starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Bzura i odpady

W pałacu w Walewicach (powiat łowicki) odbyło się we wtorek kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. Powiat sochaczewski odgrywa w nim niepoślednią rolę, gdyż, podobnie do stowarzyszenia działającego w województwie łódzkim, jest inicjatorem podobnych działań na terenie Mazowsza (program „Bzura Plus”). Podstawowym celem obu tych przedsięwzięć jest doprowadzenie zlewni rzeki do stanu pozwalającego na pełen wykorzystanie jej walorów gospodarczych i turystycznych. Na te działania ekologiczne Unia Europejska przeznacza duże środki. Głównym tematem posiedzenia, w którym udział wziął wicestarosta Marcin Kubiak, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia, było omówienie propozycji projektu regionalnego systemu gospodarki odpadami.Obecny marszałek województwa &#...

Zimowe utrzymanie dróg

Jak co roku, Zarząd Powiatu analizował sposoby i możliwości jak najlepszego utrzymania dróg powiatowych w zbliżającym się sezonie zimowym. Będą one, podobnie jak w ubiegłym roku, określone obowiązującymi w skali ogólnopolskiej standardami utrzymania. Dla dróg powiatowych przewiduje się standardy III, IV i V.Standard III przewiduje jezdnię odśnieżoną na całej szerokości, posypaną na skrzyżowaniach z drogami, z koleją, odcinkach o pochyleniu powyżej 4 proc., przystankach autobusowych i innych, niebezpiecznych miejscach. Luźny śnieg może leżeć do 6 godzin, w tym samym czasie występować też mogą utrudnienia dla samochodów osobowych w postaci zasp lub lokalnych języków śniegowych.W standardzie IV jezdnia ośnieżona na całej szerokości posypywana jest na odcinkach decydujących o możliwo...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 21 października Zarząd przyjął uchwałę w sprawie uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na zaciągnięcie przyjętego przez Radę Powiatu kredytu. * Kolejny raz na obrady Zarządu wrócił problem zasad opracowania planu inwestycji drogowych na rok 2005. Szczególną uwagę zwracano na kolejność inwestycji, biorąc pod uwagę równomierne ich rozłożenie na terenie wszystkich gmin, zakończenie już rozpoczętych oraz współfinansowanie zewnętrzne. Propozycje inwestycji oceniać będą radni.* Dyrektor PCPR Sylwester Szymański przedstawił prośbę Warsztatów Terapii Zajęciowej o ujęcie w projekcie przyszłorocznego budżetu sumy 63.340 zł jako 10 proc., które zgodnie z ustawą samorząd ma zabezpieczyć na utrzymanie WTZ. W ślad za ustawą nie poszły jednak pie...

PFRON nie chciał, minister umorzył

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku dyrekcja Szpitala Powiatowego zwróciła się do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o umorzenie zaległych, a narastających od maja 2001 do lipca 2003 roku należnych wpłat w wysokości 668.304,30 zł. Zarząd PFRON odmówił umorzenia tych długów, jednak odwołanie dyrektora ZOZ Michała Milczarka do Ministra Polityki Społecznej przyniosło skutek. Swój wniosek dyr. Milczarek motywował trudną sytuacją szpitala spowodowaną warunkami kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, które nie zapewniają uzyskania ceny za usługi pozwalającej pokryć nie tylko niezbędne koszty, ale także ponieść obciążenia podatkowe i inne. Informował też, że szpital zatrudnia 13 osób niepełnosprawnych oraz korzysta ze współpracy z zakładem pracy...

Stypendia w listopadzie

W związku z przeciągającymi się procedurami przyznawania unijnych stypendiów socjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych wyjaśnień udzielił dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Marek Fergiński.- W ramach wyrównywania szans edukacyjnych jest możliwość pozyskania środków dla uczniów szkół maturalnych oraz studentów. W powiecie mamy przyjęty przez Radę Powiatu regulamin przyznawania stypendiów, zgodny z wojewódzkim ramowym planem działania. W ubiegłym tygodniu podpisana została przez marszałka i wojewodę umowa finansowania tego zadania. Na jej podstawie ogłoszony został konkurs, na który od 25 października do 15 listopada przyjmowane będą wnioski aplikacyjne od powiatów, stowarzyszeń, uczelni wyższych oraz gmin prowadzących takie szkoły, które mogą być beneficjantami dzia&#...

