starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

XXII SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

25-03-2021 08:19

A A A

W środę, 31 marca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w zdalnym trybie obradowania.

Zachęcam do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany uchwały nr I/4/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie;

c) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

d) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021;

e) rozpatrzenia petycji;

f) uznania skargi za bezzasadną;

g) założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Załuskowie i włączenia jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. Generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie;

h) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

i) Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim  na lata 2021-2023;

j) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2020 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za 2020 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2020.

8. Przedstawienie informacji o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2020 roku.

9. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 rok.

10. Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2020 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu  Sochaczewskiego z  organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

12. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w  Sochaczewie

       Andrzej Kierzkowski

ZOBACZ GALERIE