starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Powiatowe dochody i wydatki

30-04-2004 08:35

A A A

Ze sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za 2003 rok, który przyjęła Rada Powiatu na sesji w dniu 23 kwietnia wynika, że plan dochodów wynoszący po zmianach 34.887.709 zł został wykonany w kwocie 34.878.768 zł, czyli w 99,97 proc.
Największą pozycję stanowiła w nich subwencja ogólna, wynosząca 23.621.722 zł, składająca się z trzech części – oświatowej (19.309.148 zł), drogowej (3.228.196 zł) i wyrównawczej (1.084.378 zł). Dochody z subwencji wzrosły o 5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Kolejną pozycje dochodów stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa. Łączny plan dotacji zaplanowany początkowo na 13.098.844 zł, został w ciągu roku zmniejszony do 7.689.994 zł. Spowodowane to zostało zmniejszeniem zadań rządowych (wyjście ze struktur powiatu Komendy Powiatowej Policji - od 01.01.2003 r. oraz Inspekcji Weterynaryjnej – od 27.04.2003 r.).
Dochody własne zaplanowane początkowo na ponad 11 milionów złotych, musiały w trakcie roku zostać zmniejszone przez Radę Powiatu. Spowodowały to opóźnienia w realizacji zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta rozpoczętych dopiero we wrześniu ubr. przez miejskich radnych. Nie zostały więc sprzedane „pola czerwonkowskie”, które jeszcze poprzedni Zarząd Powiatu ujął w projekcie planu dochodów na rok 2004. Po zmniejszeniu wyniosły one 3.567.052 zł, a składały się głównie z jednoprocentowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (558.650 zł), opłat rejestracyjnych pojazdów i sprzedaży tablic rejestracyjnych, opłat za wydane prawa jazdy, nalepki kontrolne z nadrukiem (1.556.128 zł), częściowej odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS, opłat z tytułu najmu, dzierżawy i czynszu w jednostkach podległych i starostwie, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (mieszkania przy ulicach Piłsudskiego i Gawłowskiej, działki przy ul. Gawłowskiej i dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Na dofinansowanie inwestycji powiatu z innych źródeł pozyskano w sumie w ubiegłym roku prawie 650 tysięcy złotych, zaś z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.169 tys. zł.
Zmianom ulegał w ciągu roku także plan wydatków. Ostateczna kwota wyniosła 41.457.652 zł, a jej wykonanie to 39.754.228 zł, tj. 96 proc. Z tego 36.152 tys. zł to wydatki bieżące. Złożyły się na nie wynagrodzenia i pochodne pracowników wszystkich powiatowych placówek (23.127 tys.), dotacje dla szkół niepublicznych oraz instytucji kultury (1.885 tys.), remonty i pozostałe wydatki bieżące (prawie 11 milionów). Obsługa zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek kosztowała 444 tysiące zł, zaś ich spłaty to tylko w 2003 roku 2.225.000 złotych.
Plan inwestycyjny na 2003 r. przewidywał nakłady środków własnych w kwocie 5.075.046 zł oraz kwotę 2.430.000 zł ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i innych źródeł. Na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego wydano ostatecznie 3,5 mln zł. Najważniejsze wykonane prace to dokończenie inwestycji budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Kusocińskiego, przystosowanie niewykorzystywanego internatu CKU dla potrzeb starostwa, wymiana okien w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita, termomodernizacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, modernizacja kotłowni i remont łazienek w Zespole Szkół RCKU, remont internatu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuskowie. Przebudowano drogę Iłów – Brzozów, trwały dalsze prace przy drodze Brochów – Strojec, na inne drogowe inwestycje wydano 430 tysięcy zł, na zakupy inwestycyjne 104 tysiące. W sumie odnowiono 18,1 km dróg, 1,62 km drogi poszerzono, zbudowano 1.442 metry nowych chodników i 452 metry nowych miejsc postojowych.
Andrzej Wach