Oświadczenia majątkowe, bezrobocie i budżet

Jak zwykle bardzo krótko, bo niecałe trzy godziny trwała XXVII sesja Rady Powiatu, która odbyła się 18 października. Rozpoczęła się wnioskiem starosty Józefa Gołębiowskiego o rozszerzenie programu obrad o przyjęcie uchwały w sprawie określenia stanowiska dotyczącego zmiany zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Począwszy od 2005 roku, według ustawy o rehabilitacji zawodowej, przewiduje się stopniowe, coroczne zmniejszanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na utrzymanie wtz-ów – w 2005 r. do 90 proc., w 2006 – do 85 proc., w 2007 – do 75 proc. i 2008 do 70 proc. tych kosztów.Radni w uchwale jednogłośnie sprzeciwili się wprowadzaniom takich praktyk, które kolejny raz zadania uzupełniania brakujących pieniędzy składają na barki samorząd...

Czeskie wizyty

Na zaproszenie sochaczewskiego regionu International Police Association do Sochaczewa przybyła delegacja czeskich policjantów problemach powiatu Zlin. Celem wizyty była wymiana poglądów i doświadczeń. Jak się okazało w trakcie rozmów, jest wiele wspólnych tematów, a problemy do rozwiązania podobne.Rozmawiano o tym wielokrotnie. Na spotkanie ze starostą Józefem Gołębiowskim, które odbyło się 20 października, przybyli – major Roman Šlovak – komendant dużego komisariatu, nadporucznik Vratislav Šubcik – szef zarządzania kryzysowego w powiecie oraz starszy chorąży Roman Vašut – kierownik służb patrolowych. Wzięli w nim udział także wicestarosta Marcin Kubiak, przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Małecki, komendant powiatowy policji inspektor Krzysztof Lubiński, przewodniczący Regionu Sochaczew IPA aspiran...

Dukaty dla najlepszych

Kapituła Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” przypomina, że do końca października przyjmuje zgłoszenia pod adresem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65.Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, rolników oraz instytucje do składania wniosków. Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi Kapituły Znak będzie przydzielany w trzech kategoriach - produkt (przemysłowy i przetwórstwa rolno – spożywczego), usługa oraz inicjatywa. Wzór wniosku oraz regulamin jest do pobrania na stronach patrona internetowego www.e-sochaczew.pl lub bezpośrednio w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, ul. Ziemowita 10. Warto przypomnieć, iż „Sochaczewskim Dukatem” zostaną oznaczone towary, usługi lub inicjatywy o wysokich walorach jakościowych, kojarzących się z terenem powiatu sochaczewskiego oraz doskonale promujących nasz region. Korzystanie...

Stypendia socjalne dla uczniów i studentów współfinansowane przez Unię Europejską

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie informuje, iż w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne.UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIADO 3 LISTOPADA 2004 R.I. Wnioski o stypendium socjalne mogą składać: 1. Uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria: 1) Są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej kończących się maturą, prowadzonych/dotowanych przez Powiat Sochaczewski.2) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2003 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł miesięcznie. 3) Są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich (na co najmniej sześć miesięcy prze...

Na wigilię i paczki

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił II etap konkursu, mającego na celu pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo oraz osób niepełnosprawnych.W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, osoby prawne, fundacje i stowarzyszenia, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.W tym etapie ubiegać się mogą o dofinansowanie w wysokości ponad 175 tysięcy zł. Środki te będą przeznaczone na organizację spotkań wigilijnych oraz przygotowanie paczek świątecznych. Termin składania wniosków upływa 29 października 2004 r.Tymczasem rozstrzygnięta została już I tura konkursu, na którą wpłynęło 65 wniosków. Zarząd Województwa Mazow...