starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

XXIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie

07-06-2021 16:01

A A A

W poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65 odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.

4. Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2020 roku:

a) rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu - debata nad raportem;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu.

6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2020, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2020 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021;

c) zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku;

d) oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2020 rok;

e) przyjęcia Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie  promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025;

f) zmiany Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

12. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

Zachęcam do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Andrzej Kierzkowski Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie  

ZOBACZ GALERIE