradach starosta Józef Goł&#...

Dla kogo kombajn - przetarg

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ul. Głowackiego 2, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż n/w sprzętu:Lp. Nazwa sprzętu Rok produkcji Cena wywoławcza1. Kombajn porzeczkowyTyp KRS 3 1989 41.000,001. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” należy złożyć w kasie Gospodarstwa Pomocniczego najpóźniej do dnia 17.03.2005r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.30 w biurze gospodarstwa.2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danego sprzętu w kasie gospodarstwa do dnia 17.03.2005r. do godziny 10.00.3. Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca uchyla się od zawarcia transakcji.5. Wadium oferentów, których...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzenie Zarządu, w którym uczestniczył przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, w dniu 16 lutego przybyli dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański i dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego Michał Milczarek. Tematem rozmów była sytuacja w służbie zdrowia oraz działania dyrekcji i szpitala w kontekście przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Sochaczewski szpital nie wyraził zgody przyjęcie żądań ministra, aby w przypadku uchwalenia ustawy i złożenia wniosku o pożyczkę z funduszu Skarbu Państwa zrezygnować z dochodzenia praw z tytułu „ustawy 203”. Jest to ustawa przyjęta w poprzedniej kadencji Sejmu, przyznająca pracownikom służby zdrowia podwyżki pensji bez wskazani ich źródła, co doprowadziło do zadł...

Wybrane logo

W dniu 15 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 zebrała się Kapituła konkursu na logo turystyczne Powiatu Sochaczewskiego w składzie – Jan Kopeć, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, - przewodniczący Kapituły; Maria Hryniewiecka – Gminny Ośrodek Kultury Młodzieszyn; Bogdan Dobrzyński – Urząd Gminy Brochów; Konrad Guzik – UG Sochaczew; Tomasz Połeć i Tadeusz Jaworski – Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa. Kapituła dokonała oceny nadesłanych na konkurs ogłoszony przez wydział projektów i spośród nich wybrała „Logo Turystyczne Ziemi Sochaczewskiej”. Do konkursu przystąpiło 22 autorów, którzy nadesłali 78 prac. Byli wśród nich nie tylko mieszkańcy naszego powiatu, ale dzięki ogłoszeniu konkursu w Internecie, np. Krakowa, Rzeszowa czy Kielc.Jury po wnikliwe...

Nowy radny i skarbnik powiatu

Od godziny 14,oo obradować będą 25 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego radni na XXXII w tej kadencji sesji Rady Powiatu. W programie przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział między innymi przyjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego – w miejsce zmarłego wicestarosty Marcina Kubiaka radnym zostanie następny pod względem uzyskanej liczby głosów kandydat z listy wyborczej Tadeusz Głuchowski. Zmiana nastąpi także na stanowisku Skarbnika Powiatu. Radni otrzymali propozycje zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich oraz rezygnacji powiatu sochaczewskiego z udziału w pracach Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza. Ustalą na ten rok zasady wynagradzania nauczycieli oraz regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego...

Cebula za grosze

Dobre zbiory cebuli w ciągu kilku ostatnich lat spowodowały jej nadmiar na rynku. W podobnej sytuacji znalazło się także Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Dlatego Zarząd Powiatu zdecydował o podjęciu działań mających na celu wspomożenie powiatowych placówek i szkół bezpłatnym przekazaniem im każdej ilości cebuli znajdującej się w magazynach. Także odbiorcy indywidualni lub hurtowi mogą ją nabywać po obniżonych cenach. Dla przykładu piętnastokilogramowy worek cebuli kosztuje 2 (dwa złote), w tym sam worek ma wartość 50 groszy. Wszyscy chętni mogą kontaktować się z kierownikiem Gospodarstwa pod nr tel. 696-606-746 Andrzej Wach

Zielony Szlak Rowerowy Mazowsze

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, starosta Józef Gołębiowski oraz przedstawiciele gmin powiatu sochaczewskiego – wójtowie i radni wzięli udział 15 lutego w kolejnym spotkaniu inicjatorów europejskiego programu pilotażowego SMEnterReg, czyli Small and Medium Enterprise - małe i średnie przedsiębiorstwa. Spotkanie odbyło się w Błoniu, a zgromadziło władze samorządowe gmin trzech powiatów – zachodniego warszawskiego, nowodworskiego i sochaczewskiego.Program ma na celu integrację społeczną w ramach Unii Europejskiej, a chodzi w nim o międzyregionalną współpracę jednostek samorządowych i przedsiębiorców, którzy osobno nie dysponują wystarczającymi zasobami, aby samodzielnie działać na arenie międzynarodowej. Akces zgłosiły już podregiony - zachodniego Mazowsza, Lazio (Włochy) oraz West Mi...