starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

19-12-2006 11:13

A A A

* Zarząd Powiatu przyjął 14 grudnia uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006. Jest to aktualizacja zmian w poszczególnych placówkach. 1.144 zł przeznaczono w Domu Pomocy Społecznej na zakup odzieży roboczej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Zmian dokonano także w gospodarce gruntami i nieruchomościami (1.035 zł), nadzorze budowlanym (5.503 zł), PCPR (6.100 zł na wypłatę świadczeń społecznych obejmujących wynagrodzenia dla rodzinnego pogotowia opiekuńczego), rodzinach zastępczych (4.400 zł), zakupie usług remontowych i wyposażenia (5.244 zł), Zespole Szkół Specjalnych (12.768 zł), Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (7.494 zł), Zespole Szkół Ogólnokształcących (21.400 zł). * W związku z rezygnacją ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiatowego dr Wiktora Gajdy, Zarząd postanowił ogłosić konkurs na to stanowisko. * W najbliższych dniach Zarząd wraz z dyrekcją Domu Pomocy Społecznej złoży wizytę w byłym ośrodku prewentorium w Młodzieszynie. Jest to związane z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, w której do 2010 roku przedłużono termin dochodzenia do nowych standardów funkcjonowania przez DPS-y, dotyczących m.in. powierzchni przypadającej na jednego pensjonariusza, liczby personelu, przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych, zainstalowania wind. Jednocześnie nowelizacja przewiduje, że opłata za pobyt w DPS-ie nie może od 2008 roku ulec podwyższeniu do czasu uzyskania nowego pozwolenia na funkcjonowanie. Jak twierdzi starosta Tadeusz Koryś, ośrodek w Młodzieszynie może zostać przystosowany do potrzeb sochaczewskiego DPS po sprzedaży obiektu, w którym dotychczas placówka się mieści, a w którym ze względu na ochronę konserwatorską nie można wykonać żadnych prac remontowych i adaptacyjnych. * Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przybliżył problemy powiatowych dróg i mostów. Związane to zostało z wystąpieniem PZD do policji o spowodowanie kontroli przejazdu na moście w Kozłowie Szlacheckim, gdzie od ubiegłego roku obowiązuje ograniczenie do 5 ton nośności. Most ten oddany był do użytku w 1960 roku o miał nośność 15 ton. Ze względu na konieczność dojazdu sprzętu rolniczego na pola zostały zdjęte ograniczenia szerokości, co spowodowało przejazd TIR-ów. Ponieważ nie ma teraz żadnych prac polowych, w uzgodnieniu z wójtem gminy Nowa Sucha ograniczenia zostaną znowu założone. W marcu przyszłego roku gotowa będzie dokumentacja na budowę tego mostu o nośności do 40 ton. Koszt takiego remontu wyniesie ok. 6 mln złotych. Zakończono prace na moście w Kozłowie Biskupim. Wykonano tam odrdzewienie konstrukcji, wymianę części elementów kratownicy i malowanie antykorozyjne. Pozostała do wykonania wymiana pokładu górnego i ewentualne założenie progów zwalniających. Najgorsza sytuacja jest na mostach w ciągu ul. Młynarskiej, gdzie firma prowadząca badania wytrzymałościowe nie wyraziła zgody na dalsze dopuszczenie do ruchu na tych mostach pojazdów mechanicznych. Mosty po wykonaniu koniecznych oznakowań i zabezpieczeń dostępne będą jedynie dla pieszych. * Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek i sekretarz powiatu Zofia Romanowska – przedstawili projekt obrad najbliższych sesji rady, które planowane są na 22 i 29 grudnia. Po sesji 22 grudnia odbędzie się spotkanie wigilijne. Sesje konieczne są ze względu na dokonanie ostatecznych zmian w budżecie powiatu i placówek powiatowych w celu zaktualizowania tegorocznych planów wydatków i dochodów. * Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie O/Płock wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na rok 2007. W związku z tym przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ustalił harmonogram prac nad budżetem. Do 10 stycznia komisje rady złożą swoje opinie do komisji budżetowej, a ta do 15 stycznia powinna swoje uwagi przekazać Zarządowi Powiatu. Zarząd w ciągu 14 dni może wprowadzić autopoprawki i ponownie przekazać do analizy komisji budżetowej. Dopiero po zakończeniu tej procedury projekt budżetu trafi pod obrady plenarne Rady Powiatu. Andrzej Wach