starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

DPS w rękach wojewody

26-09-2006 10:52

A A A

Starosta Józef Gołębiowski przedstawił na posiedzeniu Zarządu Powiatu wniosek do wojewody mazowieckiego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu użytkowania Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie w dotychczasowej lokalizacji, a tym samym przesunięcie końcowego terminu realizacji programu naprawczego sporządzonego dla domów pomocy społecznej.
Jak pisze starosta, obiekt, w którym znajduje się Dom Pomocy Społecznej jest budynkiem zabytkowym i wraz z otaczającym parkiem jest objęty ochroną Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Mimo wielu wniosków kierowanych do konserwatora, Zarząd Powiatu nie uzyskał zgody na jakąkolwiek adaptację pomieszczeń, przystosowujących je do wymogów przewidzianych dla pensjonariuszy. W związku z faktem, że nie dopuszczono do ingerencji w substancję budynku, niemożliwe było dostosowanie go do koniecznych norm. Dosyć krótki czas na przeprowadzenie adaptacji obiektu, w połączeniu z brakiem akceptacji działań Zarządu Powiatu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uniemożliwił wywiązanie się z zadań nałożonych na samorząd powiatowy.
Na wiosnę 2006 roku, gdy wiadomo było, że utrzymanie obiektu w dotychczasowym miejscu nie będzie możliwe, podjęto działania zmierzające do nabycia nieruchomości, do której można byłoby przenieść DPS. Zarząd Powiatu, po długich poszukiwaniach (pomimo wielu propozycji lokalizacji brak było niestety obiektów, które w krótkim czasie mogłyby zostać przystosowane do określonych wymogów), wyraził chęć nabycia nieruchomości położonej w Młodzieszynie (tzw. Prewentorium) od firmy Energomontaż – Nieruchomości Sp. z o.o. Nieruchomość ta zostałaby przeznaczona na pomoc społeczną – opiekę nad potrzebującymi pomocy mieszkańcami powiatu, jak również nad starszymi ludźmi. Jednakże – już podczas finalizowania transakcji, zaistniały problemy natury formalnej, a mianowicie prawo własności do tejże nieruchomości nie zostało wykazane w księdze wieczystej. Dopiero kilka dni temu dokonano odpowiednich wpisów, co teraz umożliwia nabycie obiektu. Sam budynek może zostać – po pracach remontowych – wykorzystany na część administracyjną DPS, natomiast zachodzi potrzeba dobudowania części mieszkalnej dla pensjonariuszy, co może się rozpocząć dopiero po nabyciu nieruchomości. Ponieważ uzyskanie pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenie procedur przetargowych jest bardzo czasochłonne, uniemożliwia to udostępnienie obiektu do końca 2006 roku. Przy braku odpowiednich środków niemożliwe niestety było również wybudowanie całkiem nowego obiektu, który spełniałby wszystkie wymogi.
Z powyższych względów, DPS w Sochaczewie, aby realizować swe statutowe działania, musiałby pozostać jeszcze przez jakiś czas (do momentu przystosowania nowego obiektu) w dotychczasowym miejscu.
Analogiczna sytuacja panuje w większości samorządów powiatowych z terenu województwa mazowieckiego, co świadczy, że niedostosowanie obiektu nie jest przejawem niechęci bądź nieudolności lokalnych władz, ale realiami, w jakich znalazł się również powiat sochaczewski.
Andrzej Wach