starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

23-11-2006 11:45

A A A

* Na posiedzeniu w dniu 14 listopada Zarząd analizował i przyjął projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007. Zgodnie z ustawą, 15 listopada Zarząd podpisał projekt, który przekazany został do Biura Rady Powiatu.
* Zarząd przyjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu w roku 2006. Zwiększono plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne o 25.000 zł oraz o 9.077 zł na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dokonano zmian w planie wydatków, urealniając budżety Starostwa i jednostek – w Domu Pomocy Społecznej w sumie 5.403 zł, 1.000 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 2.296 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zakup wyposażenia informatycznego). Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy powiatem sochaczewskim a gminą Iłów 10.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zobowiązań powstałych z tytułu rozwiązania przez gminę stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi Liceum Profilowanego w Iłowie.
Z poczynionych w tym roku oszczędności, dodatkowe dotacje otrzymały po dokładnej analizie potrzeb szkoły – Zespół Szkół w Teresinie – 100 tys. zł, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 110 tys. zł (w tym 45.410 zł dodatkowo na utrzymanie internatu), Zespół Szkół Ogólnokształcących – 25 tys. zł, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – 50 tys. zł i Zespół Szkół Specjalnych – 5 tys. zł.
* Na wniosek Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeznaczono 3 tysiące złotych na pokrycie nagród w konkursie zbiórki puszek aluminiowych i makulatury.
* Zarząd przyjął uchwałę w sprawie ustalenia nowych kwot dotacji dla szkół niepublicznych. Wzrost subwencji dla niepublicznych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wyniesie ok. 2,2 proc. więcej niż w roku ubiegłym.
Andrzej Wach