starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Przeciw przemocy w rodzinie

22-02-2021 16:56

A A A

Opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie - Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie sochaczewskim na lata 2021-2025 został zatwierdzony przez Radę Powiatu na sesji, w środę, 10 lutego br. Program ma stanowić podstawę do realizacji modeli interwencji społecznych, które będą podejmowane  w ramach powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno przyczynić się do zniwelowania przemocy oraz zminimalizować jej skutki.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązkiem dla instytucji samorządowych jest opracowanie oraz realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W powiecie sochaczewskim realizowany jest on od 2012 roku. Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie sochaczewskim. Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, promowanie metod wychowawczych bez użycia  przemocy, jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności, dostępności i profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców.

Program powstał w wyniku badań, w których uczestniczyły instytucje powiatowe, takie jak Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne, Sąd Rejonowy w Sochaczewie Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, placówki oświatowe z całego powiatu sochaczewskiego. Badania pokazały jak trudna i wymagająca jest praca z osobami doświadczającymi przemocy i z osobami stosującymi przemoc, dlatego w obecnym Programie duży nacisk położono na interdyscyplinarność, współpracę instytucji i organizacji pozarządowych, a przede wszystkim wsparcie w codziennych  zadaniach, dlatego jednym z najważniejszych punktów i planów na przyszłe lata są spotkania superwizyjne dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przyjęty Program służy wytyczeniu kierunków działania dla wszystkich podmiotów szczebla powiatowego zaangażowanych w realizację założeń pomocy osobom uwikłanym w zjawisko przemocy lub nim zagrożonych.

Z analizy danych za lata ubiegłe wynika, że problem przemocy w rodzinie pozostaje na porównywalnym poziomie nawet w 2020 roku, kiedy w związku z pandemią wiele osób ze względu na lockdown lub izolację nie mogło korzystać z typowych form pomocy, jak również pracownicy OPS nie mogli pracować w środowisku tak jak do tej pory. Ta sytuacja, jak się przewiduje wpłynie negatywnie na rodziny, zwłaszcza te zagrożone przemocą. Wskazuje to na ogromną potrzebę zwiększenia liczby działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu. Należy rozszerzyć ofertę pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadkom przemocy o formy grupowe (grupy wsparcia, grupy rozwijające kompetencje). Z powodu pandemii w 2020 r. wiele działań profilaktycznych, wiele spotkań oraz konsultacji odbywało się online. Ta zmiana w całym kraju spowodowała większą elastyczność instytucji działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach działania zdalne będą kontynuowane i wykorzystywane jako wsparcie wszystkich innych form pomocy i profilaktyki.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

fot. pixabay

ZOBACZ GALERIE