starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Lider Polskiej Ekologii do 15 lutego!

07-02-2007 15:18

A A A

UWAGA!
Termin składania wniosków do 10. edycji Konkursu
został przedłużony do 15 lutego 2007 r.

O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju.

Konkurs Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób oraz jednostka samorządu terytorialnego. Taka formuła Konkursu pozwala na ukazanie działań “proekologicznych” realizowanych przez jednostki produkcyjne i usługowe, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie środowiska.

Nad przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Ministra Środowiska Rada Programowa, do której desygnowani są przedstawiciele jednostek planujących, wdrażających, kontrolujących, koordynujących i promujących działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć realizowanych przez jednostki ubiegające się o tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” są wysoki efekt ekologiczny i efektywność ekonomiczna oraz efekt społeczny. Dodatkowo oceniane są zarządzanie środowiskiem, działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpraca ze społeczeństwem, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Kategoria przedsiębiorstwo

Tytuł “Lider Polskiej Ekologii” jest przyznawany przedsiębiorstwom produkcyjnym i usługowym. Przedsiębiorstwa te muszą wykazać się działaniami zmierzającymi do systematycznego zmniejszania szkodliwego oddziaływania na środowisko, wdrażania czystych technologii, redukcji odpadów, monitorowaniem środowiska. Ich aktywność powinna wyróżniać innowacyjność, nowoczesność i oryginalność. Jednostki te powinny spełniać wymagania uznanych standardów (ISO 14001, EMAS) i/lub uczestniczyć w programach zarządzania środowiskiem, np. “Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care), Czystsza Produkcja (Cleaner Production), Centra Zapobiegania Zanieczyszczeniom. Muszą także wykazać się odpowiedzialnością oraz współpracą ze społecznościami lokalnymi.

Kategoria wyrób

Nagroda przyznawana w tej kategorii promuje innowacyjne, przyjazne dla środowiska oraz ekonomicznie opłacalne technologie, produkty i urządzenia. Zgłaszane do Konkursu wyroby mogą być całkowicie nowym projektem technicznym lub technologicznym albo stanowić innowacyjne zastosowanie już istniejących rozwiązań. Winny służyć ochronie środowiska, a przede wszystkim ograniczać zużycie zasobów naturalnych oraz toksycznych środków chemicznych, zmniejszać emisję odpadów i zanieczyszczeń do środowiska. Powinny one być przez cały cykl życia materiało- i energooszczędne oraz gwarantować bezpieczną produkcję, eksploatację oraz unieszkodliwianie.

Kategoria jednostka samorządu terytorialnego

W tej kategorii tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” otrzymują te gminy lub związki gmin, których działalność w sposób zdecydowany wpływa na zrównoważony rozwój regionu. Zastosowane rozwiązania służące ochronie lub poprawie stanu środowiska, powinny charakteryzować się innowacyjnością technologiczną oraz nowoczesnością organizacyjną. Służąc ochronie zasobów naturalnych i zrównoważonej konsumpcji powinny poprawiać jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców tych terenów. Jednocześnie nagrodzone jednostki powinny prowadzić skuteczny dialog społeczny i zapewnić społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku oraz edukacji ekologicznej. Powinny stanowić inspirujące przykłady do naśladowania kompetencji i odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Do Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” zgłaszają się sami zainteresowani. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie poprawnie przygotowanego wniosku konkursowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie.

Laureaci wybierani są w trakcie trzech etapów oceny – formalnej, merytorycznej i wizytacji. Rada Programowa wyłania nominowanych, których ostatecznie akceptuje Minister Środowiska.

Tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” ma charakter honorowy. Nagrodzeni otrzymują dyplom oraz statuetkę, a także mają prawo używać w materiałach firmowych i reklamowych tytułu “Lider Polskiej Ekologii - .... roku“.

W latach 1996-2006 do Konkursu zgłoszono 1001 przedsięwzięć, których realizatorami są przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, gminy oraz związki gmin we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami, a także społecznościami lokalnymi. Spośród nich wyłoniono 76 zdobywców tytułu “Lidera Polskiej Ekologii”.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:

Sekretariat Konkursu “Lider Polskiej Ekologii”
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-833 Katowice
tel.: (32) 254-60-31 wew. 136, 280; fax: (32) 254-17-17
e-mail: lider@ietu.katowice.pl

Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: (22) 579-24-71; fax: (22)579-24-73
e-mail: deipzr@mos.gov.pl