starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

07-06-2021 14:04

A A A

17 maja br. rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat sochaczewski. Szkoły te znajdują się w Sochaczewie oraz w Teresinie. Rejestracja kandydatów będzie możliwa do 21 czerwca 2021 r. godz. 15:00.

Wzorem lat poprzednich rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę: sochaczew.edu.com.pl/kandydat (https://sochaczew.edu.com.pl/kandydat/app/). Należy rozpocząć od założenia konta kandydata. Po jego założeniu wybiera się z oferty szkół oddziały, do których uczeń chce być przyjęty(możliwość wyboru wszystkich oddziałów z oferty), wypełniamy wszelkie potrzebne wymagane dane i drukujemy wniosek. Podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego wniosek należy przedłożyć w szkole, którą kandydat wybrał na pierwszym miejscu. Można to zrobić osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie 

 nabor.zsckp@zsckpsochaczew.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 

zsrcku.ogrodnik@op.pl

Zespół Szkół w Teresinie  

 rekrutacja@zsteresin.pl

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina 

lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

 nabor2021@iwaszkiewicz.edu.pl

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

(również można to zrobić osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail wybranej szkoły).

W przypadku zmiany preferencji kandydat zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w szkole będącej dotychczasową pierwszego wyboru, celem anulowania wniosku kandydata, a następnie ponownego wygenerowania wniosku i dostarczenia go do szkoły będącej aktualną szkołą pierwszego wyboru (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły). Zmiany wyboru preferencji można dokonać w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. godz. 15:00.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 22 lipca 2021 r. 

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. godz. 15:00 potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (osobiście w szkole). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca  2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. Skierowania do lekarza będą wydawane przez szkoły w terminach ustalonych w regulaminach rekrutacji.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w poniedziałek, 2 sierpnia 2021 r.

Ofertę edukacyjną poszczególnych szkół można znaleźć na ich stronach internetowych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE