starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Budżet oszczędności

05-02-2007 08:52

A A A

Szósta Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie była Sesją Budżetową. 2 lutego radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2007 dwudziestoma głosami za przy jednym głosie przeciwnym.
Projekt budżetu przedstawiła Skarbnik Powiatu Teresa Pawelak skupiając uwagę na rzeczach najistotniejszych, które stanowią o całokształcie finansów powiatowego samorządu. Dochody budżetu powiatu w wysokości 46 421 573 zł w 53 % (ponad 24 mln zł) stanowi subwencja oświatowa. Blisko 10 mln zł to dochody z udziału podatku PIT i CIT, przeszło 2 mln zł to dochody własne, w tym pochodzące z opłaty komunikacyjnej. Pozostałą część dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa oraz odsetki od kont bankowych.
Wydatki zostały ustalone na poziomie 45 558 978 zł, natomiast powstałą nadwyżkę budżetową w wysokości 862 595 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
Po wystąpieniu Skarbnika, wiceprzewądniczący Rady Powiatu Aleksander Łopata odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu. Także pozytywne opinie zostały wydane przez wszystkie komisje stałe Rady Powiatu w Sochaczewie.
Starosta Tadeusz Koryś ustosunkowując się do opinii o projekcie budżetu na rok 2007 zwrócił uwagę, że trudno było skonstruować budżet, którego dochody z porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się, przede wszystkim zmalały dochody ze sprzedaży mienia powiatowego oraz z opłaty komunikacyjnej. Dlatego Zarząd Powiatu przyjął i realizuje zadania priorytetowe mające na celu przyniesienie faktycznych oszczędności. Został przyjęty plan oszczędności w wydatkach osobowych i rzeczowych, przeprowadzana jest analiza wykorzystania mienia powiatowego, zmieniana jest struktura wydatków na udział własny inwestycji wykonywanych z udziałem różnych środków zewnętrznych, a także, co jak zaznaczył starosta jest szczególnie przykre, zmniejszane są wydatki na inwestycje drogowe i szkolne. Większość oszczędności przeznaczonych będzie na likwidację niedoborów budżetowych, zważywszy, że na lata 2007 - 2008 przypadają największe kwoty spłat zobowiązań finansowych powiatu sochaczewskiego.
Starosta Koryś przedstawił także najpilniejsze zadania do zrealizowania przez powiat sochaczewski - budowa Domu Pomocy Społecznej, remonty mostów w Kozłowie Szlacheckim i w Sochaczewie w ciągu ulicy Młynarskiej, budowa chodnika przy ulicy Gawłowskiej, rozpoczęcie termomodernizacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz rozpoczęcie remontów w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza.
Przed sesją do przewodniczącego Rady Andrzeja Grabarka wpłynęła jedna nie uzgodniona poprawka do projektu budżetu od przewodniczącego Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa Tadeusza Głuchowskiego w sprawie przesunięcia 100 tys. zł na budowę chodnika przy ulicy Gawłowskiej z działu 750.20 Starostwo Powiatowe. Jak zapewnił wicestarosta Piotr Osiecki nie ma potrzeby przesunięcia środków, bowiem obecnie zapisane 20 tys. zł, oszczędności przeprowadzone w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz oszczędności wynikające z prowadzonej polityki w Starostwie na pewno pozwolą na wykonanie dokumentacji chodnika wspólnie z Miastem Sochaczew i Gminą Sochaczew. Wniosek w głosowaniu ostatecznie nie został przyjęty.
Na zakończenie sesji przewodniczący Andrzej Grabarek pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania poparcia Rady, natomiast starosta Tadeusz Koryś podziękował za zaufanie i obiecał ciężką i rzetelną pracę.
Adam Lemiesz

ZOBACZ GALERIE