starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Radni w komisjach

19-12-2006 11:11

A A A

Na III sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 grudnia, zakończył się proces formowania rady. Powołano komisję rewizyjną i zatwierdzono składy stałych komisji rady oraz wybrano ich przewodniczących. Do Komisji Rewizyjnej Rady weszli radni – Andrzej Chełpiński - przewodniczący, Jan Kraśniewski – zastępca, Wiesław Domagalski, Artur Papierowski i Urszula Pawlak - członkowie. Na wniosek grupy radnych zmieniona została liczba i zakres merytoryczny komisji Rady. Jak uzasadniał wicestarosta Piotr Osiecki, połączenie i utworzenie z dotychczasowych ośmiu sześciu komisji pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych. Komisję Statutowo – Regulaminową tworzą Bogdan Dobrzyński – przewodniczący, Andrzej Grabarek, Józef Gołębiowski, Urszula Pawlak i Jan Kraśniewski. W skład Komisji Budżetowej weszli Zbigniew Pakuła – przewodniczący, Piotr Osiecki, Bogdan Dobrzyński, Tadeusz Głuchowski i Jan Łopata. Na wniosek Haliny Pędziejewskiej do proponowanej Komisji Oświaty i Wychowania, Sportu i Turystyki dodano także Kulturę. W jej skład weszli – Tadeusz Głuchowski – przewodniczący, Tadeusz Koryś, Halina Pędziejewska, Zbigniew Pakuła i Jolanta Popiołek. Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – Artur Papierowski – przewodniczący, Wojciech Zbytniewski, Mieczysław Głuchowski, Janusz Ciura i Jan Łopata. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Wiesław Domagalski – przewodniczący, Józef Gołębiowski, Wiesław Kowala, Wojciech Zbytniewski i Tomasz Połeć. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mieczysław Głuchowski – przewodniczący, Andrzej Chełpiński, Ryszard Ambroziak, Wiesław Kowala i Jolanta Popiołek. Wiceprzewodniczący komisji zostaną wybrani bezpośrednio przez ich członków. Radni ustalili wynagrodzenie Starosty Sochaczewskiego na kwotę 4.890 zł oraz dodatki – funkcyjny (1.920 zł), stażowy (978 zł) oraz specjalny (2.724 zł). W związku z tym, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał w tym roku dodatkowo 219 tys. zł na potrzeby osób niepełnosprawnych, zmieniona została uchwała w sprawie zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokości środków na te zadania na rok 2006. Na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006 zatwierdzono Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych „Wokanda” ze Skierniewic. Ostatnia uchwała podjęta przez radnych na tej sesji dotyczyła utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu Statutu. Jednak ze względu na to, że wymagałoby to zatrudnienia dodatkowych osób, Artur Papierowski w imieniu komisji zdrowia zaproponował odrzucenie tego projektu i przeznaczenie pieniędzy na ten cel przewidzianych na zwiększenie zadań już istniejących ośrodków i instytucji pomocy. Wicestarosta Piotr Osiecki wskazywał na to, że oprócz ważnych względów finansowych, niemniej ważne są względy społeczne i konieczność opieki nad ludźmi, którzy mogą znaleźć się w sytuacji kryzysowej. W tej sytuacji Rada przyjęła propozycję starosty Tadeusza Korysia, który zobowiązał się, że Zarząd jeszcze raz przeanalizuje projekt uchwały i po koniecznych zmianach przedstawi go na najbliższej sesji. Przewodniczący komisji zdrowia Artur Papierowski przekazał przedstawione przez przewodniczącego A. Grabarka pismo pracowników szpitala, w którym jako warunku do rozpoczęcia negocjacji o ewentualnych spłatach roszczeń domagają się szybkiego rozwiązania sytuacji Szpitala Powiatowego. Dyskusję, w której brali udział Mieczysław Głuchowski, Wojciech Zbytniewski, Jan Łopata, Artur Papierowski, a która dotyczyła głównie konieczności dokładnego rozliczenia poprzednich władz i wprowadzenia natychmiastowych działań restrukturyzacyjnych i naprawczych w szpitalu, podsumował wicestarosta Piotr Osiecki. Wyjaśnił, że obecny dyrektor Wiktor Gajda będzie pełnił swoją funkcję do końca grudnia, z możliwością przedłużenia do końca stycznia. Zarząd Powiatu rozpoczął procedury ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Jednocześnie dyr. Gajda został poproszony o przygotowanie aktualnego stanu finansowego szpitala, co będzie punktem wyjścia do dalszych decyzji. Mocno podkreślał, ze nieuzasadnione jest rozsiewanie atmosfery nie sprzyjającej dalszej działalności i wprowadzanie do dyskusji emocji zamiast faktów. Tym bardziej w czasie, gdy szpital negocjuje w NFZ kontrakty na przyszły rok. Sesję zakończyła minuta ciszy, którą na wniosek Wiesława Domagalskiego zebrani uczcili pamięć ofiar wprowadzonego 25 lat temu stanu wojennego. Andrzej Wach